Søk
Lukk denne søkeboksen.

Barnets beste-vurdering

Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning for barn. Dette kan være for et konkret barn, en bestemt gruppe barn eller for barn generelt. 

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører og angår barn. Det betyr at dette hensynet skal tillegges større vekt enn andre hensyn, og at det skal mye til for å sette det til side. Hva som er barnets beste i den enkelte sak, skal avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Denne vurderingen kalles en barnets beste-vurdering.

Å følge barnets beste er både en rettighet og en saksbehandlingsregel. At barnets beste er en rettighet, betyr at en alltid skal vurdere hensynet til barnets beste i en sak som berører og angår barnet, og det er ikke rom for unntak. At barnets beste er en saksbehandlingsregel, betyr at det er en saksbehandlingsfeil dersom en ikke har vurdert hensynet til barnets beste i en sak som berører barnet. 

Hva innebærer barnets beste-vurdering?

Å gjøre en barnets beste-vurdering er en prosess med tre trinn.

 1. Vurdere: Hva er barnets beste i denne saken?  
 • Vurderingen inneholder en konkret og skjønnsmessig vurdering av hva som er barnets beste i nettopp denne saken.  
 • Vurderingen er basert på faglig kunnskap/ kompetanse, men vurderingen skal ikke være generelle betraktninger, den må konkretiseres til hva som betyr noe for det konkrete barnet.  
 1. Vekte: Hensyn må vektes, og hvilken vekt det legges på barnets beste. 
 • Etter at en har tatt stilling til hva som er best for det konkrete barnet, skal barnets beste vektes opp mot andre hensyn/ momenter i saken.  
 • Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn og veier derfor tungt, men skal likevel vektes opp mot andre momenter i saken.  
 • Jo sterkere barnets beste taler for en bestemt løsning, jo mer skal til for å sette det til side.  
 • Hvis det er flere barn i en sak, skal barnets beste vurderes enkeltvis for barna. 
 1. Vise: Her forklarer en hvordan barnets beste er undersøkt, og hvilket innhold vurderingen har.
 • Her skal det komme frem hva som er vurdert til å være barnets beste, og hvilken vekt barnets beste har fått i avveiningen mot andre hensyn. 
 • Dersom andre hensyn går foran barnets beste skal det begrunnes hvorfor.

Momenter i en barnets beste- vurdering

FNs Barnekomité har utarbeidet  en liste med momenter som kan være relevante å ta stilling til ved barnets beste vurdering. Hvilke momenter som er relevante, avhenger av den enkelte sak. Andre momenter kan trekkes inn dersom det er aktuelt og listen er derfor ikke uttømmende. 

 • Barnets synspunkter
 • Barnets identitet, karaktertrekk og egenskaper 
 • Familiemiljø og nære relasjoner 
 • Barnet sin rett til beskyttelse, omsorg og sikkerhet 
 • Sårbarheten til barnet eller sårbare situasjoner
 • Barnets rett til liv og utvikling 
 • Barnets fysiske og psykiske helse
 • Barnets rett til utdanning

Barnets beste og barnets medvirkning

Det er nær sammenheng mellom barnets beste og barnets medvirkning, og barnets synspunkter skal være en del av grunnlaget i en barnets- beste vurdering. Dette innebærer at det er nødvendig å undersøke hva som er barnets syn for å vurdere hva som er barnets beste. 

Barn har en rettighet i barnekonvensjon artikkel 12 til å uttale seg om alle forhold som berører dem. Rettigheten til å bli hørt gjelder alle barn. Alle barn har rett til å bli hørt, og barn kan høres gjennom tegning, lek eller andre uttrykksformer. Vektlegging av barnets mening skjer blant annet i samsvar med barnets alder og modenhet. 

Det er viktig å huske på at hvordan barnet medvirker, også skal være i tråd med barnets beste, og det skal legges til rette for barns medvirkning på en god og trygg måte.  

Lovverk / retningslinjer

FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 3, pkt. 1: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn».  

Grunnloven § 104, 2 ledd: “Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn”. 

FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 12, pkt 1: “Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet”. 

https://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/rundskriv/veiledning-til-bruk-av-barnekonvensjonen.pdf

Barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling
Søk