Søk
Lukk denne søkeboksen.

MANGELFULL PRAKSIS I TILDELING OG OPPFØLGING AV VEDTAK OM BPA

bpa, kontrollutvalg

Kommunerevisjonen i Oslo presenterer i sin forvaltningsrapport flere mangler og svakheter ved tildeling og oppfølging av BPA. I rapporten fremgår blant annet mangler ved kartlegging og vurdering av brukers bistandsbehov, mangelfull medvirkning, mangel på likebehandling ved vurdering og tildeling av BPA og mangelfull dokumentasjon, vedtaksutforming og oppfølging av vedtak.

Kommunerevisjonen i Oslo la den 18.10.21 frem sin rapport «Tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse». Rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjon som er gjennomført i Bydel Nordstrand og Bydel Gamle Oslo, men inneholder også en breddeundersøkelse av samtlige bydeler i Oslo kommune. 

Hva er en forvaltningsrevisjon?

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som alle kommuner har, og er gjennom kommuneloven § 23-3 definert slik: 

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyret eller fylkestingets vedtak»

I praksis så er det slik at kontrollutvalget i kommunene utarbeider en plan på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon, ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Altså der hvor behovet er størst.  En slik plan skal deretter vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 

Breddeundersøkelse

Funnene i breddeundersøkelsen viser at antall brukere som mottar BPA i Oslo kommune, fordelt på bydeler, fordeler seg svært variert. Det samme gjør også saksbehandlingstid og behandlingstid ved klager. Funnene fra undersøkelsen synliggjør, ifølge revisjonen, også mulige forskjeller i bydelenes vurderingspraksis. Herunder både timeantall og hvorvidt BPA ville være hensiktsmessig organisering av tjenestetilbudet.

Blant annet sendte Kontrollutvalget ut tre fiktive søknader til vurdering i de ulike bydelene. Sak 2 omhandler foreldre med tre barn som søker avlastning for sitt multifunksjonshemmede barn organisert som BPA. Gutten er på avlastningsbolig to helger i måneden. Foreldrene opplever at dette har fungert dårlig, og gutten ønsker ikke å være der. Gutten har også en støttekontakt tre timer i uka. Foreldrene ønsker flere timer støttekontakt og at dette inngår i BPA-ordningen. Gutten er 12 år, avhengig av rutiner og trenger bistand til de fleste oppgaver på dagtid. Nedenfor kan dere se bydelenes vurderinger:

Figur 2 viser at 13 bydeler ville innvilget BPA til familien i varierende omfang. To bydeler ville innvilget andre tjenester. En bydel ville i tillegg til BPA innvilget 48 timer avlastning i bolig, per uke. Bydelen pekte blant annet på at gutten ville trenge bistand hele livet og antagelig måtte bo i en bemannet bolig. Det kunne ifølge bydelen være lurt å venne gutten til avlastning i bolig nå. To bydeler ville avslått BPA og innvilget andre tjenester.

Forvaltningsrapportens funn

Kommunerevisjonen har videre vurdert om Bydel Nordstrand og Bydel Gamle Oslo har tilfredsstillende praksis knyttet til tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Funnene i selve rapporten konkluderer med at Bydel Gamle Oslo ikke har tilfredsstillende praksis knyttet til tildeling og oppfølging av BPA. Videre viser funnene at Bydel Nordstrand på mange områder la til rette for tilfredsstillende praksis, men også de har noen mangler og svakheter i praksis. 

Det er avdekket store variasjoner i saksbehandlingspraksis, og Bydel Gamle Oslo vurderte i flere tilfeller at BPA ikke var hensiktsmessig, selv om søker oppfyller vilkårene. Revisjonen konkluderer her at bydelens vurderinger ikke er i tråd med pasient og brukerrettighetsloven. I samme bydel bemerker også revisjonen at funnene i rapporten tyder på at bydelen ikke alltid retter seg etter Statsforvalterens anførsler, utover den aktuelle sak. I Bydel Gamle Oslo melder også flere arbeidsledere i den enkelte BPA-ordning at dialogen med bydelen er vanskelig, og revisjonen stiller spørsmål ved om bydelen i tilstrekkelig grad sikrer likebehandling ved kartlegging og tjenestetilbud, basert på funn under revisjonen. Dette stemmer overens med Løvemammaenes erfaringer med Gamle bydel Oslo, basert på de utallige sakene vi her har bistått medlemmene våre i. 

