Søk
Lukk denne søkeboksen.

HØRINGSSVAR: BEDRE VELFERDSTJENESTER FOR BARN OG UNGE SOM HAR BEHOV FOR ET SAMMENSATT TJENESTETILBUD

hjerte, samhandling, løvemammaene

Løvemammaene har sendt inn et 14 sider langt høringssvar til høringen om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator). Vi er svært skeptiske til at det ikke følger noen ressurser med til disse lovendringene totalt sett som omhandler bedre koordinering av tjenester. Det blir ikke bedre koordinering ved at noe skrives på et papir. 

«Høring av forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Forslagene går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet. Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten til å omfatte barn og unge. Det blir foreslått å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg blir det foreslått å rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i pasient- og brukerrettighetsloven. Det blir også foreslått å harmonisere reglene om individuell plan, å innføre en plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan og å innføre en felles forskrift om individuell plan.»

Regjeringen.no

Under her kan dere lese et lite utdrag av høringssvaret vårt, mens dere nederst kan laste ned det 14 sider lange høringssvaret i sin helhet om dere ønsker litt kveldslektyre!

«For å gi familier med kronisk syke og funksjonshemmede barn reell hjelp og avlastning i møte med «systemet» gjennom samhandling og koordinering av tjenester må følgende skje:

  • Dagens forskrift må erstattes av en tydeligere forskrift som inneholder en tydeligere beskrivelse av koordinators rolle som beskrevet i dette brev 
  • Flere hele koordinatorstillinger med kursing/utdanning i bunn i kommunene 
  • Digitale verktøy med tilgang til kalender som samhandler på tvers av instanser 
  • Koordinator må få myndighet nok til å kunne sikre familier gode tjenester 
  • Flere hele koordinatorstillinger for barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Dette er helt essensielle punkter for å sørge for at reell samhandling og koordinering faktisk flyttes fra papiret og ut i virkeligheten. Da må det også settes av midler til dette!

«…utføre sine oppgaver innenfor kommunalt besluttede rammer hva gjelder budsjett og prioritering/ fordeling av ressurser mellom ulike kommunale sektorer»

Dette legger opp til store variasjoner i tilbudet familiene får, avhengig av bostedskommune og kommuneøkonomi. 
Det er helt nødvendig at det følger med midler til kommunene hvis dette skal bli en ordning som skal fungere i praksis, noe annet vil kun være ord uten mening. 
Ord uten mening, hule retningslinjer og betydningsløse løfter om forbedring har vi allerede – og trenger vi ikke mer av. 
Nå må handling til – både i lovverk og ikke minst i budsjettet. 
Viktigheten av økonomiske midler kan ikke overdrives!»

Her kan dere laste ned og lese hele høringssvaret vårt:

Høringssvaret finnes nå også på regjeringen.no

Søk