Søk
Lukk denne søkeboksen.

BREV TIL NORSKE MYNDIGHETER

Brev oversendt til: Samtlige partier på Stortinget, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet v/helseminister Bent Høie, kunnskapsdepartementet v/kunnskapsminister Guri Melby, arbeids- og sosialdepartementet v/arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

INNSPILL VEDRØRENDE OPPHEVING AV ENKELTE TILTAK F.O.M. 20. APRIL 2020.

Løvemammaene vil takke regjeringen og Stortinget for tiltakene dere har gjort så langt ifm. coronakrisen. Vi representerer noen av de mest sårbare barna i samfunnet vårt, barn med alvorlig sykdom og funksjonshemming, og barn som skal dø, og som derfor er spesielt utsatt i nåværende situasjon. Selv om nettopp våre barn er barna vi frykter skal bli alvorlig syke, eller i verste fall ikke overleve et slikt virus, forstår vi behovet for en forsiktig oppstart av barnehager og skoler. Dette er spesielt viktig for å ivareta en annen gruppe sårbare barn som lever med rus, vold og overgrep i hjemmet. Det kommer heldigvis fram under pressekonferansen 08.04.2020 at barn i risikogruppene, søsken til barn i risikogruppene og foreldre i risikogruppene er unntatt barnehage- og skolestart, og må fortsette hjemmeundervisning en stund til etter 27. april. Det kommer ikke fram hvorvidt dette også gjelder foreldre som selv er helsepersonell og jobber tett på mennesker i risikogruppene, eller hvor lenge norske helsemyndigheter tenker at hjemmeundervisning skal vare for denne gruppen. Dog ber WHO land å være forsiktige med å lette på restriksjoner for tidlig, og vi anser risikogruppene som de siste menneskene som skal utsettes for potensiell smitte i samfunnet.Dette unntaket er vi derfor selvsagt positive til og takknemlige for at norske helsemyndigheter anser som et viktig tiltak for å videre sikre liv og helse for denne gruppen. Likevel bekymrer vi oss for hvordan barnefamiliene det gjelder skal ivaretas, både økonomisk, sosialt og helsemessig.

Nå er det derfor svært viktig at regjeringen kommer med tydeliggjøringer overfor kommunene, herunder barnehager, skoler og foreldre, når det angår barn i risikogruppene.Løvemammaene vet av erfaring at det er mulige «fallgruver» knyttet til diffuse beskjeder og uttrykk som «frivillighet» i situasjonen mange av oss kommer i f.o.m. 20. april:

– Rektor/skolens ledelse kan være av en annen oppfatning enn foreldre til barn i risikogruppen eller foreldre som selv er i risikogruppen, selv med dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten. Vi må ha trygge rammer her. At noen barn må fortsette hjemmeundervisning kan ikke få konsekvenser, som f.eks. brudd på skoleplikten, eller videre undervisningstilbud og kommunikasjon.

– Kommuner som til nå har vært pliktet til å gi tilbud til familier med barn med store pleie- og omsorgsbehov (barn som er i risikogruppen) som f.eks. avlastning, BPA, annen form for hjemmehjelp, økt antall timer hjelp/BPA, samt tilbud i barnehage/skole, må fortsette å gi forsvarlige tjenester til familiene det gjelder så lenge det behøves. Kommunene har ikke anledning til å bruke åpning av skoler/barnehager som argument for å trekke tilbake/nekte hjelp til disse familiene.
– Barnefamilier med barn som er i risikogruppen, er søsken til barn i risikogruppen, har foreldre i risikogruppen eller foreldre som jobber med mennesker i risikogruppen (f.eks. som BPA-assistent for sårbar person), må fortsatt få fritak fra barnehage/SFO-betaling. Det er viktig at helsepersonell ikke bringer unødvendig og potensielt farlig smitte inn til personer i risikogruppen.

– Det er fortsatt slik at foreldre med psykisk utviklingshemmede barn over 18 år i risikogruppen (personer som mentalt er som barn under 18 år) ikke vil ha inntektssikring om de må ta seg av barna selv. Løvemammaene mener, som vi tidligere også har skrevet til helse- og omsorgsdepartementet, at det for disse foreldrene må lempes på kravet om svært alvorlig sykdom/livstruende sykdom for å kunne motta pleiepenger i coronakrisen.

– Det kommer heller ikke fram hvordan man skal sikre inntekt til foreldre som har barn i risikogruppen og som etter de nye åpningstiltakene skal på jobb i f.eks. barnehage og skole. Disse foreldrene kan ikke være i jobb selv om barna evt. får et dagtilbud hjemme med f.eks. BPA eller annet. De kan ikke være i en jobb med stor smitterisiko og deretter risikere å smitte det risikoutsatte barnet sitt hjemme. Hvilken økonomisk ordning skal dekke disse foreldrene?

– FHI skal jobbe fram standarder som legges til grunn for smittevern i barnehager og skoler. Foreldre til barn/søsken av barn i risikogruppen, foreldre som selv er i risikogruppen eller jobber med barn i risikogruppen skal ikke kunne tvinges til å levere barna sine i barnehage og skole fordi de gjennomfører slike smittevernstiltak. Uansett hvor mange tiltak de setter inn er faren fortsatt større i barnehagen og på skolen, enn hjemme. Om foreldre må holde barn hjemme av smittehensyn, så skal hverken kommune eller NAV kunne stoppe ytelser/stønader.

–  Det bør også sees på muligheten for å utvide antall omsorgsdager ytterligere for foreldre til barn som er i risikogruppen og som ikke kan starte i barnehage/skole fra 20./27. april. Mange foreldre har ikke vedtak på utvidede omsorgsdager i utgangspunktet (bl.a. pga. utdaterte og rigide diagnosekrav, men dette er en annen diskusjon), og må kunne sikres inntekt i perioden de må fortsette med hjemmeundervisning. Evt. må disse foreldrene også kunne ha krav på pleiepenger i gitt periode. Slik det er nå er det store variasjoner blant sykehuslegene som skriver søknader og NAV som behandler søknader, hvorvidt foreldre til syke, funksjonshemmede barn i det hele tatt får søkt om eller innvilget pleiepenger. Dette skyldes ulike oppfattelser og tolkninger av hvordan de skal forholde seg til pleiepengelovverket i denne perioden. Det må tydeligere retningslinjer og løsninger til her.

– NAV og spesialisthelsetjenesten må informeres om at stønader som ekstra omsorgsdager og pleiepenger skal videreføres for disse familiene. Økonomi kan ikke bli en ekstra belastning. Dette er familier som står i svært krevende pleie- og omsorgssituasjoner allerede, og som gjerne opplever at en enda større del av pleieoppgavene enn vanlig nå hviler på deres skuldre. Det siste de trenger er økonomiske bekymringer på toppen av dette.
Løvemammaene viser til tidligere innsendte brev og ber innstendig om at innspillene våre tas med i alle vurderinger dere skal gjøre for denne sårbare gruppen i tiden fremover. Vi får daglige tilbakemeldinger fra nettopp denne gruppen foreldre og barn.

Med vennlig hilsen
Bettina Lindgren og Elin Gunnarsson
på vegne av Løvemammaene

Søk