Komitéer

Løvemammenes komitéer jobber målrettet innen ulik tematikk og konkrete saker som angår våre medlemmer. Løvemammaene har fire aktive komitéer som dere kan lese mer om under.

Barnepalliasjonkomitéen

I 2019 opprettet vi Løvemammaenes barnepalliasjonskomitè som ledes av Eline Grelland Røkholt og Marlene Ramberg. Komitéen er opptatt av at alle familier med behov for et barnepalliativt tilbud, skal ha god oppfølging av et barnepalliasjonsteam fra spesialisthelsetjenesten lokalt der de bor. Vi ønsker at både kommuner og spesialisthelsetjenesten skal jobbe etter den Nasjonale faglige retningslinjen for palliasjon til barn og unge, og at det skal være mulig å følge den også med tanke på ressurser. Barnepalliasjonsteamene er i tillegg til å være viktige for foreldrene, også svært vesentlige for kommunene som bør følge opp disse familiene tett i hverdagen. Komiteen ønsker å drive godt informasjonsarbeid både ovenfor foreldre, kommuner og andre interesserte. Vi kommer til å være synlige framover, og vi opplever at vårt arbeid får mye støtte i flere fagmiljøer rundt dette i Norge.

I 2021 startet barnepalliasjonskomitéen prosjektet Bære sammen, som både bistår fagmiljøer med råd og tjenester (f.eks. foredrag), samt veilede og hjelpe familier som har barn/ungdom i palliasjon med å få på plass gode tjenester.

Komitéen er medlem i Sorgstøttealliansen og har plass i det tverrfaglige forskningsnettverket CHIP ved OsloMet.

Ingen skal måtte bære sitt alvorlig syke barn alene. 

Dere kan støtte Bære sammen-prosjektet via Vipps: 709418

Medlemmer: Eline Grelland Røkholt, Marlene Ramberg, Nina Bakkefjord, Janne Fjelde Thu, Anne Kristine Risvand Myrseth, Nina Herigstad, Beate Søraunet.

I permisjon: June Wallum, Mabroor Kapur, Catharina Dørumsgard og Tuva Nordal Skjerve.

Familie/bakgrunn:
Gift. Utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver, og arbeider nå i PPT. Har arbeidet over 20 år i spesialisthelsetjenesten med sorgstøttearbeid, både som klinisk praksis og gjennom forskning og undervisning. Mor til to gutter, yngste barnet hadde et sjeldent syndrom og en progredierende variant av sykdommen CIPO. Han døde 10 år gammel i 2017, etter å ha vært alvorlig syk hele livet.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Jeg brenner for ivaretakelse av pårørende og etterlatte. Særlig forståelse av små barns sorg og oppfølging i barnehagen, og ungdommers sorg og oppfølging innen skolesystemet.

Jeg ønsker reelle valgmuligheter for alle familier med alvorlig syke barn, som kan muliggjøre et så godt liv som overhode mulig mens barnet lever og oppfølging etterpå, uavhengig av geografisk tilhørighet. Å kunne få leve hjemme med barn som har sammensatte medisinske behov, i et så tilnærmet normalt familieliv som overhode mulig. Vi ønsker å belyse det mangfoldet av behov, ønsker, mangler, bærekraftige løsninger, unike og spesielle situasjoner samt felles utfordringer og muligheter som ligger i barnepalliasjonsfeltet. Løvemammaene representerer inkluderende bredde og mangfold som er nødvendig for å fremme barnepalliasjonsutviklingen enda flere skritt fremover i en god retning. I dag er det for tilfeldig og usystematisk hvilken hjelp og muligheter familier får, og forskjellene mellom og innad i kommuner for store. Vi trenger rettigheter og retningslinjer som sikrer en barnesentrert, likeverdig og rettferdig ramme for oppfølging. 

Familie/bakgrunn:
Samboer. Utdannet barnehagelærer, men er per nå hjemme i 100% pleiepenger. Mamma til to barn. Eldste er hørselshemmet og bilateralt CI-implantert. Han har tegnspråk som førstespråk. Minstemann har den genetiske nevrodegenerative lidelsen INCL. Barn med denne lidelsen utvikler seg normalt den første levetiden og utviklingen begynner vanligvis å stagnere når de er mellom 6-18 mnd. Etter hvert begynner de å miste ervervede evner. De utvikler konturer i alle ledd og blir spastiske. De mister også synet og utvikler epilepsi og demens. Gjennomsnittlig levealder er på mellom 7-13 år.

Derfor er jeg medlem av Løvemammaenes barnepalliasjonskomitè:
Jeg brenner for rettferdighet og likeverd. Jeg ønsker at alle barn skal ha mulighet til å føle mestring, hverdagsglede, tilhørighet og trygghet – selv, eller kanskje spesielt når man skal leve et helt liv på få år.
At hele familien skal bli sett og ivaretatt i en palliativ prosess er for meg essensiell. Det å ha et døende barn rammer hele familien og alle aspekter i hverdagen. Vår familie har ulike utfordringer i tillegg til at vi har et barn som skal dø fra oss tidlig. Det er uhyre viktig at de som møter oss evner å se helheten i en slik familie.
Det å få hjelp og støtte til å mestre hverdagen i den prosessen vi står i bør være noe alle har rett på, og ikke noe som blir bestemt utfra hvilken del av landet du kommer i fra eller hvilket sykehus du sogner til. Alle familier med behov bør ha rett til et helhetlig palliativt tilbud.

Familie/bakgrunn:
Gift med Tom, sosionom med videreutdanning og mamma til tre. Minstemann Edvan (f.09) har Downs syndrom, med en rekke ekstra diagnoser som gir svært sammensatte medisinske utfordringer. Han har KIPO (tarmsvikt), en sjelden diagnose som skaper store ernæringsmessige utfordringer. Dette gjør at han er avhengig av intravenøs ernæring og har utlagt tarm (ileostomi). I tillegg trenger han pustestøtte på natt og overvåkes av nattevakter i BPA-ordning med sykepleier. Jeg har selv ansvaret for intravenøse infusjoner og all oppfølging i det daglige, men har heldigvis en god avlastningsordning med helsehjelp inkludert i BPA-ordningen hans.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Dette er noe jeg virkelig brenner for at burde være en rettighet. Alvorlig syke barn trenger spesielt helt faste personer som kjenner de godt for at de skal kunne ta rette avgjørelser, og gi trygghet for barnet og foreldrene. Jeg brenner for like muligheter til god barnepalliasjon uavhengig av hvor familien bor i landet. Slik er det ikke i dag.

Familie/bakgrunn:
Gift med Øystein og har tre barn. Storebror Noah, mellomste gutten Lucas som hadde en sjelden diagnose, og lillebror Matheo.
Lucas ble 5 år gammel og døde 16. desember 2021.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Jeg er med i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité fordi jeg brenner for at barnepalliasjon skal inn i alle lokale sykehus, og for å sikre Løvemammaenes prosjekt “Bære sammen” faste midler slik at vi kan hjelpe flere. Barnepalliasjon og kunnskapen om dette feltet er viktig å formidle. Vi var innstilt på at sønnen vår Lucas trolig ville ha et kort liv, men valgte hele tiden å fokusere på livskvalitet i stedet for livslengde. Det viktigste for oss var å vite at Lucas hadde et godt liv uansett hvor lenge han levde. Det hadde han også. Jeg ønsker at flere familier som lever med barn i palliasjon skal oppleve å få god hjelp og støtte fra Løvemammaene slik vi gjorde.

