Søk
Lukk denne søkeboksen.

DIALOGMØTE FOR LIKEVERDSREFORMEN – DEL 1

I dag har vår styreleder Bettina Lindgren representert Løvemammaene i dialogmøte for regjeringens Likeverdsreform i regi av Helse- og omsorgsdepartementet med helseminister Bent Høie spissen. Dette er et av fire dialogmøter Løvemammaene skal delta på, og i dagens møte var tema «sammenhengende og gode tjenester».

Hva betyr det egentlig å motta sammenhengende og gode tjenester? Hva bidrar til at barn og familier ikke får det? Hva fungerer bra i dag og hva kan vi lære av det? Og ikke minst, hva kan vi gjøre for at det blir bedre å være barn og familier med sammensatte behov?

Problemstillinger som gikk igjen:

 • Manglende fungerende koordinatorer (koordinatorrollen kommer gjerne på toppen av en 100% stilling og de klarer ikke følge opp/utøve rollen slik den er ment)
 • Holdninger overfor syke/funksjonshemmede (herunder overprøving av spesialisthelsetjenestens vurderinger, utøvelse av ekspertrollen og mistillit)
 • Manglende brukermedvirkning
 • Offentlige digitale systemer som ikke snakker sammen
 • Feiltolkning av lovverk og retningslinjer (f.eks. fungerer ikke BPA etter intensjonen fordi kommunene tolker lovverket forskjellig)
 • Store variasjoner i de ulike tjenestetilbudene, samt mellom kommunene
 • Manglende erfaring og kompetanse (både på lovverk og hvordan det er å leve med sykdom/funksjonshemming)
 • Manglende tverrfaglighet / «silotenkning»
 • Fragmentert ansvar gir profesjonskamp innad i kommunene (ansvarsgruppemøter blir i stedet ansvarsfraskrivelsesmøter)
 • Møtet med det offentlige er utmattende, og ofte oppleves hjelpeapparatet som et maktapparat

Hva fungerer i dag?

 • Digitaliseringsprosessen i NAV (skjermaveldet reduseres når søknadsprosess og saksbehandling forenkles)
 • Bruk av erfaringskonsulenter i kommunen når tjenester skal utvikles og utformes («de som har hatt skoene på, vet hvor den trykker»)
 • Velferdsordninger (Norge har gode velferdsordninger med lav egenandel, frikort, refusjonsordninger gjennom Pasientreiser, Helfo etc.)
 • Når det fungerer er det pga. tverrfaglige grupper hvor alle parter er likeverdige (med funksjonell IP, direkte involvering fra tjenestemottaker og pårørende, og tett oppfølging fra koordinator)

Dette var problemstillinger og tema vi jobbet om i grupper. Vi avsluttet dagen med å komme med forslag og idéer til hva som må til og hvordan dette skal løses, blant annet at det må på plass spesialtilpassede tverrfaglige team for familier med syke/funksjonshemmede barn. Det var 6 svært nyttige timer, og vi håper samtlige dialogmøter med noen av våre innspill vil gjenspeile seg i Likeverdsreformen som regjeringen skal legge fram.Løvemammaene vil ellers rose regjeringen for denne direkte involveringen i utformingen av Likeverdsreformen. Vi har stor tro på at slik brukermedvirkning vil være med på skape bedre tjenester til våre medlemmer

Søk