جستجو کردن
این کادر جستجو را ببندید.
Foreldretreff i Lillestrøm og omegn
18:00 به 21:00 - 15. ژوئن 2023
Løvemammaene inviterer løveforeldre til foreldretreff på Scandic hotell i Lillestrøm torsdag 15.6. kl. 18:00. Møtes i restauranten som heter Gastro.
Har du et barn med sykdom/funksjonsvariasjon (eller som har hatt det tidligere) og bor i Lillestrøm og omegn? 🧡 آیا ممکن است نیاز داشته باشید که کمی بیرون بیایید، در حالی که می خواهید با کسی در همان موقعیت ملاقات کنید؟ 🧡 Diagnoseuavhengig treff! Enten du har barn med hørselshemming, ADHD, psykiske lidelser, CP, epilepsi, somatisk sykdom, som er under utredning eller som har gått bort – alle er velkomne til å bli med 🧡
شیر مادرها با هرکسی که به سراغ چیز خوبی در لیوان/فنجان می‌رود (غیر الکلی) رفتار می‌کنند. 🦁 کسانی که می خواهند چیزی بخورند البته می توانند این کار را انجام دهند.
امیدوارم که بیایید/بتوانید بیایید! 🧡
Adresse: Stillverksveien 28, 2004 Lillestrøm
Kontaktperson: Sandra
sandra@lovemammaene.no

تنظیم کننده

صادرات

محل

جستجو کردن