Søk
Lukk denne søkeboksen.

INNSPILL TIL LOVENDINGSFORSLAG

Gjelder endring av §9-11 om gradering av pleiepenger i Lov om Folketrygd. Med oppfølgende tillegg i § 9-16, krav om dokumentasjon.

Bakgrunnen for lovendringsforslaget:

Vi har i løpet av perioden fra 1. oktober 2017 og fram til i dag fått innsyn i familier med svært syke
barn sin erfaring med de nye graderingsreglene. Disse strenge graderingsreglene tar ikke hensyn til at
foreldrene ut ifra barnets medisinske situasjon ikke har mulighet til å dra på jobb selv om barnet er noe
i en tilsynsordning. Lovverket setter pr i dag noen få familier i total økonomisk krise. Disse få
familiene rammes rått og brutalt og mister store deler av inntekten sin på tross av at de ikke har
noen mulighet for å kunne dra på jobb. Dette skjer i en allerede svært sårbar og vanskelig situasjon
for disse familiene. Dette lovverket har allerede rammet hardt og bør endres snarlig.

Slik lyder § 9-11 i Lov om Folketrygd pr. i dag:
Ǥ 9-11.Graderte pleiepenger

Det kan ytes graderte pleiepenger når barn som nevnt i § 9-10 trenger kontinuerlig tilsyn og
pleie, men hvor det er etablert tilsyns- og avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i
uken.
Ytelsen graderes ned for hver time barnet har tilsyn av andre, målt mot en normalarbeidsuke
på 37,5 timer, se også § 9-12 sjuende ledd. Ytelsen kan graderes ned til 20 prosent. Har barnet
tilsyn av andre mer enn 80 prosent, foreligger det ikke rett til pleiepenger.
Forskrift om gradering:
Det er laget en egen forskrift om gradering av pleiepenger, slik det vises til ovenfor i
paragraf 9-11, annet ledd, der det står «se også § 9-12 sjuende ledd».
I forskrift om gradering (14.09.2017) står det blant annet i § 2:
Med etablert tilsyns- og avlastningsordning etter folketrygdloven § 9-11 første ledd menes faste,
regelmessige opphold i tilsyns- og avlastningsordninger. Besøk av mer sporadisk, uregelmessig og
kort varighet anses ikke som etablert tilsyns- og avlastningsordning. Fast og regelmessig tilsyn på
mindre enn 10 prosent per uke skal ikke medregnes.
I denne forskriften står det blant annet i § 3:
Det er kun omfanget av tilsyns- og avlastningsordning som har betydning for fastsetting av
pleiepengegraden. Det skal tas utgangspunkt i omfanget av den tilsynsordningen som er fastsatt for
barnet og hovedvilkåret om at barnet må ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie må være oppfylt.»

Nav skriver i alle sine enkeltvedtak som omhandler gradering av
pleiepenger: 
”Når vi graderer pleiepengene ser vi bare på hvor mange timer barnet har tilsyn av andre. Vi kan ikke
ta hensyn til

 • at omsorgspersonene må være tilgjengelig for barnet også når det er i en annen tilsynsordning
 • at omsorgspersonene må følge barnet til og fra barnehage eller skole
 • reisetiden til og fra jobb
 • at omsorgspersonen må hvile på grunn av nattevåk
 • at omsorgspersonen må utføre andre nødvendige oppgaver, som for eksempel handle eller lage mat
 • at omsorgspersonen må delta på møter”

I NAV sin praksis har denne svært strenge setningen fra forskriftens § 3 (at det kun er omfanget
av tilsyns- og avlastningsordning som har betydning for fastsetting av pleiepengegraden) dermed fått
enormt store følger for de familiene som blir gradert ned på tross av at foreldrene overhodet ikke har
mulighet til å gå på jobb i tidsrommet barnet er i en tilsynsordning.
Lovverket tar ikke hensyn til at foreldrene har tilsyn og pleie for barnet alle døgnets resterende timer.
Dersom man f.eks er nattevakt for eget barn og trenger disse timene på dagtid sårt for å kunne få seg
litt søvn, så hensyntas ikke dette med nåværende lovverk. Ingen er i stand til å gå på jobb og fungere
uten søvn. Heller ikke hvorvidt foreldrene faktisk har reell mulighet for å jobbe, tas hensyn til.
Det hensyntas heller ikke om foreldre er nødt til å oppholde seg i nærheten fordi de må kunne komme
på svært kort tid om det skjer noe akutt med barnet. I noen situasjoner utgjør dette forskjellen på om
barnet overlever eller ikke. I flere av disse tilfellene er det bare foreldrene som kjenner barnet og hele
den medisinske situasjonen svært godt som klarer å vurdere barnet. Det hjelper ikke i disse
situasjonene at det er satt inn kommunale tjenester rundt barnet, f. eks BPA, assistenter,
hjemmetjeneste eller annet.

Dette er bakgrunnen for at det fremmes et forslag om endring av § 9-11 i
Folketrygdloven, om å innta noen unntak i denne paragrafen.
Samtidig er det nødvendig med et tillegg til §9-16 som omhandler krav til
dokumentasjon.

Lovendring: foreslås som tillegg i § 9-11:
Unntak fra graderingen gis når:

 • Barnet har en så komplisert medisinsk tilstand at det er nødvendig at barnets
  omsorgsperson(er) oppholder seg i nærheten og/eller er i beredskap, uavhengig av om barnet
  i et tidsrom er i en tilsynsordning, se også § 9-16
 • Barnet har behov for oppfølging på natt med bakgrunn i medisinske forhold, som fører til
  mye våkentid hos foreldre, se også § 9-16
 • Den som mottar pleiepenger ikke har reell mulighet for arbeidsdeltakelse

Nåværende § 9-16
§ 9-16 Krav til dokumentasjon

For å få rett til pleiepenger etter § 9-10 må det legges fram en legeerklæring fra den
helseinstitusjonen i spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen av barnet.
Det må dokumenteres at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av
sykdom, skade eller lyte. Dersom det er behov for tilsyn og pleie av to omsorgspersoner, se §
9-10 andre ledd, må dette dokumenteres.
Etter åtte uker med pleiepenger må det settes fram krav på nytt, og det må legges fram en
utvidet legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten.
Dersom det er etablert tilsyns- og avlastningsordning for barnet, må den som søker om
pleiepenger, dokumentere hvor mange timer i uken det gjelder.
For å få rett til pleiepenger etter § 9-13 må det legges fram legeerklæring fra den
helseinstitusjonen eller den legen som har behandlet pasienten.
For å få rett til opplæringspenger etter § 9-14 må det legges fram legeerklæring om at
opplæringen er nødvendig.

Det må inn et nytt femte ledd i § 9-16 mellom nåværende fjerde ledd og femte ledd, forslag til nytt femte ledd:
Dersom barnet har en slik medisinsk situasjon at det kommer inn under unntakene i § 9-11
tredje ledd så må det legges fram legeerklæring om at barnet vurderes til å fylle kriteriene for
unntak fra gradering.

Med vennlig hilsen
administrasjonen i pleiepengeaksjonen

Søk