Søk
Lukk denne søkeboksen.

KONTROLLUTVALGET I OSLO FØLGER OPP

Løvemammaene opplevde å få svært god og rask respons på vårt brev til Kontrollutvalget i Oslo kommune med våre reaksjoner og bemerkninger til Kommunerevisjonens rapport 13/2021 Tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse, som utvalget la frem i oktober. I dag fikk vi også melding fra Kontrollutvalgets sekretariatleder om at flere av våre tilbakemeldinger er hensyntatt i behandlingen av saken.

I vår første henvendelse til Kontrollutvalget skrev vi at «Løvemammaene mener at Kommunerevisjonens rapport avdekker viktige forbedringsområder, men er lite verdt dersom kontrollutvalget ikke innstiller bystyret til å vedta konkrete tiltak for oppfølging». 

Under endelig behandling i Kontrollutvalget i dag, ble det vedtatt ytterligere to forslag i Kontrollutvalgets forslag til innstilling til bystyret i Oslo. Disse konkrete forslagene presiserer i større grad hva som kreves av forbedringer i kommunen og bydelene i tiden framover, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å realisere dette. Dette vil også følges opp om to års tid.

Det er flott å oppleve at folkevalgte tar tilbakemeldinger på alvor og følger opp!

Nedenfor kan dere lese forslagene som ble vedtatt i møtet i dag og Kontrollutvalgets endelige innstilling til bystyret.

Gro Balas (A) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt andre avsnitt:

Et aktivt og uavhengig liv er en forutsetning for likeverd, noe som er lovverkets intensjon. De samlede funn i rapporten og den deskriptive undersøkelsen av alle bydelenes behandling av de samme fiktive søknadene, viser store forskjeller i saksbehandlingen. Det er ikke akseptabelt dersom det betyr forskjellsbehandling av personer som har krav på likeverdige tjenester. Byrådet bør gjennomgå om lovverk, bystyrevedtak og bydelenes kompetanse og kontrollrutiner sikrer vedtak som ivaretar den enkeltes rettigheter, og likebehandling av en sårbar gruppe mennesker.

Ivar Johansen (SV) og Rune Tokle (A) fremmet følgende forslag til nytt avsnitt etter Gro Balas’ tilleggsforslag:

Det er også viktig at det på bynivå etableres rutiner som sikrer systematisk forbedringsarbeid, bl.a. på grunnlag av avgjørelser ved Statsforvalterens klagesaksbehandling – eksempelvis ved et presedensregister.

Etter dette er Kontrollutvalgets vedtak i sin helhet som følger:

Kontrollutvalget innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret merker seg at Kommunerevisjonens rapport 13/2021 Tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse viser at Bydel Gamle Oslo ikke hadde en tilfredsstillende praksis knyttet til tildeling og oppfølging av vedtak om BPA. Bydel Nordstrand la på mange områder til rette for en tilfredsstillende praksis for tildeling og oppfølging, men også i denne bydelen var det noen mangler og svakheter i praksisen. Et aktivt og uavhengig liv er en forutsetning for likeverd, noe som er lovverkets intensjon. De samlede funn i rapporten og den deskriptive undersøkelsen av alle bydelenes behandling av de samme fiktive søknadene, viser store forskjeller i saksbehandlingen. Det er ikke akseptabelt dersom det betyr forskjellsbehandling av personer som har krav på likeverdige tjenester. Byrådet bør gjennomgå om lovverk, bystyrevedtak og bydelenes kompetanse og kontrollrutiner sikrer vedtak som ivaretar den enkeltes rettigheter, og likebehandling av en sårbar gruppe mennesker. Det er også viktig at det på bynivå etableres rutiner som sikrer systematisk forbedringsarbeid, bl.a. på grunnlag av avgjørelser ved Statsforvalterens klagesaksbehandling – eksempelvis ved et presedensregister. Bydel Gamle Oslo sikret ikke alltid tilstrekkelig kartlegging og vurdering før vedtak ble fattet. Videre tyder undersøkelsen på at bydelen ikke alltid rettet seg etter anførsler fra Statsforvalterens klagesaksbehandling utover den konkrete saken for klagebehandlingen, og at systemet for oppfølging av leverandører ikke var tilstrekkelig. I begge bydelene var det mangler og svakheter ved brukermedvirkning, dokumentasjon og begrunnelse av vedtak. Bystyret viser til at byråden og bydelene har varslet relevante tiltak, men Bydel Gamle Oslo varslet ikke konkrete tiltak knyttet til to av anbefalingene. Bystyret legger til grunn at bydelen vil følge opp også disse anbefalingene. Bystyret tar for øvrig rapport 13/2021 til orientering.

Søk