Søk
Lukk denne søkeboksen.

Klage på vedtak

Klage kommune Fylkesmannen Svilombudsmannen

I dette innlegget finner dere informasjon om klagemuligheter, råd om hvordan å skrive klager til ulike instanser, hva som er viktig å huske på, tips til hva en klage bør inneholde og eksempel på klageoppsett dere kan bruke.

Klage til NAV

Ønsker du å klage på et vedtak du har fått fra NAV, trykker du her.

Deretter velger du hvilken søknad klagen gjelder og trykker på Klage eller anke. Fyll ut info og last ned forside og skjema. Du blir bedt om å laste ned Adobe Acrobat Reader for å fylle ut skjemaet på datamaskinen før du printer ut. Etter du har fylt ut forside og skjema, print ut arkene, skriv under og send til NAV i posten. Adressen til Nav står på forsiden.

Hvordan skrive klage

I kolonnen “Gjør kort rede for hva du mener bør endres i vedtaket” skal du kort beskrive hva du ønsker å endre i vedtaket. Eksempler på dette:

  • “Avslaget på søknaden om pleiepenger må endres og innvilges.”
  • ”Vedtak om innvilget hjelpestønad sats 1 må endres til forhøyet hjelpestønad sats 2.”

Deretter skal klagen begrunnes i neste kolonne “Gjør rede for hvilken endring du ønsker i vedtaket, og beskriv hva du begrunner klagen/anken med. Legg ved erklæringer eller bevis som du mener kan være til støtte for klagen/anken.”

Viktig å ha med i klagen:

  • Beskriv så detaljert som mulig hvilken del av vedtaket du ønsker å endre.
  • Begrunn denne endringen så godt som overhodet mulig. Har du gode argumenter for å endre vedtaket, ta med alle. 
  • Ikke skriv for personlig om følelser, men hold deg til saken og vær konkret.
  • Legg ved erklæringer/vedlegg fra lege, habiliteringen, helsestasjon, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom eller andre relevante instanser, om mulig. Jo flere, jo bedre. Be instansene om å skrive så utfyllende og detaljert som mulig, og gjerne lag en liten liste over ting du vil at de skal framheve i erklæringen.

Husk å dobbeltsjekke at alle kolonner er fylt ut riktig, og HUSK DATO OG UNDERSKRIFT.

Trygderetten

Hvis du har fått et vedtak fra NAV klageinstans som du mener er feil, kan du med noen unntak anke saken. I vedtaket kan du lese om anke og fristen for å anke.

Anke til Trygderetten sender du til NAV Klageinstans, les mer om Trygderetten og generelle klagerettigheter her.

Klage til kommunen

Om du har fått et vedtak fra kommunen du er uenig i, kan du klage. I alle vedtak fra kommunen skal det stå hvordan du skal klage, hvor klagen skal sendes og klagefrist. Når du skal skrive en klage til kommunen trenger du ikke et eget skjema, du kan gjerne lage et eget Word-dokument eller skrive for hånd. Se forslag til klageoppsett nederst her. 

Viktig å tenke på når du skriver klage til kommunen:

Hva klager du på?

Dette høres nokså opplagt ut, men det er slett ikke alltid at den som klager klarer å få frem nøyaktig hva det er han eller hun er misfornøyd med. Vårt beste tips når det kommer til å skrive klage er å være så nøyaktig som mulig sånn at saken kun handler om det som faktisk er problemet. 

Hva må klagen inneholde?

Viktigste først: påfør klagen riktig adresse. Dette er ikke så enkelt som det høres ut, og det er fort gjort å skrive feil her. Sjekk derfor grundig at klagen er adressert til riktig instans. Er du usikker, ring kommunen og spør hvilken adresse klagen skal sendes til. Husk også å identifisere saken med referansenummer og ditt eget navn og adresse.

Framstill saken så kort og presist som du klarer. Få klart fram hva du ønsker å endre i vedtaket. Det er ikke noe poeng i å skrive side opp og side ned. Husk å få med tidslinjen, og ikke slurv med datoene.

Legg ved alle dokumenter/erklæringer som belyser saken. Du kan godt kort vise til i selve klagen hva dokumentet inneholder som er av betydning.

HUSK DATO OG UNDERSKRIFT!

Husk klagefristen!

Ikke glem klagefristen. Det er ikke noe poeng å bruke tid på å skrive en klage om man er for seint ute. Den beste måten å unngå dette på er å sende inn klagen i god tid før klagefristens utløp. Her anbefaler vi å sette seg ned å skrive klagen med en gang man mottar vedtaket, ikke utsett det.

Lovhjemmel

Selv om det er en fordel å forankre klagen juridisk (vise til lover) så er det normalt ikke et krav. Istedenfor å bruke tid på å finne det man mener er riktig lovbestemmelse, bør man konsentrere seg om å beskrive hva man mener er uriktig og hva konsekvensen av det i så fall må bli. Dette er det viktigste.

