Søk
Lukk denne søkeboksen.

HØRINGSINNSPILL OM SELVBESTEMT ABORT

Høringsinnspill gjeldende Representantforslag 119 S (2021–2022) fra stortingsrepresentantene Sofie Høgestøl, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Guri Melby om å styrke retten til selvbestemt abort.

Løvemammaene støtter forslagsstillerne og stiller oss bak at det er kvinnen som selv skal bestemme om hun vil bære fram barn eller ikke. Løvemammaene er enige i at den selvbestemte retten til abort må utvides til uke 18, og bruken av abortnemnder må avvikles fra uke 12 til uke 18. Vi er også enige i at nemndene må erstattes med god støtte, rådgiving og oppfølging av kvinnen for å ivareta hennes behov og ønsker

Kommentarer til de konkrete forslagene:
1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utvide grensen for selvbestemt svangerskapsavbrudd til 18. svangerskapsuke. 

Vår kommentar: Vi mener at en kvinne ikke skal behøve å gå gjennom en nemnd for å kunne få avbryte et svangerskap fram til uke 18. Vi støtter derfor forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort til svangerskapsuke 18.

2. Stortinget ber regjeringen sikre kvinner reell selvbestemmelse ved svangerskapsavbrudd gjennom utvidet tilgang til og styrket tilbud om kvalifisert støtte, rådgivning og oppfølging. 

Vår kommentar: Det er helt essensielt at kvinner får en reell selvbestemmelse gjennom hele prosessen og samtidig opplever et system som gir god oppfølging og støtte uansett hvilket valg kvinnen tar. Bedre rådgivning vil også føre til mer omfattende opplysning av hvilke juridiske rettigheter i form av statlige og kommunale tjenester man har rett på, både før, under og etter en abort eller hvor man velger å beholde barnet.

3. Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som skal utrede alternativer til dagens nemndordning ved svangerskapsavbrudd etter uke 18, med sikte på en mer tillitsbasert ordning med respekt for kvinners valg. 

Vår kommentar: En grundig utredning og ny gjennomgang av nemndordningen ved svangerskapsavbrudd etter uke 18 er en god mulighet til å finne en bedre ordning med mer fokus på å ha tillit til kvinnen og hennes ønsker, også etter svangerskapsuke 18.

4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendring der § 2a i lov om svangerskapsavbrudd oppheves og reglene om at svangerskapsavbrudd også gjelder for fosterantallsreduksjon, blir tydeliggjort.

Vår kommentar: Vi er enige i at det er viktig at en eventuell styrking av retten til selvbestemt abort også gjelder ved fosterantallsreduksjon.

Ekstra kommentar
Løvemammaene jobber med å bevare og styrke funksjonshemmede og syke barns rettigheter i Norge. Vi ønsker dermed å trekke fram et perspektiv som er relevant for vår målgruppe. Vi har gjennomgående erfaring og god kontakt med mange familier med syke barn og flere av dem er i palliativ behandling. Vi mener det er en selvfølge at det er kvinnen som selv skal få avgjøre om hun vil bære fram et sykt barn eller ikke, uavhengig av om dette oppdages tidlig eller sent i svangerskapet. Vi ser daglig hvor tøft og vanskelig det er å få den hjelpen og oppfølgingen disse familiene har rett på og fortjener. Kommunale og statlige ordninger som skal følge opp disse familiene og være et sikkerhetsnett fungerer i urovekkende mange tilfeller ikke i det hele tatt. 

Om kvinnen ikke føler seg rustet eller kapabel til å føde og følge opp et sykt barn er dette noe hun må få bestemme selv, uten å måtte diskutere dette valget med en nemnd. Det er både uverdig og en stor mistillitserklæring mot disse kvinnene. De som ønsker å beholde barnet selv om de vet at barnet er sykt får også ta valget om å beholde barnet uten å måtte gå gjennom en nemnd og dermed ingen som setter spørsmål ved om du er godt nok rustet eller kapabel til å ta den tøffe og krevende livsoppgaven det er å få et sykt eller funksjonshemmet barn.

Konklusjon
Løvemammaene støtter forslaget om å styrke retten til selvbestemt abort i sin helhet.

Søk