PREMATUR

Prematur brukes som benevning på barn født før 37. graviditetsukes utgang. Barn født mellom uke 33 og uke 36 betegnes som for tidlig født, fødsel i uke 29–32 som mye for tidlig født, og før uke 29 som ekstremt mye for tidlig født (ekstremprematur). I Norge fødes ca. 5% av alle barn for tidlig, men i mange land er tallene høyere. Vanlige årsaker til prematur fødsel er for tidlig vannavgang, svangerskapsforgiftning/HELLP, svangerskapsdiabetes, dårlig funksjon/sykdom i morkaken og tvillingfødsel. I noen tilfeller finner man ikke årsaken til at fødselen startet for tidlig.

Nyfødt intensiv

Ved prematur fødsel følger det ofte et lengre opphold på nyfødt intensiv. Nyfødt intensiv er en spesialavdeling for nyfødte barn, som av forskjellige årsaker krever overvåkning og/eller behandling rett etter fødsel. Jo tidligere barnet er født, jo større er sjansen for et langvarig opphold. Etter medisinsk behandling på sykehuset kan barnet få reise hjem i tett samarbeid med sykehuset om det er friskt og stabilt nok til det. Foreldre får opplæring i eventuell sondemating, utstyr til oksygenbehandling og alt barnet måtte ha behov for før hjemreise. Noen sykehus har noe som heter NAST (Nyfødt Ambulerende Sykepleier Team) som kommer på hjemmebesøk flere ganger i uken for å følge opp familien etter hjemreise. Dette kan være avgjørende for hvor tidlig man får reise hjem.

Senskader

De premature barna er mer utsatt for senskader enn barn født til termin, spesielt skader i hjerne og lunger. For ekstrempremature er risikoen større for å få motoriske vansker, som for eksempel cerebral parese, som følge av hjerneblødning. De har også oftere atferdsmessige, kognitive og helsemessige problemer, som varer helt inn i voksen alder. Lungesykdommen Bronkopulmonal Dysplasi (BPD) er en vanlig kronisk lungesykdom hos premature som har hatt langvarig respiratorbehandling. Barn med BPD sliter ofte med hyppige luftveisinfeksjoner som kan kreve oksygentilførsel og innleggelse på sykehus. Kognitive diagnoser som ADHD, autisme og angstlidelser kan også ramme premature hyppigere enn fullbårne barn, i tillegg til konsentrasjons- og lærevansker.

Prematurteam

Flere sykehus i Norge har det som kalles “prematurteam”. Dette er en oppfølgingstjeneste for premature hvor barnet følges opp av barnelege eller tverrfaglig team. De fleste barna følges poliklinisk kun av barnelege etter en individuell vurdering. Premature barn født i uke 28 – 31 eller med fødselsvekt 1000 – 1500 gram inkluderes ofte i denne type oppfølging. 

Barn med behov for mer omfattende oppfølging vil følges opp i tverrfaglig team. I tverrfaglig team er det flere faggrupper som samarbeider om oppfølging av barnet. Teamet består av barnelege, kontaktsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og spesialpedagog. Andre faggrupper blir involvert ved behov. Barnets utvikling på ulike funksjonsområder kartlegges slik at foreldre/foresatte kan få råd og veiledning om hvordan de best kan støtte barnets utvikling. Oppfølgingen skjer i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.

Type oppfølging, hyppighet av kontrollene og hvor lenge barnet følges, avgjøres av hvor sykt barnet var i nyfødtperioden og hvordan barnet utvikler seg. Oppfølgingen tilpasses hvert enkelt barn og familie. Kontrollene i tverrfaglig team vil vanligvis være ved ca. 3, 6 og 12 måneders korrigert alder, samt ca. 3 og 5 år og før skolestart. Korrigert alder er alder regnet ut fra den datoen barnet skulle ha vært født, terminen. Noen barn vil trenge flere og noen vil trenge færre kontroller.

Dersom barnet får en diagnostisert funksjonsnedsettelse henvises barnet til HABU (Habilitering for barn og unge) eller annen relevant instans.

Link til pasientorganisasjon:

Prematurforeningen

Rull til toppen