Dine utgifter ved klagebehandling

Det er sjeldent man må betale gebyr for å kunne klage, men det er greit å ha i bakhodet at det kan forekomme. Om du har hatt utgifter til å klage f.eks advokatutgifter, kan dette kreves refundert om man får medhold hos Statsforvalteren.

Hvordan skrive en klage med gode argumenter?

Det har ikke så veldig mye for seg å forsøke å overbevise den som skal behandles klagen med følelsesmessige argumenter. Riktignok vil enkel rettferdighet ha betydning, men skal du vinne frem med en klage er det først og fremst saklig argumentasjon som er av betydning. Dersom du ønsker hjelp med å skrive klager kan du kontakte Pasient- og brukerombudet i fylket ditt. De gir gratis bistand. Det er også mulig å få råd og veiledning hos brukerorganisasjoner, eller du kan ta kontakt med et advokatfirma. Husk at du kan ha krav på fri rettshjelp om du oppfyller vilkår for det. Les mer om fri rettshjelp her.

Les mer om Pasient og brukerombudet her.

Vår oppfordring er:

KLAG om du er uenig i et vedtak!
Saken vil bli bedre opplyst enn den opprinnelig var om du klager. Det ekstra argumentet som kan tippe saken i din favør ligger kanskje i klagen du skriver! 

Om kommunen opprettholder vedtaket etter å ha behandlet klagen din skal klagen oversendes til Statsforvalteren. Kommunen oversender til Statsforvalteren for deg, men du vil få kopier av oversendelsen i posten. Statsforvalteren vil dermed komme med en oppfordring til kommunen om å endre vedtaket i klagerens favør, direkte innvilge klagen og endre vedtaket uten å sende det tilbake til kommunen, eller stadfeste kommunens vedtak. Du har ikke mulighet til å klage på Statsforvalterens avgjørelse.

Klage til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen)

Du kan selv velge hvordan du vil sende klagen til Statsforvalteren, men unngå å bruke e-post siden klagen din sannsynligvis vil inneholde sensitive opplysninger og e-post ikke er en sikker løsning.  Link til skriv om Statsforvalteren.

  • Bruk gjerne Melding til Statsforvalteren hvis du vil sende klagen digitalt. Dette elektroniske skjemaet er en sikker løsning, det vil si at du også kan bruke skjemaet til å sende inn sensitive opplysninger, som helseopplysninger. Fordi skjemaet er en sikker løsning, må du logge inn via ID-porten. Du kan også bruke skjemaet til å laste opp større vedlegg, det kan være aktuelt hvis du allerede har skrevet klagen din i et tekstdokument. Da laster du bare opp dokumentet inne i skjemaet. 

Send digital melding til Statsforvalteren her.

  • Statsforvalteren tar selvsagt også i mot klager i form av vanlig brevpost.
  • De kan også motta klager per telefon, men vi anbefaler sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Kontaktinfo til Statsforvalteren finner du her.

Hva burde jeg ha med i klagen?

Klagen må inneholde navn og fødselsnummer til den saken gjelder. Den må også inneholde informasjon om hvem klagen rettes mot. Om du klager på et kommunalt vedtak rettes klagen mot kommunen. Hvis det er helsepersonell som påklages bør de navngis med fullt navn og stilling samt hvor de jobber. Klages det på sykehuset, bør det oppgis hvilken del av sykehuset klagen er rettet mot (klinikk, avdeling, sengepost osv.). Det bør også være informasjon om tidspunkt for hendelsen. Kontaktinformasjon, slik som telefonnummer og adresse til klageren og pasienten bør også være med i klagen. En konkret og kortfattet klage med all relevant informasjon vil som regel medføre kortere saksbehandlingstid.

HUSK DATO OG UNDERSKRIFT!

Klage til Sivilombudsmannen

Om du fortsatt ikke er enig i Statsforvalterens endelige vedtak (som ikke kan påklages), har du fortsatt mulighet til å sende en klage til Sivilombudsmannen! Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Det er gratis å klage til Sivilombudsmannen.

Du kan sende en elektronisk klage til Sivilombudsmannen her.

Vi har erfaring med at Sivilombudsmannen opptrer uavhengig og rettferdig i behandling av sine klager. Sivilombudsmannen kan sende en oppfordring til Statsforvalteren om å behandle saken på nytt om det kommer fram saksbehandlingsfeil. Er du uenig i Statsforvalterens avgjørelse, send klage til Sivilombudsmannen!  Link til skriv om Sivilombudsmannen.


Se forslag til klageoppsett nedenfor (lastes ned som PDF).
Dette kan brukes til de fleste klager. 

Løvemammaene håper at alle som føler seg urettferdig behandlet eller er blitt rammet av saksbehandlingsfeil av et forvaltningsorgan vil finne sin indre styrke til å sende inn en klage. Lykke til!

Søk