Søk
Lukk denne søkeboksen.

INNSPILL TIL BUFDIRS NYE RETNINGSLINJER FOR LEDSAGERBEVIS

Løvemammaene har ved flere anledninger deltatt i møter med Bufdir om revisjon av retningslinjene for ledsagerbevis. Retningslinjene har ikke vært revidert siden 2001 og er mildt sagt gammeldagse. Derfor haster det å få på plass nye retningslinjer som er mer i tråd med dagens samfunn, og som ikke inneholder noen aldersgrense for å kunne få ledsagerbeviset.

Nedenfor kan dere lese Løvemammaenes innspill og forslag til nye retningslinjer.

Løvemammaene

Løvemammaenes innspill til nye retningslinjer for ledsagerbevis

1. Formål

Ordningen skal være et virkemiddel for økt likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsvariasjon som har behov for å ha med seg ledsager. Ledsagerbeviset skal medvirke til at deltakelsen ikke medfører ekstra kostnader for den enkelte.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en sykdom og/eller funksjonsvariasjon som ventes å ha en varighet på minst 1 år.  

2. Personer med funksjonsvariasjon

Med «funksjonsvariasjon» menes sykdom, tap eller skade på en kroppsdel, eller i en av kroppens funksjoner. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

3. Ledsager

Ledsager er den, eller de, som personen med funksjonsvariasjon lar seg bistå av. Hvem som er ledsager, kan variere.

Det skal anføres på ledsagerbeviset hvor mange ledsagere innehaver av ledsagerbeviset har rett til å ha med seg. Dersom behovene til personen som søker om ledsagerbevis tilsier at det er nødvendig med flere ledsagere, skal dette innvilges.

4. Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et analogt eller digitalt kort som utstedes til personer med en funksjonsvariasjon som har søkt om ordningen og fyller vilkårene for å få ledsagerbevis. Det skal ikke kreves gebyr for utstedelse av ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset skal gi den som ledsager personen med funksjonsvariasjon gratis adgang til kultur- og fritidstilbud, arrangementer og kollektivtransport som personen med funksjonsvariajson ikke ville kunne deltatt på eller benyttet seg av uten assistanse fra ledsager(-e).

Ledsagerbevis utstedes av søkers bostedskommune. Ledsagerbeviset er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

Ledsagerbevis er en rettighet.

5. Aldersgrense

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å få ledsagerbevis.

For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsvariasjon som oppfyller vilkårene satt i formålsbestemmelsen for ordningen.

6. Søknad

Søknad om ledsagerbevis rettes til personens bostedskommune.

Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten fastlege, spesialisthelsetjenesten, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgsseksjon, om søkers behov for ledsager.

7. Varighet og gyldighet

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, men det presiseres at kommunen skal ha som mål å være ubyråkratisk og utvise fleksibilitet. Kommuner anbefales å utstede livsvarige ledsagerbevis ved livsvarig behov. Det kan også gis tidsbegrenset varighet på ledsagerbeviset ved tilstander der behovet kan/vil opphøre.

Gyldighetsdato påføres beviset.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, tilbud, arrangementer, bygninger, transportmidler m.m. som aksepterer ordningen. Det presiseres at arrangør/tilbyder skal ha særlig gode grunner til å ikke akseptere ordningen.

Symbol for ledsagerbevis bør settes opp på steder som aksepterer ordningen.

Ordningen er landsdekkende.

8. Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven § 2 b). Dette vedtaket kan jf. Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til kommunens klageorgan, og eventuelt videre til Statsforvalteren.

Søk