Søk
Lukk denne søkeboksen.

HØRINGSVAR: BRILLESTØTTE TIL BARN

barn briller brillestøtteordning

I dette innlegget kan dere lese Løvemammaenes høringsinnspill til forslaget om ny brillestøtteordning til barn. Vi mener forslaget langt ifra er godt nok!

Vi vil takke alle medlemmene våre for tilbakemeldinger, som vi har forsøkt å ta med i høringsinnspillet vårt.

Les hele høringssvaret vårt nedenfor.

Løvemammaene

Høringsinnspill til forslag om ny brillestøtteordning

I høringsnotatet foreslår departementet en ny modell med 5 ulike satser fastsatt ut fra en andel av anslåtte kostnader ved å anskaffe briller med en gitt styrke og at stønad ytes inntil barnet fyller 18 år. Etter departementets syn er denne modellen best egnet til å sikre at alle barn mellom 0-18 år får en god ordning, der de vil få dekket opp mot 75 prosent av utgiftene knyttet til anskaffelse av ett par briller per år.

 • Fastsatte stønadsbeløp/faste satser ut fra egenskaper ved brillen.
  Kommentar: Løvemammaene mener at alle brilleglass og innfatninger må dekkes av staten i sin helhet slik at det er likt for alle. Dette må gjelde for alle barn opptil 18 år. Det er feil at barn skal diskrimineres ut i fra hvilken styrke, sykdom eller behov for synshjelp de har. Alle barn har rett til å se!
 • Ordningen bør i så stor grad som mulig ha objektive vilkår uten behov for synsfaglig kompetanse og skjønnsmessige vurderinger – dette for å forenkle søknadsbehandlingen.
  Kommentar: Vi er positive til og enige i at søknadsbehandlingen må forenkles.
 • Regelverket bør utformes slik at det muliggjør en digital forvaltning av ordningen.
  Kommentar: Enig. Dagens manuelle forvaltning i papirform er alt for tungvint og forvirrende.
 • Unngå at stønadsmottakere i ny ordning kommer bedre ut enn i tilgrensende ordninger for å unngå forskyvning mellom ordningene.
  Kommentar: Det at noen stønadsmottakere kommer bedre ut enn tidligere ser ikke vi som et problem da det allerede er kjempedyrt å kjøpe briller i eksisterende ordning. Briller må være gratis for alle.
 • Det kan gis stønad til maksimalt én brille per år.
  Kommentar:  Et par i året er alt for lite. Synet endrer seg ofte fort og for unge brillebrukere med andre utfordringer vil et par føre til enorme begrensninger i hverdagen. Ta for eksempel et barn med autisme. Brillene flyger rett som det er vegg i mellom, noe som gjør at det er lett for at de jevnlig går i stykker eller mistes. Vi har fått mange henvendelser fra foreldre som har måttet ta fra barnet brillene (og dermed synet) hver gang de er ute et sted hvor det er fare for at brillene blir borte når de rives av. Dette er ikke greit. Om det skal settes et tak på antall briller (noe det ikke burde være)  hvert år kan ikke dette være lavere enn 5 par.
 • Reparasjoner, kontaktlinser, flerstyrkeglass (progressive glass) og rene lesebriller dekkes ikke.
  Kommentar: Alt over må dekkes. Det at de som havner under disse kategoriene ikke skal få støtte til å kunne se er helt uforståelig, diskriminerende og trist. Noen barn er for eksempel avhengig av kontaktlinser fordi de ikke kan bruke briller av praktiske årsaker. Noen barn trenger lesebriller for å kunne lese og må dermed få dette dekket. Noen barn er avhengige av progressive glass for å kunne følge med på skolen. Reparasjoner er viktige for de barna som ofte er uheldige og ødelegger brillene sine regelmessig. La disse barna slippe å gå rundt og være redde for å ødelegge brillene fordi de vet at familien ikke har råd til nye.

Løvemammaene er bekymret over dette nye forslaget og modellen. Vi frykter det vil bli en stor utfordring når det kommer til å avklare hvem som tilhører hvilken sats, og ikke minst utydelige retningslinjer for praksis rundt ordningen. Det er allerede mye rot med de to ordningene som eksisterer fra før. Kategoriene må fjernes og gjøres om til en felles stønad. Få bort de ulike satsene og la alle barn få gratis briller og linser, uavhengig av synsnedsettelse.

Slik dette forslaget legges fram er det utrolig mange barn og familier som kommer til å måtte betale mer for briller enn det de gjør i nåværende ordning, som denne regjeringen faktisk sa at de skulle reversere i valgkampen. Så dette forslaget er absolutt ikke godt nok på noen måte. Det er faktisk mye verre og helt i motsatt retning av det vi trodde regjeringen skulle gjøre.

La alle barn se – slik at de kan leke, lære og utvikle seg uavhengig av størrelsen på familiens lommebok.

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Søk