Anne Kristine Risvand Myrseth

Familie/bakgrunn:
Gift, utdannet revisor og jobber som spesialrevisor i skatteetaten. Mamma til 3 barn. Mellomste var alvorlig syk gjennom hele livet og døde 12, 5 år gammel. Da han var 1,5 år gammel ble han diagnostisert med et kromosomavvik som tidligere ikke er beskrevet. Han hadde et alvorlig sykdomsbilde som krevde døgnkontinuerlig avansert medisinsk behandling.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Brenner for bedre støtte og avlastningsordninger for familier som lever med alvorlig syke og døende barn. Viktigheten av gode kommunale avlastningstilbud til svært medisinsk syke barn, og god oppføling tror jeg er avgjørende for at familiene som lever med alvorlig sykdom klarer å leve i en slik “krise” år etter år. Jeg kjenner selv på kroppen hva et liv med mange år i akuttberedskap og døgnkontinuerlig medisinsk pleie medfører.
Jeg ønsker å oppnå etablering av døgnbemannede tverrfaglige barnepalliative team utfra hver helseregion. Kompetansen må komme fra spesialisthelsetjenesten som kjenner barnet og familien. Tilbudet må inkludere støtte og veiledning ut til kommunen slik at det etableres gode avlastningstilbud der hvor barna og familiene lever sine liv.

Familie/bakgrunn:
Eiendomsmegler, gift med Christer og sammen har vi to barn på 3 og 5 år, hvor minstemann har en sjelden og alvorlig genfeil som gjør at han er multifunksjonshemmet og har vært i palliasjon hele livet sitt.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Jeg er med i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité fordi jeg vet hvor viktig det er at familier og pårørende får nok hjelp til å stå i et veldig krevende og annerledes liv. Pårørende må bli sett og hørt, og familien må ses som helhet slik at også søsken og parforhold blir ivaretatt på en god måte. At familier skal kjempe for å holde hodet over vannet må vi gjøre noe med. Pårørendes psykiske og fysiske helse er ekstremt viktig å ta hensyn til. Mange barn som er i palliasjon trenger også helsehjelp i BPA-ordningen sin, noe vi jobber for i Løvemammaene og i barnepalliasjonskomitéen. De sykeste og døende barna skal få være hjemme med familien sin om det er det beste for barnet (og det er det pårørende som skal bestemme, ikke kommunene). Det skal legges til rette for barna. Det er ikke barna som skal ta hensyn til kommunens ressurser og ønsker. Barnas beste må alltid komme foran kommunens beste.

Familie/bakgrunn:
Gift og bor på gård. Er utdannet lektor med master i tilpasset opplæring. Er for tiden hjemme med pleiepenger. Har tidligere jobbet en del for bedring av pleiepengeordningen. Mamma til tre, hvor størstemann har metakromatisk leukodystrofi (MLD). Dette er en progredierende sykdom som innebærer smerte- og spasmeproblematikk, epilepsi, muskelsvinn, blindhet og tidlig død. 

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomitè:
Fordi jeg ønsker at barnepalliasjonstilbudet i Norge skal bli bedre, ikke bare for vår del men for alle som opplever å miste et barn. Jeg brenner for at alle skal ha fagfolk å støtte seg til lokalt, slik at man slipper å reise langt med de syke barna for å finne nødvendig kompetanse. Jeg håper vi kan oppnå dette, i tillegg til at alle sykehus med barneavdeling bør ha et barnepalliativt team. 

Familie/bakgrunn:
Samboer, mamma til tre barn. Utdannet revisor og jobber i dag som lønnsrådgiver i Sticos. Har siden mellomste ble født i hovedsak vært hjemme på pleiepenger. Mellomstemann Ailo (f. 20) har Canavans, en progredierende nevrologisk sykdom som fører med seg smerte- og spasmeproblematikk, epilepsi, muskelsvinn, synsutfordringer og tidlig død. Ailo har siden han fikk sin diagnose 6 mnd. gammel vært i et palliativt løp.

Derfor er jeg medlem av Løvemammaenes barnepalliasjonskomitè:
Når man får livet snudd på hodet ved å få et alvorlig sykt barn er det mye som er uvisst. Da er det viktig at det finnes et sikkerhetsnett som fanger en opp og hjelper til med å forme den nye hverdagen. Dette må være uavhengig av hvor i landet man bor. Familier må få den støtten, avlastningen og den bistanden de har behov for, både for å kunne få leve et så tilnærmet «normalt» liv som mulig, men også for å kunne holde ut det å stå i en slik krise det er å skulle miste et barn.

Viktigheten av at hele familien blir sett er noe annet jeg brenner for. Familien omhandler mer enn det syke barnet, dets søsken og foreldre må også bli sett og få dekket sine behov i den sorgen de står i. Å ha et barn eller søsken som skal dø tidlig er utfordrende på mange måter, de som står i dette trenger noen å støtte seg til, noen å søke hjelp hos for å bearbeide følelser, dette må finnes lokalt. Ikke minst må det på plass en oppfølging i ettertid, hvor man kan få hjelp, store som små, til å bearbeide sorgen.

barnepalliasjon, Catharina Dørumsgard

Familie/bakgrunn:
Jeg er utdannet lærer, spesialpedagog og har lederutdanning. Mamma til Isak og Oscar. Biologiske brødre adoptert fra Colombia i 2006. Jeg mistet Oscar på 14 år i oktober 2018 etter 11 års sykdom, 4 år av dem i palliasjon. Han fikk aldri noen diagnose på sin nevrodegenerative lidelse, men hadde deldiagnosen KIPO med blæreaffeksjon. Han hadde fire stomier og var kontinuerlig koblet til mellom fire og seks intravenøse pumper. Jeg var daglig leder for hans hjemmesykehus med 23 ansatte BPA-assistenter og sykepleiere.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Fordi jeg ønsker å jobbe for at andre med alvorlig syke barn skal få den hjelpen de behøver. At barn i palliasjon skal ha god livskvalitet og være omgitt av et system som virker og som befinner seg der barnet er. Man skal ikke måtte bære barnet sitt alene. Det syke barnet og søsken skal få være barn omgitt av familie og venner.

Familie/bakgrunn:
Gift. Mor til to fantastisk flotte barn, hvor yngste barnet var alvorlig syk hele sitt liv, og døde i 2020.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Jeg er med i Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité fordi jeg brenner for at barn og unge som skal dø får en verdig oppfølging og behandling hele sitt liv. Jeg er opptatt av at pårørende og barnet har reelle muligheter til å leve slik de selv ønsker. Jeg mener det er avgjørende å etablere lokale barnepalliative team, og at disse får tildelt den kompetansen og ressurser som trengs for å driftes. Det skal ikke være tilfeldig hvem som har en hånd å holde i når døden nærmer seg.

Nøkkelord for meg: Verdighet, kommunikasjon, helhet.

Familie/bakgrunn:

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:

Familie/bakgrunn:

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:

Barnehage- og skolekomitéen

Løvemammaene opprettet Barnehage- og skolekomitéen i 2020, og den ledes av Bettina Lindgren. Komitéen jobber for å styrke retten til tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp, samt likeverdige og inkluderende opplæringstilbud som fremmer mestring. Tidlig innsats, forebygging og alvorlig ufrivillig skolefravær er blant sakene som opptar komitéen, samt universell utforming av skoler og fritidsarenaer. Komitéen har også mål om å sørge for at BPA kan anvendes inn i barnehage og skole, og ikke minst bevare og forbedre rettighetene til ASK i all opplæring og undervisning.

Medlemmer: Bettina Lindgren, Marianne Grav Semner, Karoline S. Hansen, Eline Grelland Røkholt, Kristin Marie Veum, Christine Elise Nilsen, Marthe Emilie Hall og Linn Hulleberg.

Familie/bakgrunn:
Styreleder i Løvemammaene. Student. Bor i Stavanger-området.
Gift med Robin og sammen har vi 3 barn født i 2011, 2012 og 2013. Samfunnsengasjert og brenner for å hjelpe familier som min!

