Søk
Lukk denne søkeboksen.

KRAVLISTE TIL NY REGJERING

barn

Løvemammaene har sendt følgende kravliste til ny regjering. Spesielt sett i lys av den nedslående rapporten fra Riksrevisjonen, så forventer vi at den kommende regjeringen lytter, imøtekommer og innarbeider kravene i ny regjeringsplattform.

Les brevet i sin helhet nedenfor.

Løvemammaene

Løvemammaenes viktigste saker.
En liste over forventninger til ny regjering.

Løvemammaene er en frivillig organisasjon som jobber for å opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter i Norge. Vi har store forventninger til en ny regjering, spesielt innen områdene menneskerettigheter, inkludering og samfunnsdeltakelse, velferd, helse og oppvekst.

Vi har samlet en oversikt over Løvemammaenes viktigste saker, som vi ber om at dere tar med dere inn i den nye regjeringsplattformen. Deres valg og prioriteringer de neste 4 årene vil være med på å forme livene til en av landets mest sårbare grupper, nemlig alvorlig syke barn, og ikke minst landets største minoritet – funksjonshemmede. Mennesker med funksjonshemming utgjør 17-18% av befolkningen i Norge og de fortjener en plass ved bordet nå. De fortjener en regjering som tar vår tids viktigste likestillingskamp på alvor.

CRPD inn i norsk lov!

 • Vi forventer at menneskerettighetssituasjonen til funksjonshemmede vies den plassen og oppmerksomheten den fortjener i regjeringsplattformen.

BPA

 • Helsehjelp som en rettighet i BPA-ordningen.
  Forslag til lovhjemmel: “Helsetjenester som personen er avhengig av i hverdagen, skal legges inn i BPA-ordningen så lenge personen/foreldre/verge ønsker det.”
 • Ikke rør private BPA-leverandører! Sørg heller for å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår til leverandørene.
 • Rett til å benytte BPA i barnehage og på skole.
 • Innlemme de barna som har kapittel 9 (vedtak om tvang og makt) i BPA (med krav om helsefagligutdanning f.eks. vernepleiere).

Symbolspråk/ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)

 • Må anerkjennes som et språk i Språkloven

Opplæringsloven

 • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) må styrkes, bedres og sikres i opplæringsloven.
 • Retten til utsatt skolestart må bevares.
 • Et trygt og sikkert smittevern i skolen.

Ledsagerbevis uten nedre aldersgrense i hele landet

 • Må rettighetsfestes

Pleiepenger

 • Pleiepenger til alle foreldre i 3 måneder etter barnets død, uavhengig av lengde på pleiepengeperiode.
 • Kunne motta honorar for frivillig verv/arbeid i organisasjon, eller statlige verv uten å bli gradert tilsvarende.
 • Må kunne følge lønnsvekst/tariffoppgjør, og gå opp i lønn i evt. ny jobb i pleiepengeperioden, uten å bli trukket i større pleiepengeprosent enn den prosentvise stillingen man faktisk har begynt å jobbe i.
 • Arbeidsgiver kan ikke gis anledning til å kreve at foreldre tar ulønnet permisjon fra sitt arbeid når de mottar pleiepenger.
 • Tydelig stillingsvern i lovverket om man går på pleiepenger.

Universell utforming

 • av landets skoler.
 • fritids- og kulturarenaer.
 • digitale verktøy.
 • friluft- og rekreasjonsområder.

Barnepalliasjonsteam i hele landet

 • Her må det øremerkede økonomiske midler på plass.
 • Barn dør ikke mellom kl. 08 – 16. Teamene må ha midler til både å kunne bemannes og driftes godt.
 • Et nasjonalt kompetansenettverk for barnepalliasjon må på plass. Dette er vedtatt, men foreløpig ikke med i oppdragsbestillingen til helseforetakene.

Kuttene i brillestøtten til barn må reverseres

Kuttene i tannregulering til barn og unge må reverseres

Bedre hjelpemiddelordning

 • Forenkle søknadsprosess.
 • Raskere leveringstid.
 • Reversere innstrammingene.

Bedre vilkår for omsorgsstønad

 • Omsorgsstønaden må rettighetsfestes.
 • Satser til å leve av (fortrinnsvis minimum helsefagarbeiderlønn).
 • Som mottaker av omsorgsstønad bør man også innmeldes i kommunens pensjonsordninger.

Økte midler til landets sykehus, herunder barneavdelingene

 • Økt grunnbemanning.
 • Oppfylle forskriften om barns opphold på sykehus.
 • Rekruttere barnesykepleiere.
 • Barnesykehus i Oslo.

Kuttene i bilstønadsordningen for bevegelseshemmede må reverseres

En satsing på psykisk helse

 • Et økende antall barn med skolevegring og angstlidelser krever tiltak.
 • Søsken: Ved lovendringen som anerkjente søsken som pårørende i 2018, fulgte det ikke med noen økonomiske midler. Søsken som står i krevende hverdager trenger gode tilbud som ivaretar deres psykiske helse.

Grunnstønad

 • Diett: Kuttene må reverseres, ny beregning av sats må foretas. Dagens satser samsvarer ikke med reelle kostnader.
 • Forenkle søknadsprosessen. I dag er dokumentasjonskravene for grunnstønad svært tungrodde og tidkrevende.

Likeverdsreformen (koordinator/barnekoordinator)

 • Her må det følge med midler om reformen skal ha noen som helst effekt
 • Se ellers vårt høringsinnspill.

Digital samhandling

 • Systemene vi må forholde oss til (NAV, spesialisthelsetjenesten, kommunene og øvrige instanser) snakker ikke sammen! Det må satses på digitalisering, herunder digitale systemer som samhandler på tvers.

Husbanken

 • Styrke ordningen
 • Enklere søknadsprosesser

Behandlingshjelpemidler

 • Reversere kuttene i stomiutstyr (fortsatt kutt i bl.a. stomibelter).
 • Se på tiltak for å redusere plastavfall, uten at det går ut over personene som mottar utstyr. (Man får f.eks. ikke returnere ubrukt utstyr – dette er enormt ressurssløsende og lite miljøvennlig).

Styrket rettssikkerhet

 • Få inn lovpålagte frister for saksbehandling i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (disse barna, familiene og søsken lider stort når kommunen kan bruke hvor lang tid som helst).
 • Gi Statsforvalteren anledning til å gi bøter/dagmulkt til helse- og omsorgsavdelingen i kommunen, ved alvorlige lovbrudd og fristbrudd.
 • Økt bemanning hos Statsforvalteren er helt nødvendig for å få ned tidsbruk på klagebehandling.
 • Øke inntektsgrensen for fri rettshjelp betraktelig.

Senke Innslagspunktet for når kommunen kan søke refusjon for særlig ressurskrevende brukere.

Lykke til med forhandlinger og framtidig samarbeid.

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Søk