Søk
Lukk denne søkeboksen.

BUDSJETTHØRING I STAVANGER KOMMUNE

løvemammaene høring

I dag har Nina Herigstad, varamedlem i styret i Løvemammaene, deltatt på budsjetthøringen i Stavanger kommune. I år igjen må vi gjenta oss selv, noe som er utrolig skuffende. Vi forventer at posisjonen i Stavanger nå tar grep!

Anmodning om å fjerne aldersgrense på ledsagerbevis

Vi i Løvemammaene er svært skuffet over at aldersgrensen fortsatt eksisterer i Stavanger, ettersom at dette også ble spilt inn fra oss på høringen i november 2020.

Ledsagerbeviset utløser blant annet fordeler for barn med skjulte handikap. Eksempelvis tilrettelagt inngang i fritidsparker, egne HC-garderober i badeland/svømmehaller m.m. Det er stor forskjell på å ha et utagerende barn som ikke håndterer/orker å stå i lang kø enn å ha mulighet til å benytte seg av «først i køen» ordninger mange praktiserer. Eller for muskelsyke barn som ikke klarer å stå lenge i kø.  Også barn med usynlige sykdommer, som barneleddgikt, diabetes og lungesykdommer har stor nytte av ledsagerbevis. For enkelte kan dette være forskjellen på om de kan delta eller ikke. 

Løvemammaene mener at å fjerne aldersgrense for ledsagerbevis gjør kommunens saksbehandling enklere – da trenger saksbehandler kun å vurdere behovet. Endringen vil ikke ha økonomisk effekt for kommunen, men heller utløse stor glede blant de familiene som får en enklere hverdag.

Ledsagerbeviset må være livslangt, så lenge det er et behov for det.

Barn med nedsatt funksjonsnedsettelser trenger ofte 2:1. Detter gjelder til sykehus, lege, helsereiser, aktiviteter, sosiale treff m.m. Å fjerne dagens aldersgrense vil i større grad kunne ivareta det enkelte barns behov, og på̊ den måten bidra til å hindre isolasjon å sikre bedre livskvalitet for barn og familier med særskilte utfordringer. 
Kommunene er i dag de som administrerer ledsagerbevis. Når en så stor andel av Norges befolkning bor i de store kommunene som har fjernet aldersgrense, er det nærliggende at øvrige kommuner følger etter. Nå har nabokommunene Sandnes og Sola fjernet aldersgrensen på ledsagerbevis, og vi forventer at Stavanger kommune gjør det samme. Andre byer på størrelse med Stavanger, som har fjernet aldersgrensen, er Oslo og Trondheim.

Dette er en no-brainer! Nå må Stavanger Kommune være sitt ansvar for inkludering og samfunnsdeltakelse bevisst, og følge etter!

Alle barn er barn, uansett alder!

Omsorgsstønad

Løvemammaene er kjent med at Stavanger kommune opererer med svært spesielle retningslinjer for vurdering av omsorgsstønad. Vi vil minne om at omsorgsstønad er en ytelse som innbyggere kan får dersom de har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Slik retningslinjene er i Stavanger kommune, kan vi ikke se at individuelle vurderinger, ulike pleiebehov eller familiesituasjon på noen måte hensyntas. Vi ønsker å sitere fra et avslag på omsorgsstønad vi har fått tilsendt fra et av våre medlemmer som bor i Stavanger kommune:

Det gis avslag på søknad om forhøyet omsorgsstønad etter Pasient- og brukerrettighetsloven & 2-1a og 2-8, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven & 3-6, nr. 3 fordi barnet allerede er innvilget omsorgsstønad med 6 timer per uke. Ifølge Stavanger kommune sine retningslinjer er det 6 timer per uke som gis når barnet er mellom 3-6 år og innehar hjelpestønad med sats 3 eller 4. Vi kan ut fra dette dermed ikke øke antall timer per i dag.

Oppvekst og levekår, Stavanger kommune

Det er så mye som er feil i dette vedtaket at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. 

For det første er det ikke barnet eller personen med pleiebehov som skal motta omsorgsstønad. Det er personen(-e) som yter omsorgen og pleien som skal motta omsorgsstønad for omsorgsarbeidet de yter – et arbeid som ellers ville måtte vært utført av Stavanger kommune.