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:

Vi har et alvorlig samfunnsproblem når kun 20% av norske skoler er universelt utformet, samtidig som antall barn med hjelpebehov øker. Alle barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon har rett til å delta på lik linje som andre barn! Psykisk helse, retten til spesialundervisning og tidlig innsats er viktige saker for meg. 

Familie/bakgrunn:
Jeg er gift og har fire barn. Hanne, min datter på 19, har CP dyskinesi. Hun har en kropp som ikke gjør det hun vil, men hun får allikevel styrt livet sitt. Hun snakker med øynene med en Tobii (datamaskin), og har bevist gang på gang at «Språk er makt!». Hun har et språk som lar henne ta ut sitt potensiale, både på skolen og hjemme.  Hun har nok passert 50.000 symboler/ord i kommunikasjonsboka si, og skriver også for å supplere. Symbolspråk/ASK er morsmålet hennes. Jeg er utdannet lærer og har jusgrunnfag. Jeg har jobbet ti år i barneskolen, og har siden 2008 drevet mitt eget firma for å hjelpe andre barn til et rikt språk med symboler/ASK. 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Jeg har jobbet politisk med rettigheter og kompetanse rundt ASK for de 7.500 barna som trenger dette siden 2006. Jeg har vært med på Stortingsbehandlinger, departementsbehandlinger osv og opplever at brukerperspektivet ikke er viktig i byråkratiet. Jeg ønsker å gjøre en forskjell for barna som trenger ASK. Jeg kjenner mange barn i hele landet, jeg kjenner systemene rundt barn lokalt og oppover i systemet, jeg kjenner linjene både i forhold til statlig kompetanse og hjelpemidler. Det er store ulikheter i forhold til hvor man bor hva man får og får hjelp til. Det kan ikke være tilfeldig om du får lære å snakke eller ei. Rett etter puls og pust kommer viktigheten av et språk for meg. Jeg har erfart at ikke bare endrer barna seg når de får språk, for deres egenutvikling får jo virkelig fart på seg, men også systemet rundt endrer seg. Barn som kan bevise at de kan noe og kan lære, får et helt annet fokus, spesielt i skolen. Da blir bla fokuset på lese- og skriveopplæringen ofte en helt annen.

Hver eneste dag kjenner jeg på verdien av et språk, magien det er å få sagt det man tenker på og vil. Det det gjør med Hanne og det det gjør med måten vi forholder oss til hverandre. Dette ønsker jeg å bidra til at fler barn og foreldre kan få oppleve! Språk er forutsetningen for læring, all læring. Så jeg håper at jeg som Løvemamma kan få bidra og gjøre en forskjell for barna som skal vokse opp med symbolspråk/ASK.

Familie/bakgrunn:
Forlovet med Daniel. Jobber som ambulansearbeider. Sammen har vi to gutter, Theo og Noah. Theo har septo-optisk dysplasi, ornitintranscarbamylasemangel. Sykdommen har et vidt spekter, men han er blant annet blind og har en alvorlig hypofysesvikt. 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Jeg brenner for universell utforming! Alle i samfunnet MÅ få like muligheter til å delta aktivt på det de ønsker uten at det betyr at man må ta en omvei, bakvei eller i verste fall ikke kan delta. Det gjør meg trist at personer med særskilte behov skal diskrimineres bort fra samfunnet fordi det er for dårlig tilrettelagt. 
Jeg vil oppnå et samfunn som er tilrettelagt og tilpasset alle, slik at alle kan delta i/på det de har lyst. Om det betyr ledelinjer i gulv, eller om det betyr null trapper i kinosalen – alle har rett til å leve et aktivt liv og gjøre det de selv har lyst til uten unødvendige hindringer.

Familie/bakgrunn:
Gift. Utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver, og arbeider nå i PPT. Har arbeidet over 20 år i spesialisthelsetjenesten med sorgstøttearbeid, både som klinisk praksis og gjennom forskning og undervisning. Mor til to gutter, yngste barnet hadde et sjeldent syndrom og en progredierende variant av sykdommen CIPO. Han døde 10 år gammel i 2017, etter å ha vært alvorlig syk hele livet.

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Jeg brenner for bedre oppfølging av barn og unge som pårørende og som etterlatte i barnehage og skole, og av tilpasset tilrettelegging for alvorlig eller langvarig syke barn i barnehage og elever i skole. Gjennom dette arbeidet har jeg også sett viktigheten av godt oppfølgingsarbeid knyttet til elever med ufrivillig skolefravær. Ufrivillig skolefravær rammer en stor gruppe elever med et bredt mangfold av situasjoner. I alt arbeid her er barnets og elevens egen stemme sammen med foreldrene det viktigste vi har, for uten den lykkes vi sjeldent i å bedre situasjonen godt nok. Rettigheter i lovverk og muligheter i praksis, innenfor tilpasset opplæring og gjennom spesialundervisning, har derfor blitt noen av de områdene som opptar meg mye. Samhandling mellom helse og oppvekst, og de problemområder som oppstår her på systemnivå er også sentralt i dette.

Familie/bakgrunn:

 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:

Familie/bakgrunn:
Samboer med Alexander. Sammen har vi 2 barn. Minstemann har et sjeldent syndrom som heter FoxG1. Dette har medført en komplisert epilepsi, ernærings problemer, skoliose, stille refluks, astma, stille aspirasjon og atopisk eksem. Han har mange daglige utfordringer, er non-verbal, kan ikke sitte, stå eller gå. Bruker rullestol for å komme seg rundt. Har mange sykehusopphold bak seg, både på grunn av epilepsi og astma. Blir ofte veldig mye mer syk av forkjølelse som setter seg som lungebetennelse til slutt. Etter at han fylte 3 år han har vært i barnehage på fulltid. Noen utfordringer rundt skolestart gjorde at han måte redusere dagen sin litt. Så pappa er hjemme med pleiepenger for en periode. Jeg jobber som avdelingskonsulent i NINA og jobber med prosjekt økonomi.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité
Jeg er med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité fordi jeg brenner for barns psykiske helse og søsken til barn med funksjonsvariasjon. Jeg mener at detter noe alle skoler bør sette mer søkelys på. Barn skal trives og ha det bra sosialt på skolen. Ofte er det vanskelig å møte skolen med et barn som ikke vil på skolen av forskjellig grunnlag. Svaret er ofte at helsesykepleier har ikke kapasitet, og at det ikke er nok voksne til å hjelpe til. Barnet er ofte for frisk til å få hjelp av BUP. Og noen ganger må det gå ganske langt før de får den hjelpen de trenger for å håndtere hverdagen sin. Jeg mener at det bør etableres et bedre system for å plukke opp disse barna som har vansker i tidlig alder, så de kan håndtere hverdagen sin på en bedre måte. Vi kan aldri bruke for mye tid på barns psykiske helse!

Familie/bakgrunn:
Enslig med to barn født 2018 og 2019. Eldste er født med en sjelden genmutasjon (MAND) og har forsinket utvikling, samt epilepsi pga. dette. Dette har ført til mange utfordringer og hun har mye oppfølgning både i spesialisthelsetjenesten og kommunen. Yngste er født med nedsatt hørsel og bruker høreapparat. Jeg er fulltids lektorstudent, men er også utdannet grunnskolelærer fra USA.

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Barnehage og skole er en ekstremt stor del av barn og unges hverdag, og siden det er en såpass stor del av hverdagen deres er det viktig at den fungerer for hvert enkelt barn. Med systemene vi har på plass i dag står barn med funksjonsvariasjon ofte igjen med det dårligste tilbudet. Jeg vil at barnehagen og skolen skal passe for alle, og gjøre det mulig at alle kan delta på alt.

