Søk
Lukk denne søkeboksen.

250 000 KR. I MEDISINUTGIFTER KAN IKKE EN FAMILIE BÆRE

Løvemammaene har sendt følgende høringsinnspill ang. bøter til leger som gjør feil ved utskriving av blå resept.

Løvemammaene

Høring angående Folketrygdeloven § 25-6 a, overtredelsesgebyr for feil forskrivning av blå resept.

Løvemammaene støtter forslaget om å sikre at leger ikke kan ilegges et overtredelsesgebyr for feil forskrivning av blåresepter. Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon for barn og unge som har et bredt spekter av medlemmer med ulike diagnoser/syndromer og følgetilstander. Mange av våre barn har et komplekst sykdomsbilde og/eller sjeldne diagnoser, der en del også har et forkortet livsløp og er i palliativ behandling hele sitt liv.

Vi fikk flere henvendelser fra våre medlemmer under aksjonen til Legeforeningen, der fastleger og spesialisthelsetjenesten ikke ville foreskrive blå resept til barn og ungdom. Mange av disse medikamentene er meget dyre. Styremedlem i Løvemammaene, Lene Nilsen, gikk sammen med apoteket gjennom de økonomiske konsekvensene dersom fastlegen/spesialisthelsetjenesten ikke lenger ville foreskrive blå resept til hennes barn. Totalsummen for faste medisiner ville beløpe seg på ca. 250 000 kroner per måned. Et enkelt epilepsimedikament for en måneds forbruk koster 3 700 kroner på hvit resept.

Mange barn og ungdommer med sjeldne diagnoser har et omfattende medikamentforbruk, da flere organer i kroppen kan være påvirket som følge av sykdomsbildet. Barn som ikke kan bruke tabletter, da de kun produseres i voksenstørrelse, må enten få uregistrerte medikamenter eller at sykehusapoteket lager medisinen spesielt til akkurat dette barnet. Dette er en dyr og tidkrevende prosess, da alt arbeidet utføres manuelt, eller der uregistrerte preparater med fri prissetting medfører høyere priser per medikament enn de med avtale.

Det er som oftest spesialisthelsetjenesten som har satt pasienten på medikamentene. Skal fastlegen i etterkant følge opp med nye resepter uten at de kan foreta dosejusteringer og/eller har ansvar for selve behandlingen, men i tråd med samhandlingsreformen likevel har ansvar for reseptfornyelse på behandling startet av spesialisthelsetjenesten, så kan ikke lovverket inneholde slike personlige sanksjonsmuligheter.

Løvemammaene vet at foreldre med barn og unge som er syke/har et komplekst sykdomsbilde allerede har store utgifter som ikke dekkes av det offentlige gjennom de ordningene som er per i dag. De får heller ikke skattefradrag på store sykdomskostnader og det er ikke alltid at legen kan foreskrive medikamentet på blå resept. Dette gjelder bl.a. kvalmestillende, der alle som er i aktiv kreftbehandling får dette på blå resept, mens de fleste andre sykdommer/tilstander ikke dekkes av blå resept. Dette gjelder også når behandlingen er over og/eller det har blitt en bivirkning etter endt behandling. 

Løvemammaene vil understreke at eksempelet som er beskrevet i begynnelsen av dette høringssvaret ikke er unikt og at beløpet vil variere fra familie til familie, men slik loven er utformet per i dag, og dersom denne blir stående, vil det gi enda større økonomiske bekymringer for familier som allerede har mer nok. 

Løvemammaene sine medlemmer opplever stor variasjon i behandlingstiden hos Helfo, alt fra 2 uker til 3 måneder før søknaden om refusjon er behandlet. Da sier det seg selv at det vil medføre store økonomiske konsekvenser for den enkelte familie – og i verste fall at barn ikke får nødvendig helsehjelp. For hvem har vel råd til 250 000 kroner i medikamenter og utstyr i måneden på en vanlig gjennomsnittlig lønnsinntekt?

Løvemammaene stiller seg bak forslagsstiller sin framstilling av saken, og ber om at loven snarest mulig blir endret. Konsekvensene for den som foreskriver resepten og familiene det gjelder blir meget store, og en byrde som kanskje ikke er mulig å bære. 

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Søk