Søk
Lukk denne søkeboksen.

MUNTLIG HØRING OM FRITT BRUKERVALG

Vårt styremedlem og rettighetsansvarlig Gunn Helen Ege deltok i dag på den muntlige høringen om oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i kommunene, som ble holdt av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Løvemammaene deltok digitalt denne gang.

Nedenfor kan dere lese vårt muntlige innspill i sin helhet.

Muntlig Høringsinnspill gjeldende Prop. 63 L (2021-2022): Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.)

Løvemammaene har valgt å gi innspill til kapittel 2 i proposisjonen: Oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg

Løvemammaene deler departementets bekymring som danner grunnlag for forslaget om opphevelse av helse og omsorgstjenesteloven § 3-11 og støtter departementets forslag om å oppheve paragrafen. 

Løvemammaene mener at Helse og omsorgstjenesteloven § 3-1 gir kommunene det nødvendige handlingsrommet når det gjelder organisering, samarbeid og bruk av private og ideelle leverandører, men vi ber departementet å bruke denne anledningen i å bistå kommunene. Kommunene må sikres gode rutiner og prosesser både ved anbud og konsesjon, hvor barn og familiers behov og faglig kvalitet er styrende gjennom arbeidet og når beslutning skal tas. 

Gjennom å utarbeide nødvendig verktøy, sikrer en at kommunene i større grad lykkes i å gi barn og familier forsvarlige og gode tjenester.  Vi ønsker å trekke frem tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å vise behovet for fritt brukervalg, samtidig som en sikrer gode anbud- og konsesjonsprosesser. 

Slik det er i flere kommuner i dag, så vil jeg som mor, i tillegg til å koordinere alt annet i livet til mitt barn, måtte kontakte utallige leverandører på leting etter den eller de som ville kunne gjøre en god jobb for vårt barn og familie, og deretter foreta en egen vurdering. Dette tar mye tid. Det er viktig at kommunene gjennom bruk av faggrupper sikrer et konkurransegrunnlag blant leverandører hvor kvalitet ligger til grunn. Slik vil jeg som mor kunne forholde meg til leverandører som allerede er godkjent av kommunen, og samtidig være trygg på at disse har blitt godkjent ut fra gode vurderinger og riktige prinsipper.

I tillegg må jeg som mor ha mulighet til å velge en leverandør som ikke ikke ligger på kommunens liste, så lenge den oppfyller kommunens krav. På den måten sikrer vi både fritt brukervalg og brukermedvirkning. Løvemammaene ønsker å vise til Oslo kommune som etter mye kritikk i høst, tok et skritt tilbake og la CRPD til grunn for ny BPA-utlysning. 

Avslutningsvis så mener Løvemammaene at departementet i sitt arbeid for å nå visjonen om likeverdige tjenester, må benytte anledningen denne proposisjonen gir, til å legge føringer om videre prosess: hvor det utarbeides verktøy for å sikre reelle brukervalg, og for at kommunene skal lykkes i håndteringen av sitt eget handlingsrom.

Se gjerne videoopptaket fra høringen også, der Gunn Helen svarer ut flere spørsmål fra medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen etter innspillet.
Videoen finner dere her.

Søk