Familie/bakgrunn:
Jeg er mamma til 3 barn, født i 2006 og tvillinger født i 2016. En av tvillingguttene har dyskinetisk cerebral parese GMFCS V. Han har derfor et stort behov for tilrettelegging, hjelpemidler, assistanse og tilsyn hele døgnet. Dette involverer en rekke kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, barnehabilitering m.m.

 Jeg har utdanning innen økonomi og varehandel, grunnfag i medisin og er sertifisert personlig trener. Jeg jobber nå som coach/personlig trener med fokus på funksjonell og mental trening.

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Jeg brenner for retten til BPA, samt BPA i barnehage og skole. Jeg mener at BPA må kunne benyttes i barnehage og skole når dette ansees som den beste løsningen ut fra en helhetlig vurdering av barnas behov. I mange tilfeller er dette den beste løsningen for både å ivareta barnas helse, sørge for kontinuitet i opplæring og opprettholde en god livskvalitet. Her må samhandling mellom helse/omsorg og barnehage/skole innad i kommunene bedres, da dette er essensielt for å finne gode løsninger for hvert enkelt barn og familie. Dette handler om barnas liv og helse, retten til opplæring, likeverd, likestilling og total livskvalitet. Jeg mener at det å kunne velge hvordan tjenestene organiseres må være opp til hver enkelt familie å avgjøre. Dersom barna og deres familier ønsker tjenestene organisert som BPA må dette bli en mye enklere prosess enn det er for mange i dag. Det  er paradoksalt at foreldre skal måtte bruke tid på å kjempe mot et system som egentlig skal hjelpe. Både for å få innvilget de tjenestene barna har behov for og rett til, samt det å få organisert tjenestene slik de mener det er mest hensiktsmessig for både barna og familien. BPA utgjør for mange barn og deres familier den store forskjellen og bidrar til at de kan leve et fritt og likeverdig liv. Det handler om å ha ekstra armer, bein og ikke minst assistanse for å kunne kommunisere for de barna som har behov for det.

Jeg brenner også for den nye barnekoordinatorordningen, da jeg mener dette er en veldig viktig rolle nettopp for å se det helhetlige tjenestebehovet og sørge for samhandling. Mange foreldre sitter med ansvaret for det aller meste av koordineringen selv. Her må det på plass nok ressurser, god opplæring slik at barnekoordinatorene innehar den kompetansen som trengs for å ivareta rollen opp mot det enkelte barn og familieperspektivet. Det kan ikke lenger fungere slik at koordinatorrollen kommer på toppen av en annen stilling innad i kommunen, slik mange kommuner løser dette pr. i dag. Det må opprettes større stillinger for økt kapasitet. Først da vil barnekoordinatorordningen fungere som den ressusrsen den er ment å være for barna og familiene.

Familie/bakgrunn:
Samboer med Alexander. Sammen har vi 2 barn. Minstemann har et sjeldent syndrom som heter FoxG1. Dette har medført en komplisert epilepsi, ernærings problemer, skoliose, stille refluks, astma, stille aspirasjon og atopisk eksem. Han har mange daglige utfordringer, er non-verbal, kan ikke sitte, stå eller gå. Bruker rullestol for å komme seg rundt. Har mange sykehusopphold bak seg, både på grunn av epilepsi og astma. Blir ofte veldig mye mer syk av forkjølelse som setter seg som lungebetennelse til slutt. Etter at han fylte 3 år han har vært i barnehage på fulltid. Noen utfordringer rundt skolestart gjorde at han måte redusere dagen sin litt. Så pappa er hjemme med pleiepenger for en periode. Jeg jobber som avdelingskonsulent i NINA og jobber med prosjekt økonomi.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité
Jeg er med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité fordi jeg brenner for barns psykiske helse og søsken til barn med funksjonsvariasjon. Jeg mener at detter noe alle skoler bør sette mer søkelys på. Barn skal trives og ha det bra sosialt på skolen. Ofte er det vanskelig å møte skolen med et barn som ikke vil på skolen av forskjellig grunnlag. Svaret er ofte at helsesykepleier har ikke kapasitet, og at det ikke er nok voksne til å hjelpe til. Barnet er ofte for frisk til å få hjelp av BUP. Og noen ganger må det gå ganske langt før de får den hjelpen de trenger for å håndtere hverdagen sin. Jeg mener at det bør etableres et bedre system for å plukke opp disse barna som har vansker i tidlig alder, så de kan håndtere hverdagen sin på en bedre måte. Vi kan aldri bruke for mye tid på barns psykiske helse!

Sykehusbarnkomitéen

Løvemammaene opprettet sykehusbarnkomitéen i 2020 og den ledes av Elin Gunnarsson. Komitéen jobber med viktige saker som f.eks. søsken som pårørende, forskjellsbehandling, koordinatorrollen, avlasting og andre rettigheter under sykehusopphold, samt bruken av tvang mot barn. Det er mye som fungerer godt på sykehusene i Norge, men også en del som kan og bør forbedres. Komitéen vil drive aktivt opplysningsarbeid overfor foreldre, helsepersonell og politikere, og argumentere for bedre arbeidsforhold for helsepersonell og økte midler fra staten til sykehusene. I 2020 fikk Løvemammaene, etter iherdig innsats fra komitéen, gjennomslag for å bevare hjelpestønad til barn og unge som er innlagt på sykehus i mer enn tre måneder. Under Corona-pandemien fikk komitéen også sikret at foreldre til alvorlig syke barn og unge, samt deres assistenter, ble definert som helsepersonell og dermed ble prioritert i vaksinekøen. I 2023 jobber komitéen med å heve satsene på grunn- og hjelpestønad.

Medlemmer: Elin Gunnarsson, Camilla Berg Rindahl, Anders Mowinckel Lorentz, Mari Hansen, Kristine Stokke Karlsøen, Monica Tangen og Eylem Budak.

Familie/bakgrunn:

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes sykehusbarnkomité:

 

Camilla

Familie/bakgrunn:
Gift med Thomas og har to fantastiske gutter. Utdannet innen kulturledelse og jobber som daglig leder i Telemark kulturnettverk. Minstemann er født med kronisk/pediatrisk intestinal pseudoobstruksjon (KIPO/PIPO). I hverdagen sier vi bare at han har en ekstremt treg tarm. Dette medfører også at han er fullernært på intravenøs ernæring (TPN), har PEG og ileostomi.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes sykehusbarnkomité:
Når barn blir syke påvirker det hele familien. Jeg mener det er viktig at alvorlig syke barn som er innlagt på sykehus i lengre perioder får gode rammer rundt hele familien. Det skal ikke være slik at det kommer an på enkelt personer for å finne gode løsninger rundt søskens mulighet til å tilbringe tid sammen med barnet som er innlagt. Derfor er søskens rettigheter som pårørende en av mine hjertesaker. Det finnes gode muligheter, men systemet rundt og anerkjennelsen av søsken som pårørende opplever jeg som manglende. Barn som pasientgruppe er ekstra sårbare siden de ikke alltid har mulighet selv til å si ifra når noe er galt. Dette gjør at jeg er opptatt av at høyere utdanningsinstitusjoner må jobbe enda hardere med skikkethet og veiledning. Det er overveldende som foreldre å få barnet sitt innlagt på sykehus. Samtidig som man befinner seg i en livskrise skal man fortsatt klare å vise hensyn til andre foreldre og barn. Jeg tror det hadde vært fint med «fjellvettregler» for foreldre på sykehus.

Jeg håper komiteens arbeid på sikt gjør at syke barn innlagt på sykehus sammen med familiene sine får et litt lettere møte med systemet og at søsken alltid føler seg velkommen hos sine syke søsken.

