Søk
Lukk denne søkeboksen.

MUNTLIG HØRING GJELDENDE PRIORITERING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

Tirsdag 1. februar deltok Løvemammaene på den muntlige høringen i Helse- og omsorgskomiteen om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. I stortingsmeldingen har regjeringen fremmet forslag om prinsipper for prioritering som skal gjelde gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen foreslår tre prioriteringskriterier: nytte, ressurs og alvorlighet.

Løvemammaene ved rettighetsansvarlig, Gunn Helen Ege, presenterte i den muntlige høringen betydning av mestring, forebygging og livskvalitet – i møte med hele familien. Løvemammaene poengterte også viktigheten av å å sikre gode virkemidler, om en skal lykkes med bedre praksis enn hva vi erfarer er tilfelle i kommunene i dag. Bruk av juridiske virkemidler overfor kommuner,  fikk også Løvemammaene begrunnet ytterligere etter spørsmål fra Helse- og omsorgskomiteens saksordfører Marian Hussein (SV). 

Her kan dere se videoopptak av Gunn Helen, rettighetsansvarlig i Løvemammaene, fra høringen på Stortinget.

Les det muntlige innspillet til Løvemammaene her: 

“Å prioritere etter kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet er gode strategier, og i utgangspunktet en god tilnærming i arbeidet med å sikre like tjenester til alle som bor i Norge, uavhengig av hvor de bor. Men Løvemammaene ønsker å presisere betydningen av gode virkemidler for å oppnå ønsket praksis. Dersom kommunene står like fritt som i dag når strategiene skal implementeres, så vil ikke regjeringens ambisjon om likeverdige tjenester nås. Det må stilles tydeligere krav og føringer til kommunene enn hva vi erfarer fra dagens praksis.

Det kan ikke være opp til kommunene om de lykkes med implementering og utvikling av kunnskapsløft. Her må departementet sikre gode virkemidler og tiltak. Hvis ikke så vil forskjellene mellom kommunene bli enda større enn hva vi erfarer i dag.

Når det gjelder bruk av virkemidler mener Løvemammaene at juridiske virkemidler også må tas i bruk for å understøtte prioriteringskriteriene. Vi mener at behovet for mer kunnskap om kriteriene, som departementet selv skriver, ikke eliminer virkemidlet, men setter heller rekkefølgen til hvordan de juridiske virkemidler kan utarbeides. 

Når det gjelder bruk av virkemidler mener Løvemammaene at juridiske virkemidler også må tas i bruk for å understøtte prioriteringskriteriene. Vi mener at behovet for mer kunnskap om kriteriene, som departementet selv skriver, ikke eliminer virkemidlet, men setter heller rekkefølgen til hvordan de juridiske virkemidler kan utarbeides.

Innflytelse og åpenhet har stor betydning når kommunene skal få på plass gode tiltak og vi ønsker å fremheve viktigheten av å se familien som helhet. For å gjøre gode prioriteringer må kommunen se barnet i sammenheng med sin familie, – både søsken og foreldre. På den måten vil effekten av tiltak øke og en vil ha større muligheter til å lykkes med forebyggende arbeid for hele familien, som da er samfunnsøkonomisk både på kort og lang sikt. 

Barn og deres familier og skal mestre livet, de skal ikke bare overleve. Og mestring henger tett sammen med livskvalitet. En løvemamma hos oss formidler at: “Det handler ikke om å fylle livene med år, men det handler om å fylle årene med liv”. Og for flere familier er det nettopp denne dimensjon det handler om, nemlig det å kunne mestre innenfor livskvalitet-dimensjonen. 

Løvemammaene vil derfor fremme forslag om at begrepet “livskvalitet” tas inn under alvorlighetskriteriet, og at departementet endrer avsnittet fra å beskrive: 

“Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige leveår…”

til:                 

  “Både nå-situasjonen, varighet, og tap av fremtidige leveår og livskvalitet..”

Løvemammaene har også levert et skriftlig høringsinnspill gjeldende prioritering i helse- og omsorgstjenestene. Dette kan dere lese her.

Høringen i sin helhet finner dere i Stortingets videoarkiv.

Søk