Revisjonens anbefalinger

Ut fra funn som er gjort har revisjonen følgende anbefalinger til Bydel Oslo, Bydel Nordstrand og byråden for helse, eldre og innbyggertjenester: 

«Kommunerevisjonen anbefaler at begge bydelene vurderer tiltak for å

 • Styrke medvirkningen til brukere, og nærmeste pårørende når det er aktuelt, herunder barns medvirkning
 • Sikre skriftlighet i saksbehandlingen
 • Sikre at vedtak utformes med tilstrekkelige begrunnelser

Videre anbefaler Kommunerevisjonen at Bydel Gamle Oslo iverksetter tiltak for å sikre

 • Tilstrekkelig kartlegging og vurdering av brukers bistandsbehov
 • Systematisering av arbeidet med å følge opp Statsforvalterens avgjørelser
 • Oppfølging av private tjenesteleverandører»

Dette er ikke noe nytt

Løvemammaene mener at funnene i forvaltningsrapporten ikke er overraskende. Rapporten underbygger det vi allerede vet, og vi viser her spesielt til de variasjonene i tjenestetilbudet hos familier. På nytt får vi bekreftet at tilbudet barn og familier mottar, i stor grad avhenger av den enkelte brukers ressurser, kunnskap og vilje til å klage. Mangler i utforming av vedtak og manglende brukermedvirkning bidrar til at tjenestetilbudet ikke er individuelt tilpasset, ikke er i samsvar med brukeres behov og ikke endres i tråd med brukerens behov.  

Løvemammaene vet også at hverken Bydel Gamle Oslo eller Bydel Nordstrand på noen måte er unik i sin praksis. De funn som er avdekket er representative for store deler av landet. Dette dokumenteres også av funn i Riksrevisjonens rapport. 

Dette innebærer at de øvrige bydelene i Oslo og landets kommuner for øvrig, ikke trenger å vente på neste forvaltningsrevisjon, da vi allerede vet at dagens praksis har alvorlige avvik og forskjellsbehandling. Nå er det tid for å vise handling!

Løvemammaenes anmodning til kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Oslo skal gjennomgå rapporten under sitt møte 28.10.21. Sekretariatet foreslår at byrådet tar rapporten til orientering. Dette til tross for at det fremkommer i sakspapirene at Gamle Bydel Oslo ikke har varslet konkrete tiltak til to av anbefalingene. 

Løvemammaene mener at Kommunerevisjonens rapport avdekker viktige forbedringsområder, men er lite verdt dersom kontrollutvalget ikke innstiller bystyret til å vedta konkrete tiltak for oppfølging. Bystyret viser til at byråden og bydelene har varslet konkrete tiltak, men det har ikke Gamle Bydel Oslo. 

For å sikre endring av praksis mener Løvemammaene at enhetene må sikre at: 

 • Bruker/ pårørendes synspunkt fremgår i gjennom skriflig dokumentasjon og vedtak, og saksbehandler foretar skriftlig vektlegging av bruker/ pårørendes synspunkt, opp mot de beslutninger som tas.
 • Saksbehandler alltid treffer barnet og bruker i kartleggingsfasen, uavhengig om barnet/ bruker er samtykkekompetent.
 • Alle møter, kontakt og evalueringer journalføres.
 • Vedtak som fattes inneholder målsetting, beskrivelse av tiltak, begrunnelse og evaluering.
 • Bydelene må ha sammen ha tydelige overordnede føringer, rutiner og interkontroll som sikrer lik praksis i tildeling og oppfølging av tjenester. 

Når det gjelder Gamle Bydel Oslo så forventer Løvemammaene at Kontrollutvalget tar særlig ansvar for å påse at også de viser til konkrete tiltak og følger opp anbefalingene. 

Løvemammaene ber om at Kontrollutvalget og bystyret ikke bare tar saken til orientering, men også følger opp rapporten og sikrer at nødvendig tiltak for å endre praksis har blitt iverksatt. 

Denne anmodningen er sendt i brevform til Kontrollutvalget i Oslo 26.10.21.

Søk