Familie/bakgrunn:
Samboer med Ann Marie. Utdannet økonom, jobber som Controller i Helse Bergen. Vi er en moderne familie på syv med mine dine og våre. De tre minste er felles barn. Sigurd er nest yngst og har en sjelden genfeil kalt STAG1. Det er rundt 40 kjente tilfeller globalt. Genfeilen medfører blant annet utviklingshemming, epilepsi, søvnvansker og spiseproblematikk. Han har innlagt PEG-sonde.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Sykehusbarnkomitè:
Fordi jeg mener at alle syke barn/barn med nedsatt funksjonsevne skal motta den helsehjelpen de har rett på og fortjener. Jeg ønsker et likeverdig tilbud uavhengig av hvor man bor, hvilken sykdom/nedsatt funksjonsevne man har, hvilke foreldre man har og hvilke ansatte man møter på. Jeg mener at mange sykehus ikke oppfyller barnas lovpålagte rettigheter. Jeg er rett og slett lei av at mange pårørende skal måtte føle at det tyngste med å få et sykt barn/barn med nedsatt funksjonsevne er kampen mot systemet. At foreldre må kjempe hver dag for at disse barna skal få et verdig og godt liv, noe som burde være en selvfølge i den såkalte velferdsstaten Norge. Jeg er også lei av at det alltid er de uten sterke stemmer som blir nedprioritert i fordelingen av samfunnets goder.

Jeg er også opptatt av hele livsløpet til de med sykdom/nedsatt funksjonsevne. En dag skal mange av våre søte små bli voksne og dersom ikke noe gjøres blir de kanskje stående uten bolig, uten tilrettelagt arbeid, uten nok assistanse til å leve et likeverdig liv eller de må bo i et kommunalt bofellesskap som på ingen måte holder mål. En dag blir de stående uten oss foreldre som kjemper kamper for dem hver eneste dag. Og slik systemet er lagt opp idag blir ikke alle lovfestede rettigheter innvilget uten kamp. Sammen skal vi klare å «sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne» slik lovens egentlige intensjon er.

Familie/bakgrunn:
Utdannet bilmekaniker, men jobber som BPA nå. Søsteren min har Rett syndrom og epilepsi.

Derfor er jeg med i løvemammaenes Sykehusbarnkomité:
Jeg ønsker å kunne gjøre en forskjell for alle barn m/familie som er på sykehus. Jeg brenner for ivaretakelse av søsken til barn på sykehus og vil forbedre rettighetene til syke og funksjonshemmende barn og deres familier.

Kristine

Familie/bakgrunn:
Mor til tre barn, to som byrjar å verte store og ein me mista i mai 2020. Eg er gift med faren til alle saman.

Me mista attpåklatten vår, Ingmar, i mai 2020 då han var sju og eit halvt år. Ingmar fekk påvist CGD, ein sjeldan og alvorleg immunsvikt, hausten 2016. Hausten 2017 fekk han beinmargstransplantasjon ved Rikshospitalet i København. Håpet og planen var at transplantasjonen skulle kurere han, men han fekk mange komplikasjonar av transplantasjonen der immunforsvaret aldri regenererte og sjukdomsbiletet heile tida endra seg. Han vart liggjande resten av livet sitt i isolasjon på sjukehus nesten samanhengande, sett bort frå eit par månader rett etter transplantasjonen der me var heime og berre besøkte sjukehuset nokre gongar i veka. 

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes sykehusbarnkomité:

Me måtte kjempe mange kampar for sonen vår dei åra han var sjuk. Gjennom Løvemammaene  oppdaga eg at dei same kampane også vart kjempa av fleire. Eg både vil og må bruke erfaringa mi til noko nyttig. Foreldre som står i ein pressa situasjon med eit sjukt barn, skal sleppe å måtte kjempe dei same kampane som oss. Det skal ikkje vere vilkårleg om lovene vert fulgt eller om dei sjuke borna får oppfylt rettane sine. 

Eg vil vere med å påverke slik at dei sjuke borna får den medisinske behandlinga dei treng uavhengig av kva diagnose dei har, kven dei møter på i systemet og kor i landet dei bur. Eg vil jobbe for at det vert oppretta prosedyrar for at dei sjuke borna og deira føresette får den informasjonen dei treng for å vite kva rettar dei har,  for å trygge dei på at den medisinske behandlinga dei får er god og for at dei skal vite kva tilbod dei kan nytte seg av. Eg vil jobbe for at sjukehuset skal legge til rette for at livskvaliteten her og no skal vere god, like mykje som at ein får gjennomført medisinske prosedyrar, slik at borna får vere born og ikkje berre pasientar. Eg vil jobbe for at lovene som skal sikre born på helseinstitusjon, skal bli fulgt uavhengig av kor ein bur og kva diagnose ein har. Eg vil også vere med å jobbe for at born som får behandling på helseinstitusjonar i ulike land, ulike stader i landet eller i ulike instansar, er sikra ei god koordinering av behandlinga dei ulike stadene. Eg drøymer om at Løvemammaene skal verte så stor og så sterk at uansett kva diagnose ein har, så har ein ei sterk pasientforeining i ryggen. 

Monica

Familie/bakgrunn:
Enslig med fire barn. Vi er en familie med flere funksjonsvariasjoner under samme tak: ADHD, ADD, qvadriplegisk cerebral parese, “knappebarn”, hypermobilitetssyndrom, PCOS m.m. Vi er en livlig familie med stor takhøyde som prøver å se muligheter fremfor begrensninger. De to minste er tvillinger født i uke 29, det første møtet vårt med spesialisthelsetjenesten og ufrivillig oppdeling av kjernefamilien var en akutt innleggelse på nyfødtintensiv hvor vi var 108 dager før vi kunne være samlet igjen. Etter det, kom innleggelser og undersøkelser som perler på en snor. 

Jeg jobbet tidligere som miljøterapeaut, og har en drøm om å en gang skulle kunne komme tilbake. Jeg var de første årene hjemme på pleiepenger. Det var i den forbindelse jeg kom i kontakt med Bettina og Elin, og senere ble en del av oppstarten av Snapchat-kanalen. Jeg er i dag ufør, skriver endel kronikker og er aktiv politisk. Sitter også̊ i ulike styreverv og brukerråd.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes sykehusbarnkomité:
Jeg er med i komitéen fordi jeg gjennom eget møte med systemet, tidlig gjorde meg erfaringer om hvor komplisert, lite tilpasset og til tider komplett umulig det er å nå frem. Jeg er opptatt av at foreldre, søsken og barnet selv har reelle muligheter til å leve slik de selv ønsker. Jeg mener det er avgjørende å opplyse om hvilke reelle konsekvenser, vedtak og manglende lovverk i dag har for med menneskers livskvalitet. Ved å endre systemet politisk, sørge for at midler til drift og kompetanse løft  følger vedtak, få oppdatert lovverk, være aktive med innspill, delta i brukerråd  og jobbe med en holdningsendring i kommune-Norge som vil sørge for like rettigheter og lik bistand uavhengig av hvor ressurssterk du er, eller hvor i landet du bor. Håper og tror jeg at hvertfall de som skal tråkke sykehuskorridorene etter oss, og når den tid kommer være avhengige av kommunal bistand. Skal slippe de kampene, andre tidligere har kjempet.   

“It takes a village to raise a child!”

 

Familie/bakgrunn:
Gift med Deniz og to har barn, en gutt på 17 og jente på 14. Utdannet barnehagelærer og har jobbet med barn som har funksjonsvariasjon. Gutten vår har en sjelden og alvorlig progredierende mitokondriesykdom som er beskrevet hos fire andre barn på verdensbasis. Han utviklet seg aldersadekvat frem til ca. to års alder. I dag er han fullstendig pleietrengende pga. tap av grovmotoriske ferdigheter, men kognitivt er han aldersadekvat og over gjennomsnittet på noen områder. Han har knapp (sondeernæring), baklofenpumpe og CPAP på natt.

