Søk
Lukk denne søkeboksen.

«HVA TRENGER DERE FOR Å LEVE ET GODT LIV?»

I dag holdt vår styreleder Bettina innledende foredrag på «Møteplassen» på Stavanger universitetssykehus for ansatte i spesialisthelsetjenesten, helseledere i kommunene i regionen og barnekoordinatorer. Tema for denne samlingen i «Møteplassen» var barn og unge med sammensatte behov, barnepalliasjon og barnekoordinator.

Hovedformålet med møteplassen er å legge til rette for samhandling mellom koordinerende enhet (KE) og aktuelle samarbeidspartnere for utvikling innen habilitering og rehabilitering. Det er flere møteplasser i Helse Vest.

Bettina snakket om pårørendeperspektivet og møte med hjelpeapparatet, samt om Løvemammaenes forventninger til barnekoordinatorordningen. Om hvordan det er god samfunnsøkonomi å sørge for at familier får nok hjelp på et tidlig nok stadie fordi det handler om å leve, ikke bare overleve. Ingen søker tjenester for moro skyld!

I møte med hjelpeapparatet trenger familier å bli møtt med åpne armer og spørsmål som «hva trenger dere for å leve et godt liv?»

Hun var også innom viktigheten av å se hele familien. Både foreldre og søsken må tas med i vurderingen når tjenester skal utmåles. Fordi den totalpakken som disse foreldrene bærer, den må hensyntas om familiene skal få mulighet til å ha så «normale» hverdager som mulig.

Løvemammaene takker for muligheten til å delta på denne viktige fagdagen og ser frem til videre dialog og samarbeid.

Søk