Søk
Lukk denne søkeboksen.

Pleiepenger, BUP og legeerklæring

Løvemammaene får daglig henvendelser fra fortvilte foreldre til barn med nevrodivergens, som opplever at å søke pleiepenger blir veldig vanskelig i mangel på oppfølging og kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Med nevrodivergens menes autisme, Tourettes syndrom, angstlidelser, ADHD og lignende diagnoser.

Utfordringene som løftes er at det kun er sykehuslege/lege i spesialisthelsetjenesten som kan skrive legeerklæring på pleiepenger. Når barna er ferdig utredet og diagnostisert, skrives barna ut av BUP/HABU for videre oppfølging av fastlege og i kommunen. Der er her det blir kluss når det kommer til å søke pleiepenger.

Det er for mange vanskelig å komme i kontakt med BUP/HABU igjen etter utskrivelse for å få legeerklæring, og fastlege har ikke lov å skrive. Foreldrene faller mellom to stoler og risikerer store inntektstap pga. dette fordi barna ikke klarer å gå på skolen, har store psykiske plager, er mye våken om natta o.l.

En annen utfordring som foreldre til nevrodivergente barn dessverre møter på, særlig i BUP, er leger som «saksbehandler». Leger som rett og slett er tydelige overfor foreldrene på at de ikke har krav på pleiepenger, og/eller at de nekter å skrive legeerklæring til foreldrene i den forbindelse.

Vi har det inntrykk at BUP, i mange tilfeller, mangler forståelse for regelverket knyttet til pleiepenger og at de ikke ser at det som sin oppgave å skrive slik erklæring. Som eksempler kan vi nevne: 

  • BUP vil ikke skrive ut legeerklæring fordi barnet er utskrevet
  • BUP sier at pleiepenger bare er en overgangsordning
  • BUP sier at pleiepenger bare er for familier med barn som er alvorlig somatisk syke

Vi møter med andre ord familier, som ellers ville hatt rett til pleiepenger, men som ikke får oppfylt retten sin fordi de ikke kan legge fram nødvendig dokumentasjon. Slik vi ser det er dette et alvorlig rettssikkerhetsproblem. I tillegg er dette en uriktig praksis, og en praksis som i verste fall kan utløse erstatningssaker dersom leger fratar foreldre inntekt og rettigheter i Folketrygdloven uten lovhjemmel for å gjøre det. 

Lege i BUP/HABU skal ikke saksbehandle. De kan heller ikke nekte foreldre å søke pleiepenger. Alle kan i teorien søke pleiepenger, men det krever så klart opplysninger fra lege i form av en legeerklæring, og at NAV vurderer vilkårene for pleiepenger som oppfylt. Det er altså kun NAV som avgjør hvorvidt man har rett på pleiepenger, hvor mange prosent man får og hvor lenge man kan få det – ikke legene!

På NAV sine sider står det følgende om hva leger skal vurdere og beskrive:

Legens vurdering av barnets tilstand, 

  • Legen må gi sin vurdering av barnets nåværende tilstand og funksjonsnivå. I tillegg må du gi en vurdering av forventet tilstand i perioden barnet har behov for tilsyn og pleie.
  • Gi en konkret beskrivelse av barnets tilsyns- og pleiebehov. Dette kan for eksempel være en beskrivelse av hva barnet trenger hjelp til, og omsorgspersonens rolle i pleien. Det bør beskrives om barnet har større tilsyns- og pleiebehov enn andre barn på samme alder, og om behovet skyldes sykdom eller skade.
  • Du må også gi en vurdering av om barnet har behov for tilsyn og pleie hele tiden, eller om behovet kun gjelder enkelte situasjoner eller deler av dagen. Hvis det er behov for at to omsorgspersoner pleier eller har tilsyn med barnet i samme tidsrom, må dette behovet beskrives.
  • Hvis barnet er under oppfølging av BUP, kan i tillegg Children’s Global Assessment Scale (CGAS) benyttes for å beskrive barnets funksjonsnivå.»

Leger skal forresten heller ikke vurdere om den som søker pleiepenger er best egnet til å ta seg av barnet. 
Og det er ikke er noe i veien for å søke om kommunale helse- og omsorgstjenester, f.eks. avlastning, BPA, støttekontakt, for barnet samtidig som man søker om pleiepenger (selv om man kan risikere at pleiepengene blir gradert dersom man mottar tjenester fast på dagtid i ukedager).

Løvemammaene jobber nå med å løfte disse utfordringene til Stortinget og Statsforvalter, da først og fremst når det gjelder leger som driver med det som bare kan kalles saksbehandling ved å feilinformere og nekte foreldre legeerklæring.

Løvemammaene har løftet disse problemstillingene til NAV forvaltning allerede. Der har vi også stilt spørsmål om det er slik at epikrise/legeerklæring fra behandlende lege ved utskrivelse kan anses å være godt nok i videre søknader om pleiepenger, og at NAV da heller kan ta kontakt med lege ved eventuelt behov for flere opplysninger.

I mellomtiden må fastlege og lege i BUP/HABU sikre et kontaktpunkt for utskrevne barn og unge ved forlengelse av pleiepenger til foreldrene, uten at det trengs noen henvisning til spesialisthelsetjenesten med tilhørende byråkratisk og ressurssløsende prosess for de involverte.

For foreldre som opplever at leger nekter å skrive legeerklæring, så anbefaler vi å søke likevel. Du kan forsøke å be NAV om å innhente dokumentasjon fra legen om hvorvidt de medisinske vilkårene er oppfylt for å søke pleiepenger, altså om barnet pga. sin sykdom/tilstand trenger kontinuerlig tilsyn og pleie hele eller deler av døgnet. Det er også en mulighet å klage til Statsforvalteren på at BUP/HABU ikke skriver legeerklæring, dersom vilkårene for pleiepenger ellers er oppfylt. 

Og vit at vi jobber med saken!

Søk