Derfor er jeg medlem Løvemammaenes sykehusbarnkomité:
Vi har vært mye inn og ut av sykehus, og i årenes forløp har vi fått kjenne på hva som fungerer og hva som må utvikles og forbedres. Det å se familien som en helhet og ha tiltak som  i varetar helheten er noe vi savner. Jeg ser det som nødvendig og viktig at alle som jobber med barn får kompetanseheving for å kunne møte familier på best mulig måte. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen må også utvikles. Slik det er i dag så er det tilfeldig og langt i fra godt nok. Kanskje barn hadde sluppet å bli plassert på sykehjem om samarbeidet hadde vært bedre. Å være budbringer mellom de forskjellige instansene er både belastende og en påkjenning for foreldre. Jeg har et ønske og håp om at alle skal få den hjelpen de trenger, har rett på og behov for uavhengig av hvem, hva og hvor man befinner seg.

Ung voksen-komitéen

Løvemammaene startet opp Ung voksen-komitéen i 2022, og den ledes av Gunn Helen Ege. Komitéen skal jobbe for smidigere og bedre overganger fra barn til voksen i både primær- og spesialisthelsetjenesten, og ta fatt de mange utfordringene familier opplever i overgangene fra 12 år og oppover. Komitéen skal også jobbe for at både barnas og foreldrenes rettigheter og behov ivaretas og styrkes i forbindelse med at barna blir større og eldre.

Familie/bakgrunn:
Jeg har tre barn i alderen 5 år til 15 år. Jeg er løvemamma til ei herlig jente på 14 år, som har en sjelden genfeil KCNQ-3. Genfeilen innebærer diagnoser som epilepsi, autisme, utviklingshemming og progredierende dystoni. Jeg er utdannet sosionom og har mange års erfaring innen barnevern.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Ung voksen-komité:
I tillegg til å være styremedlem i sentralstyret til Løvemammaene, så er jeg med i Ung voksen- komiteen, for å få til bedre og lettere overganger på veien inn i voksenlivet for våre barn. Etterhvert som våre barn vokser til, blir avstanden og forskjellene mellom tjenester og hjelpeapparatet bare større og mer komplisert. Jeg er heldig som får være med å påvirke, og brenner ekstra sterkt for at alle barn og unge skal ha de samme rettighetene og likeverd, uavhengig av hvor de bor eller ressurser og overskudd hos foreldre. 

Familie/bakgrunn:
Jeg er mor til fire og gift med barnas far. Først fikk vi tvillinger, der jenta er funksjonsfrisk og gutten har en alvorlig grad cerebral parese. Tre år senere fikk vi en frisk gutt, og ett år etter der igjen en gutt som etter hvert ble diagnostisert med en alvorlig progredierende nevrologisk sykdom. «Barna» er i dag 31, 33 og 36 år gamle og alle har flyttet hjemme i fra. Jeg er utdannet sosiolog og har jobbet med familier som har barn med funksjonsvariasjon både i forskning, i planlegging og gjennomføring av ulike gruppetilbud for foreldre, blant annet Starthjelp.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Ung voksen-komité:
Jeg er med i Løvemammaene fordi jeg ser at organisasjonen er en gjeng sterke mødre og fedre som jobber aktivt for å bedre situasjonen for familier som har barn med funksjonsvariasjon.  Jeg brenner for at barn, unge og deres familier skal forståes, lyttes til og respekteres i møte med hjelpeapparatet. Jeg er med i Ung voksen-komité fordi det er der jeg nå er i livet. Jeg er opptatt av kvalitet i bofellesskap med heldøgnspleie, brukermedvirkning og verdighet. 

Familie/bakgrunn:
Jeg er ung voksen med en sjelden medfødt diagnose som medfører skjelvinger/rykninger i hender og dårlig balanse. Diagnosen gjør at jeg sliter med anspenthet og har mye smerter i muskulaturen. Jeg holder for øyeblikket på å utdanne meg til vernepleier, samtidig som jeg jobber i miljøterapeutiske tjenester. 

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Ung voksen-komité:
Jeg er med i Løvemammaenes Ung voksen-komité fordi jeg brenner for at alle skal få en god overgang fra barn til voksen med riktig og god oppfølging. Jeg mener det er avgjørende med en god overgang for å kunne nå dit man vil i voksenlivet. Jeg er spesielt opptatt av at det tidlig må være en tverrfaglig oppfølging i forhold til tilrettelegging og planlegging mot arbeidslivet, som ung voksen med utfordringer må man få god veiledning på hvilke muligheter og rettigheter man har knyttet til arbeidslivet.

Familie/bakgrunn:
Gift og har 2 barn. Minste har cerebral parese, epilepsi, knapp på magen og litt andre “småting”. Han har begrenset verbalt språk og bruker ASK og kroppsspråk for å kommunisere. Jeg er utdannet sykepleier, men har vært hjemme fra før fødsel på ulike ytelser fra NAV og er nå ufør.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Ung voksen-komité:
Jeg ble med i Løvemammaenes Ung voksen-komite, da jeg ser at alle kamper vi og andre har kjempet for våre barn, må de som kommer etter oss kjempe på ny. Jeg har lyst til å være med å skape en endring, slik at foreldre kan slippe å bruke unødvendig tid og energi på å få nødvendig hjelp i hverdagen, men bruke energien sin på barna og det som betyr noe for hver enkelt familie. Jeg/vi har opplevd mange ulike overganger, på godt og vondt. Har gjennom årene savnet forutsigbarhet, gode planer og møteplasser for planlegging av overgangene. Nøkkelord for meg er likeverdighet, rettferdighet og kommunikasjon.

 

Familie/bakgrunn:
Mor med tre barn. Eldstemann ble født i uke 26 etter ekstreme HELLP-komplikasjoner. Han har diagnosene alvorlig til dyp utviklingshemming, autisme og epilepsi. Han er i dag 19 år og bor i omsorgsbolig, samtidig som jeg er arbeidsleder for hans BPA-ordning. Det er et samarbeid på tvers av det kommunale og private på en og samme plass. Jeg har vært arbeidsleder for hans BPA i 15 år nå, både i hjemmet og overgangen til egen bolig.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Ung voksen-komité:
Som en veldig ung mor til et sykt barn var kampene den gang mange og lange. Jeg hadde ingen idé om hvor tøff denne verden kunne være som en alenemor med et svært pleietrengende barn. Hjelpen var omtrent ikke eksisterende fram til en alder av 5 år . Dette ga meg en styrke jeg aldri trodde eksisterte, i alle fall ikke for meg. Jobben jeg har gjort har sikret en tilværelse for min sønn som han aldri hadde fått om jeg ikke hadde kjempet alle kampene underveis. Løvemammaene representerer akkurat det, derfor har jeg funnet likesinnede som også kjemper for sine, og ikke minst som er banebrytere for de som kommer etter. Sistnevnte er en av de viktigste oppgavene vi i Løvemammaene har, nemlig å hjelpe de som kommer etter oss slik at de skal slippe kampen om tilværelsen på toppen av det å få barn med sykdom/funksjonsvariasjon.

