Søk
Lukk denne søkeboksen.

Høringsinnspill om en oppussingsplan for skole-Norge

Løvemammaenes Barnehage- og skolekomité med Eline Grelland Røkholt i spissen har levert inn høringsinnspill til representantforslag om å kartlegge kvaliteten på, og utarbeide et system for jevnlig oppfølging av skolebygg og fysisk læringsmiljø for alle norske elever i grunnopplæring og videregående opplæring.

Les hele innspillet nedenfor:

Høringsinnspill til Representantforslag 83 S (2022-2023) om en oppussingsplan for Skole-Norge

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom eller funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling for hele familien. Organisasjonen er voksende og nærmer seg 6.000 medlemmer.

Løvemammaene ønsker å gi et kort innspill til stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård og Grete Wold sitt representantforslag, om systematisk kartlegging og oppfølging av kvaliteten på skolebygg og fysisk læringsmiljø, og at regjeringen utarbeider en strategi for forbedringstiltak. Løvemammaene er enig i de begrunnelser som legges til grunn i forslaget. 

Løvemammaene vil i tillegg presisere at blant mange av våre medlemsfamilier, finnes elever som er særskilt sårbare for dårlig innekvalitet i skolebygg. Det gjelder både luftkvalitet, men også støy og dårlige lydforhold. Nevrodivergente barn er overrepresentert i statistikk for alvorlig skolefravær, og det er nærliggende å trekke en sammenheng mellom dårlige fysiske forhold og skolefravær hos elever som har sensoriske vansker. Vi presiserer at strategien må gjelde alle undervisningsbygg, inkluderte SFO/heldagslokaler hvor elever også tilbringer sin skoletid, samt lokaler som anvendes til forsterkede avdelinger, der elever med sammensatte helsevansker tilbringer store deler av sin skoledag. 

Løvemammaene støtter i sin helhet forslaget som fremmes, og mener at Stortinget må be regjeringen utarbeide en strategi for forbedring som ivaretar alle barn og unge i opplæring. At universell utforming skal være et grunnleggende hensyn i strategien, ser vi som et primært premiss for at utbedringstiltak skal kunne nå frem til alle elever i skolen. 

Med vennlig hilsen 
Løvemammaene
s Barnehage- og skolekomité

Søk