Søk
Lukk denne søkeboksen.

KRAV OM LOGOPED I ALLE KOMMUNER

logoped, løvemammaene, språk

Løvemammaene har sendt inn følgende skriftlige innspill til «Representantforslag om lovfestet krav om logoped i kommunene, slik at alle får den språkhjelpen de trenger» som behandles av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Innspillet vårt kan leses i sin helhet nedenfor.

Løvemammaene representerer over 1300 medlemmer, der mange av medlemmenes barn har språkvansker i varierende grad, alt fra språkforsinkelse, genetiske sykdommer med utslag i språk- og kommunikasjonsutfordringer, autisme, lære-, lese- og skrivevansker, samt delvis eller fullstendig non-verbale barn som bruker symbolspråk/ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og talestyrt PC.

Vi støtter representantens forslag om krav til logoped i alle kommuner.

Begrunnelse:

  • Like muligheter. Det er store forskjeller mellom kommuner og tjenestene som gis. Et krav om logoped i alle kommuner vil i det minste sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunegrenser til personer med behov for logopedtjenester. Alle må ha de samme mulighetene til å utvikle og tilegne seg språk- og kommunikasjonsferdigheter.
  • Samfunnsdeltakelse. Språk er uhyre viktig for vår fungering og deltakelse i samfunnet! For barn er språket det som muliggjør læring og mestring, som sørger for sosialisering og vennskap, og ikke minst som gir dem forståelse av andre og samfunnet de vokser opp i. Språket gir oss alle en mulighet å uttrykke oss om meninger, ønsker, glede, urett, bekymring, redsel, behov og spørsmål vi har.
  • Tidlig innsats. Alt for mange barn må vente lenge på hjelp og kommer dermed alt for sent i gang med språktrening og språkhjelpemidler. Språkvansker kommer ofte til uttrykk tidlig (så tidlig som i barnehagen) og derfor er det svært viktig at det tas tak i så raskt som mulig. Barn går glipp av verdifull språktrening og læring når logopedhjelpen ikke kommer på plass før ut i skolealder. Det kan ikke være slik at «Ola» som bor i en kommune får språkhjelp allerede i barnehagen, mens «Kari» i annen kommune ikke får samme mulighet og må vente til 2. klasse.
  • Behov for flere logopeder. Vi vil påpeke at det ofte er veldig få logopeder ansatt i kommunen. Det bør ansettes flere så logopedene har større forutsetning til å kunne følge opp barna tettere. Det burde være en norm for hvor mange logopeder en kommune skal ha beregnet på innbyggertall.
  • Kompetanseheving. Vi ønsker også å bemerke at det er et stort behov for kompetanseheving innen ASK-feltet. Det er en begynnelse å sørge for logopeder i alle landets kommuner, men disse logopedene bør også få tilbud om kompetanseheving/kursing innen ASK og bruk av mer avanserte språkhjelpemidler for å kunne møte barn og unge med kompliserte helsetilstander og større kommunikasjonsutfordringer.

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Søk