Familie/bakgrunn:
Gift, mamma til 3 ungdommer.  Midterste datter har Morquio syndrom. Utdannet sykepleier og jobber som avdelingsleder.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Ung voksen-komité:
Jeg er med i Løvemammaenes Ung voksen-komité fordi jeg brenner for at ungdom skal få lov til å være ungdom på tross av funksjonsvariasjon og sykdom. Ungdomstiden er en fase i livet som er sårbar for de aller fleste. Alt for mange ungdommer med funksjonsvariasjon, sykdom eller sjeldne diagnoser opplever at de må kjempe for rettigheter og tilganger som ellers er en selvfølge. Å være i en naturlig løsrivelse fra foreldre kan være svært krevende når man også skal håndtere møter med sykehus og behandlere, NAV, tilrettelegging i skole/utdanning eller jobb.

Det er også store forskjeller i Norge på hva slags hjelp man får, alt fra skoletransport til TT-ordning, BPA og hvilken informasjon som blir gitt om rettigheter og muligheter i samfunnet. Mitt ønske er at ungdom skal bli lyttet til, oppleve tillit og respekt i møte med hjelpeapparatet, og at man kan få hjelp til å utvikle sine ressurser og muligheter.

Familie/bakgrunn:
Forlovet med Daniel. Jobber som ambulansearbeider. Sammen har vi to gutter, Theo og Noah. Theo har septo-optisk dysplasi, ornitintranscarbamylasemangel. Sykdommen har et vidt spekter, men han er blant annet blind og har en alvorlig hypofysesvikt. 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Jeg brenner for universell utforming! Alle i samfunnet MÅ få like muligheter til å delta aktivt på det de ønsker uten at det betyr at man må ta en omvei, bakvei eller i verste fall ikke kan delta. Det gjør meg trist at personer med særskilte behov skal diskrimineres bort fra samfunnet fordi det er for dårlig tilrettelagt. 
Jeg vil oppnå et samfunn som er tilrettelagt og tilpasset alle, slik at alle kan delta i/på det de har lyst. Om det betyr ledelinjer i gulv, eller om det betyr null trapper i kinosalen – alle har rett til å leve et aktivt liv og gjøre det de selv har lyst til uten unødvendige hindringer.

Familie/bakgrunn:
Jeg er gift og har fire barn. Hanne, min datter på 19, har CP dyskinesi. Hun har en kropp som ikke gjør det hun vil, men hun får allikevel styrt livet sitt. Hun snakker med øynene med en Tobii (datamaskin), og har bevist gang på gang at «Språk er makt!». Hun har et språk som lar henne ta ut sitt potensiale, både på skolen og hjemme.  Hun har nok passert 50.000 symboler/ord i kommunikasjonsboka si, og skriver også for å supplere. Symbolspråk/ASK er morsmålet hennes. Jeg er utdannet lærer og har jusgrunnfag. Jeg har jobbet ti år i barneskolen, og har siden 2008 drevet mitt eget firma for å hjelpe andre barn til et rikt språk med symboler/ASK. 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité:
Jeg har jobbet politisk med rettigheter og kompetanse rundt ASK for de 7.500 barna som trenger dette siden 2006. Jeg har vært med på Stortingsbehandlinger, departementsbehandlinger osv og opplever at brukerperspektivet ikke er viktig i byråkratiet. Jeg ønsker å gjøre en forskjell for barna som trenger ASK. Jeg kjenner mange barn i hele landet, jeg kjenner systemene rundt barn lokalt og oppover i systemet, jeg kjenner linjene både i forhold til statlig kompetanse og hjelpemidler. Det er store ulikheter i forhold til hvor man bor hva man får og får hjelp til. Det kan ikke være tilfeldig om du får lære å snakke eller ei. Rett etter puls og pust kommer viktigheten av et språk for meg. Jeg har erfart at ikke bare endrer barna seg når de får språk, for deres egenutvikling får jo virkelig fart på seg, men også systemet rundt endrer seg. Barn som kan bevise at de kan noe og kan lære, får et helt annet fokus, spesielt i skolen. Da blir bla fokuset på lese- og skriveopplæringen ofte en helt annen.

Hver eneste dag kjenner jeg på verdien av et språk, magien det er å få sagt det man tenker på og vil. Det det gjør med Hanne og det det gjør med måten vi forholder oss til hverandre. Dette ønsker jeg å bidra til at fler barn og foreldre kan få oppleve! Språk er forutsetningen for læring, all læring. Så jeg håper at jeg som Løvemamma kan få bidra og gjøre en forskjell for barna som skal vokse opp med symbolspråk/ASK.

Familie/bakgrunn:
Alenemamma for en gutt på 2 og et halvt år. Utdannet sykepleier og jobber som tuberkulosekoordinator.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnehage- og skolekomité
Brenner for barns rettigheter og for at alle skal få et likeverdig tilbud uansett hvem man er. Jeg er også opptatt av tidlig innsats i barnehage og skole.

Brillekomité

Løvemammaene opprettet Brillekomitéen våren 2020 som ledes av Karoline M. Hagen. Komitéen skal sørge for å reversere kuttene og forbedre brillestønadsordningen til barn med synshemming. Alle barn har rett til å se! Høsten 2020 går startskuddet for en nasjonal brilleaksjon i regi av komitéen vår. #labarnse

Medlemmer: Karoline M. Hagen, Kari Midtsundstad, Anne Strand, Synnøve Løndal, Anne Silja Leer, Eline Steffensen Mengkrogen

Anne Silja Leer
Trondheim

Familie/Bakgrunn: Nordlending som har funnet seg tilrette i Trondheim, utdannet fysioterapeut med master i klinisk helsevitenskap, smerte og palliasjon. Jobber i Rehabiliteringsteam i Trondheim kommune, som er oppsøkende rehabilitering for voksne. Er gift med Brynjar og har en datter som har behov for progressive briller.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Brillekomité:

Jeg brenner for at alle barn i Norge skal ha mulighet til å leke og lære på best mulig måte. At ikke familiers ressurser skal være avgjørende for at barnet får de hjelpemidlene de trenger, økonomi. Briller er et hjelpemiddel for barn som har nedsatt syn. Vi voksne kan kjenne oss igjen, om vi har briller, at det ikke skal store synsavvik til før det påvirker jobb og fritid. Derfor trenger det ikke å være et komplisert tankeeksperiment å se for seg konsekvensene for unger med redusert syn uten briller eller med feil glass. Noen tenker kanskje at foreldrene da burde kunne legge ut for briller og betale deler av glassene selv. Det går sikkert for noen, men for veldig mange er brilleutgiftene for barn svært store. De må skifte glass ofte pga endring i styrke og riper/knusning, innfatninger ødelegges og barna vokser ut av brillene. Helsehjelp for barn i Norge er gratis, og de har rett på hjelpemidler for læring i skolen. Briller er både helsehjelp og et hjelpemiddel for læring. Og det er dette jeg vil jobbe for. At alle barn i Norge skal ha rett til å få dekket briller. Tidligere var det bare de som var langsynt og hadde skjeling som fikk briller. Da nyttet det ikke å ha -5.00 eller mer. Derfor mener jeg at dette kuttet i brillestøtten har vært i helt feil retning og at det går ut over alle barn med behov for briller, og spesielt de barna som kommer fra familier med knappe ressurser.

Anne Strand
Trondheim

Familie/bakgrunn: Gift og mamma til 3 barn på 10, 7 og 5 år. Jobber redusert hos et regionalt brukerstyrt senter som hjelper foreldre/barn/pårørende ift psykiske diagnoser. Både å få riktig informasjon og opplysning om hvilke muligheter og rettigheter man har og hvor/hvordan man kan få hjelp.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Brillekomité:

Eldste har nettopp fått ADHD. Det har jeg også så jeg vet hvordan det er å bruke mye tid og krefter for å bli hørt/forstått i systemet og samfunnet. Sånn skal det ikke være. Min aktive 7-åring har brukt briller siden han var ca 8mnd. Vi oppdaget skjeling. Forbruket på brilleglass har vært 2-3 skift i året med de beste glassene. Har også knekt innfatninger da han var mindre. Jeg mener det er en rettighet for barn å få se på lik linje som andre barn. Jeg mener det er en skam at velferds-Norge har satt en prislapp på synet til barna. Øynene er også en del av helsa og det skal være gratis, akkurat som en tur til legen. Mitt barn skal få utfolde seg på lik linje som andre barn uten å måtte betale flere tusen for det. Dette regelverket skal reverseres.