For det andre er det på ingen måte slik at alle barn på 3 år, 5 år eller 6 år har samme pleie- og omsorgsbehov. Et barn på 3 år kan faktisk ha mye større pleie- og omsorgsbehov enn et barn på 6 år, avhengig av type sykdom/funksjonsnedsettelse. Det blir fullstendig urimelig og faktisk diskriminerende å ha fastsatte timetall basert på alder når det kommer til vurdering av omsorgsstønad. Omsorgsstønaden må vurderes individuelt, basert på pleie- og tilsynsbehov, alvorlighetsgrad, samt ta med i beregningen den totale familiesituasjonen (søsken, nettverk/ressurser, boforhold). Ingen kommune har lov til å bruke kun alder som argument for avslag. 

Dessuten vil vi påpeke at dersom foreldre til barn med store pleiebehov avspises med for lite tjenester og ytelser, vil det gå utover livskvaliteten til hele familien, både barnet med pleiebehov, søsken og foreldrene. Kommunen har alt å tjene på å gi gode og ikke minst nok tjenester. Det er både forebyggende og samfunnsøkonomisk. Ingen er tjent med utslitte pårørende!

Avlastning

Løvemammaene er kjent med stenging av Hus44 på Tasta, som vil medføre et mindre fleksibelt tilbud til alle familiene som har avlastning i bolig i dag. Familiene skal deles på de andre fire boligene, som igjen vil gi mindre helgeavlastning til hver enkelt familie. Helgeavlastningen er allerede for begrenset, og ved å stenge en bolig blir tilbudet betydelig dårligere for alle.

I tillegg kuttes AMA (kriseplasser) fra 3 til kun 1. Dvs. at familiene nå får et elendig tilbud dersom uforutsette kriser skulle oppstå i hjemmet, og behovet for hjelp utover planlagte døgn planlagt 4 måneder frem i tid, skulle oppstå. Det er behov for gode krise/beredskapsplaner for familier med alvorlig syke barn med stort hjelpebehov.

Kuttene vil også ramme barna i palliasjon. Barnepalliasjonsfeltet i Stavanger er lite nok som det er og nå vil barna som skal dø knapt få noe tilbud. Det reagerer vi i Løvemammaene på.

På sikt skal det bygges en stor avlastningsbolig for alle. Løvemammaene mener at dette er å gå bakvendt inn i fremtiden og stikk i strid med Helsetilsynets veileder Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger, som sier at «Boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilspasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov.» Denne planen må skrotes!

Problemet er uansett her og nå. Som nevnt i HØP’en er behovet for avlastning økende da stadige medisinske framskritt gjør at flere barn i dag overlever og lever lengre med et større hjelpebehov enn før. Tiltak må derfor gjøres nå!

BPA

Mye kan gjøres på kommunalt nivå. Nå kommer snart NOU om BPA, men mye kan gjøres nå. Kommunen må anse BPA som et likestillingsverktøy, ikke bare en avlastningsordning – det er det nemlig ikke! Det er for store ulikheter mellom bydelene, både når det gjelder saksgang, timeantall og tildeling.

Den nye veilederen (kapittel 7 om gode helse og omsorgstjenester), utarbeidet av Helsedirektoratet må iverksettes. Den vil forhåpentligvis bidra til å utjevne forskjellene som eksisterer i dag. Vi viser også til den nylige rapporten fra Riksrevisjonen som er svært alvorlig.

På tide å prioritere riktig!

Vi savner brukermedvirkning når tjenester utformes eller kuttes, og planer legges. Det er et problem at de som er innenfor lager tjenester for de som er utenfor. For det er nemlig ingen som vet bedre hvor skoen trykker enn våre medlemsfamilier. Så lytt til oss og bruk oss!

Et budsjett for et varmere Stavanger – vi kjenner dessverre ikke på denne varmen, og føler oss utelatt alene i kulden.

AP snakker om «vanlige folk» og SV om «de mange» – men hva med «de ikke fullt så vanlige» – ja, «de sårbare få»? Vi etterlyser at disse også prioriteres i budsjettet.

Foto øverst i innlegget: NRK Direkte, Håkon Benjaminsen.

Søk