Søk
Lukk denne søkeboksen.

ER NOEN BARN MINDRE VERDT?

Mars i år ble endelig norsk tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk i den norske språkloven, noen måneder etter ser vi at det er planlagt betydelige kutt i budsjettet til Vetland skole for hørselshemmede. Dette kuttet vil føre til en reduksjon av stillinger ved skolen som igjen vil være ødeleggende for elevenes undervisning. Vi i Løvemammaene stiller oss sterkt undrende til dette, er dette måten man velger å konkretisere den nye språkloven på? Er det å frarøve tegnspråklige barn resurser måten å gå frem på?

Hva skolebyråden mener om spesialskoler er ikke en sak vi velger å gå nærmere innpå her, men enkelte av oss føler på en frykt for at man i kampen for inkludering blir så ivrig at man oppnår det motsatte, spesielt når man ikke hører på de man kjemper for å inkludere for. For talen blant både elevene og foreldrene til elevene ved skolen er klar: Vi trenger Vetland skole!

Vetland skole er regnet som en spesialskole, men det er særdeles viktig å huske på at for elevene ved denne skolen er det også en språkskole. Barna som går på denne skolen er tegnspråklige. Det er her de mottar undervisning på sitt språk. Det er her de omgås med venner som bruker samme språk. Det er her de tar del i og lærer om tegnspråkskulturen og historien. Tegnspråkbrukere er en språklig minioritet, således er tegnspråklige barn beskyttet under FNs barnekonvensjon artikkel 30: «I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur,24 bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk»

Det blir naturlig nok ikke født likt antall døve barn i Norge hvert år. Følgelig vil også elevtallet på skolen oppleves som svingende. Grunnlaget for kutt i Vetlands budsjett er først og fremst et synkende elevtall, noe som vil være et faktum visse år, akkurat slik som at elevtallet vil øke andre år. Det som holder seg konstant og stabilt uansett antall elever er behovet for god opplæring av kvalifiserte lærere på tegnspråk. Bygg skolen opp, ikke riv den ned!

Vi har allerede sett at staten har lagt ned så godt som alle tegnspråklige skoler i Norge, heldigvis har Vetland til nå bestått, men vi i Løvemammaene må innrømme at vi frykter for hva som skjer om man ikke anerkjenner disse barnas behov for en kulturell og sosial læringsarena. Vi frykter for barn som gjennom en hel skolegang skal være de eneste tegnspråklige ved nærskolen og dermed opplever ensomhet, isolasjon og språklig deprivasjon. Vi i Løvemammaene ber innstendig om at planlagte kutt revurderes og oppfordrer til å signere på følgende opprop!

Si nei til kutt i ressurser på Vetland skole for hørselshemmede! – Opprop.net

Søk