Søk
Lukk denne søkeboksen.

BREV TIL LANDETS FOLKEVALGTE

post, brev

Følgende brev er sendt ut til folkevalgte i samtlige kommuner i Norge.

Det har vært et ekstraordinært år, som har fått og vil få konsekvenser for den økonomiske situasjonen i landets kommuner. Vi vet at dere må kutte kostnader. Som bruker- og interesseorganisasjon for syke- og funksjonshemmede barn er vi dypt bekymret for at «omstilling» og kostnadskutt vil ramme våre over tusen medlemmer særdeles hardt.

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter i Norge.
Mange av våre medlemmer er helt avhengige av helse- og omsorgstjenester, herunder avlastning, støttekontakt, omsorgsstønad, fritidstilbud for barn med særskilte behov, transport og andre lovpålagte tjenester. Ikke minst har flere BPA – brukerstyrt personlig assistanse – et likestillingsverktøy for funksjonshemmede som gir familier som våre muligheten til å leve selvstendige og gode liv på lik linje som funksjonsfriske mennesker.

Dessverre begynner vi nå å se antydninger til det vi i over et halvt år har fryktet. Nå som landets kommunepolitikere skal lage handlings- og økonomiplaner med store kostnadskutt, er det tjenester til syke og funksjonshemmede som får lide. I noen kommuner har de allerede varslet kutt eller store omveltninger i BPA -ordningene. Dette går kraftig ut over våre medlemmer. Barn trenger trygge, forutsigbare rammer, og slike forandringer røsker tryggheten vekk for disse barna og deres familier.

Løvemammaene vil særlig peke på FNs barnekonvensjon og CRPD (FNs menneskerettighetskonvensjon for funksjonshemmede), som er tydelig på at «barn med nedsatt funksjonsevne bør nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter fullt ut, på lik linje med andre barn».

Vi vil også minne dere på at CRPD er tydelig når offentlige myndigheter skal fatte beslutninger som omhandler syke/funksjonshemmede mennesker:

«I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjons- evne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem.»

Øvrige bestemmelser som dere må ta hensyn til i arbeidet deres framover:

Artikkel 23 – FNs barnekonvensjon

«Partene anerkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer selvstendighet og bidrar til barnets aktive deltakelse i samfunnet.»

Artikkel 7 – CRPD

«Ved alle handlinger som berører barn med nedsatt funksjonsevne, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Artikkel 19 – CRPD

«Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjøre full bruk av denne rettighet, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet.»

Vi representerer en gruppe som sjeldent har overskudd til å rope høyt om urett, til tross for at de er godt vant til at det ofte er nettopp deres tjenester og ytelser som reduseres eller kuttes i når budsjettene skal strammes. Også under nedstengningen av Norge og gjennom koronapandemien har de måtte hanskes med dårligere funksjonalitet, forverring av sykdomstilstander og mer smerter, og det er bare noen av konsekvensene korona-pandemien har for funksjonshemmede og kronisk syke.

Vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ikke la denne «trenden» fortsette.

Ta ansvar for innbyggerne deres med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser.

Med vennlig hilsen
Styret i Løvemammaene

Søk