Elise S. Mengkrogen 
Tromsø

Familie/bakgrunn: Gift og mamma til ei jente på snart 16 år og gutt på snart 11 år. Jeg er jurist og jobber hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Minstemann fikk briller da han var 2 år etter at vi oppdaget at han hadde ganske dårlig syn siden det ene øyet «slo seg av» og han startet å skjele. Uten briller skjeler han.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Brillekomité:

Jeg ble provosert da jeg hørte om regelverksendringen rundt støtte til briller for barn. Jeg ble sjokkert da forslaget gikk gjennom. Nå vil det bli dyrt for oss å skifte brilleglass neste gang vår sønn trenger nye glass på grunn av riper eller endring av styrke. Vi er så heldige at vi likevel greier å kjøpe nye når dette er nødvendig. Det er det imidlertid ikke alle som er. Det sårer meg at regjeringen kan tillate at barn i Norge som har stort behov for briller skal forskjellsbehandles på denne måten. For det er småpenger det er snakk om for Norge. Og konsekvensene av dette vil potensielt kunne koste Norge dyrt. Jeg ønsker å være med på å bidra til at regelverksendringen reverseres.

Kari Midtsundstad 
Lillestrø
m

Familie/bakgrunn: Mamma til Sindre på 10 år. Jeg jobber i hjemmesykepleien, men går for tiden på pleiepenger. Studerer rusomsorg og psykisk helse. Sindre har down syndrom og er hjertebarn. Han fikk leukemi da han var 3 år og et tilbakefall etter avsluttet behandling. Etter nesten 6 år i kreftbehandling er han helt kreftfri. Han har hatt briller fra han var baby med styrke +10 og +11.

 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes Brillekomité:

Jeg mener at uansett utgangspunkt, sykdomshistorie eller utfordringer skal alle barn ha samme rett til å se. Det skal ikke koste penger å få ha muligheten til å lære å lese bokstaver eller kunne leke med venner. Vi har en plikt til å forebygge plager og smerte hos barna våre. Hvis de ikke har riktige briller og den styrken de trenger, vil de slite med hodepine og konsentrasjonsproblemer samt få unødvendige sosiale utfordringer. Familier skal heller ikke måtte velge mellom å kjøpe briller eller for eksempel feire jul, fordi utgiften på brillene øker med behovet barnet har.

Synnøve Løndal
Brattvåg,  Ålesund kommune

Familie/bakgrunn: Samboer med Roger og vi er foreldre til tvillinggutter født i 2013. Den ene av tvillingene bruker linser. Han har alvorlig grad av cerebral parese og er døv. Det er derfor vanskelig for han å bruke briller. Etter ett år med frustrasjon fikk han innvilget linser. Jeg jobber i Kongsberg Maritime som Prosjektleder.

 

Derfor er jeg med i Løvemammaenes Brillekomité:
Fordi jeg brenner for rettferdighet. Nedsatt funksjon av en sans hos et barn er kritisk for utviklingen til barnet og jeg er opptatt av at barn med funksjonsnedsettelser skal få samme mulighet til å utvikle seg som funksjonsfriske barn. Jeg mener at det er nettopp her det er viktig at velferds-Norge bidrar. Vi må ha lover og regler som dekker behovene og ikke begrenser mulighetene. Vi må sørge for at ordningene utvikles og ikke innskrenkes.

Minoritetskomité

Minoritetskomitéen i Løvemammaene ble opprettet i 2020 og ledes av Bettina Lindgren. Komitéen jobber for å sikre familier med annen etnisk bakgrunn bedre rettigheter, likestilling og mer forståelse i møte med hjelpeapparatet. Innvandrerfamilier og familier med annen etnisk bakgrunn blir dobbelminoriteter når de får kronisk syke/funksjonshemmede barn. Mange sliter med å forstå hvilke rettigheter de har, hvor de kan henvende seg for å få hjelp, både pga. språk- og kulturbarrierer. Alt for mange diskrimineres og utnyttes på det groveste av hjelpeapparatet. Dette vil komitéen gjøre noe med. Minoritetskomitéen vil også jobbe for å belyse og informere om minoritetsperspektivet til kommuner, spesialisthelsetjeneste, politikere og andre interesserte.

Medlemmer: Bettina Lindgren, Aisha Mehdi, Torill Gulbrandsen, Maria Larsson

Aisha Mehdi
Oslo

Familie/bakgrunn: Jeg er  35 år og bosatt på Bjørndal i Oslo med mann og to barn. Eldstemann, Wali, har en alvorlig hjertefeil kalt hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HVHS). Jeg jobber som rådgiver for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) i 100% stilling

 Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Minioritetskomité:

Jeg ønsker å være med i komiteen for å spre informasjon og for å hjelpe andre som sliter med å nå gjennom systemet pga. språket. I barndommen opplevde jeg at faren min ble kasteball mellom de ulike instansene – mye på grunn av språkbarrierene. Jeg vil gjerne hjelpe familier slik at de får informasjon om sine rettigheter selv uten at de kan språket så godt.

 

Maria Larsson
Oslo

Familie/bakgrunn: Jeg er mamma til en jente på 3 år som er født med en sjelden genfeil. Denne genfeilen medfører bland annet en alvorlig behandlingsresistent epilepsi og at hun er multifunksjonshemmet. Hennes sykdom innebærer videre at hun er helt hjelpetrengende og at det er behov for kontinuerlig tilsyn.
Jeg er utdannet psykolog fra Göteborgs Universitet, og har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Jeg har arbeidet med både barn, ungdom og voksne samt med mennesker fra forskjellig kulturell og etnisk bakgrunn.

Derfor er jeg med i Løvemammaenes Minioritetskomité:
Funksjonshemmede, syke og deres pårørende er en sårbar gruppe som må kjempe utrolig hardt for å få sine rettigheter oppfylte. Om man i tillegg har en minoritetsbakgrunn og et annet språk forsterkes dessverre den sårbarheten i møte med helsetjenester, NAV og kommune. Minoritetsgrupper risikerer å få et enda dårligere hjelpetilbud. 
Det har vært et mål fra politikerne i flere år at helsetjenestene skal være likeverdige. Dessverre har Løvemammene flere eksempler på det motsatte. Som medlem av Løvemammaenes minoritetskomité ønsker jeg at vi kan bidra til å forandre på dette. 

Torill Gulbrandsen
Oslo 

Familie/bakgrunn: Jobber som kommunikasjonssjef i Oslo Kommune. Har lang erfaring fra politiet. Gift og mamma til to jenter. Den yngste har CP, en sjelden kromosom feil, epilepsi og behandlingsresistent forstoppelse. Sammen elsker vi å være så aktive som mulig og stortrives på hytta.

Derfor er jeg medlem i Løvemammenes minoriteskomite:
Jeg brenner for at mennesker skal ha like rettigheter og muligheter uavhengig av bakgrunn. Og selv om rettighetene er på plass kan mulighetene oppleves forskjellige. Opp gjennom årene har jeg møtt mange foreldre som er mer slitne enn nødvendig fordi språk, problemer med å orientere seg i møte med «systemene», og andre «usynlig» hindringer setter begrensninger. Jeg vil jobbe for like muligheter for alle foreldre, slik at alle barn får en best mulig hverdag.

Rull til toppen