Søk
Lukk denne søkeboksen.

SKRIFTLIG HØRINGSINNSPILL ANG. HELSEPERSONELLOVEN

Lovfestet opprettelse av klinisk etikk komite, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten.

Klinisk etikk komite (KEK)

Løvemammaene synes det er en fordel å få KEK lovfestet for alle sykehus, da dette vil gjøre de ulike institusjonene mer bevisste i bruken av KEK. KEK opprettes for å gi veiledning og etiske råd i ulike situasjoner som kan oppstå, både for helsepersonell, men også for pasienter og pårørende.

Løvemammaene ønsker at KEK i økende grad benyttes ved for eksempel dilemmaer rundt barnepalliasjon mye tidligere. KEK trekkes ofte inn først når man kommer til punktet om å drøfte behandlingsstopp. Løvemammaene vurderer KEK som en egnet arena for å diskutere livskvalitet gjennom en lengre palliativ fase, og kan også være et godt utgangspunkt for at pårørende og pasient kan få starte en nødvendig prosess om store behandlingsvalg. Dette kan for eksempel være å ta stilling til transplantasjon som innebærer risiko, behandling i utlandet og smertelindringsplaner.

Løvemammaene synes det er viktig at pårørende til alvorlig syke barn deltar i en slik drøfting, eller at pasient og pårørende kan kontakte KEK selv for å belyse ulike problemstillinger. Av erfaring, fra foreldre i Løvemammaene som har mistet sine barn, så oppleves det å delta svært meningsfullt for de pårørende, og de er med på å få en bedre opplyst diskusjon. Det å oppleve en svært kompetent tverrfaglig komite som setter av god tid til å diskutere og ta opp krevende problemstillinger knyttet til barnet, oppleves godt selv i en svært sårbar situasjon.

Brukermedvirkning 

Løvemammaene er opptatt av brukerperspektiv i alle saker som berører familier. Når det er sagt så er vi opptatt av at skal det være brukerrepresentant i KEK så bør det være et krav til erfaringskompetanse og en fintfølende varsomhet hos denne personen. For brukerrepresentant i KEK bør det stilles krav om at personen må ha høy etisk refleksjonsevne og ha erfaring med å stå i etiske dilemmaer. Således er prosessen med oppnevning av brukerrepresentant viktig. Det må gjøres gode undersøkelser av leder i KEK før oppnevning av brukerrepresentant, noe som antakelig allerede gjøres. Vi ønsker uansett å ha det med i innspillet vårt da dette er en rådgivende komité i svært kompliserte problemstillinger og etiske dilemmaer som berører liv og livskvalitet. De som skal være brukerrepresentanter i KEK må være i stand til å ta inn over seg sitt ansvar og samtidig takle å bli satt inn i virkeligheter og valg som ikke nødvendigvis har noen gode løsninger. 

Sosialfaglig kompetanse

Løvemammaene ønsker å tilføye at vi mener det er en mangel at det ikke er et krav at KEK også skal bestå av en fagperson med høy sosialfaglig kompetanse med erfaring fra arbeid med personer med funksjonsnedsettelser. 

Unntak fra taushetsplikten

Løvemammaene mener i hovedsak at KEK skal følge gjeldene lover som angår taushetsplikten. I enkelttilfeller må og bør man oppgi opplysninger som kan være persongjenkjennbar, for å sikre en god nok vurdering i de råd KEK skal gi.  Det er særs viktig at det kun gis informasjon som er relevant for sakens kjerne og at disse opplysningen kun deles når kvalitetssikring av tjenestene og pasientens interesse veier tyngre enn hensynet til å ivareta personvernet, dette også med bakgrunn i at KEK også består av medlemmer som ikke er helsepersonell.Et viktig, men stort poeng er at KEK er en rådgivende komite, og ikke en beslutningstaker i de problemstillingene som kommer komiteen i hende. 

Løvemammaene mener med bakgrunn i foreslått unntaksbestemmelse, at man fortsatt som hovedregel skal innhente godkjenning av pasient og/eller pårørende før vurdering i KEK, men at man i særskilte tilfeller der det ikke er mulig å innhente godkjenning kan ta saken opp til råd i KEK, når det er i pasientens interesse.

Unntak fra taushetsplikten ved underretning til andre land om tilsynsreaksjoner

Løvemammaene mener oppriktig at opplysninger om helsepersonell som har mistet autorisasjon skal opplyses om på tvers av landegrenser. Løvemammaene mener at der er til alles interesse at helsepersonell som har mistet sin autorisasjon, ikke får jobbe i ett annet land da dette kan gå på stor bekostning av pasientene. Løvemammaene stiller seg også bak forslaget om at helsepersonell som har fått advarsel og er i en tilsynssak ang sin autorisasjon kan sendes på tvers av landegrenser for å sørge for at helsetjenestene er av god kvalitet.

Utvidelse av varslingsplikten til Ukom

Løvemammaene støtter fullt og helt at varslingsplikten skal gjelde alle helse- og omsorgstjenester. Vi synes at det er særs viktig at kommunale tjenester samt BPA- firmaer kommer innunder denne bestemmelsen, da mange av våre medlemmer nettopp har kommunale tjenester og BPA gjennom ulike leverandører.

Løvemammaene stiller seg også bak forslaget om at pasienter og pårørende har varslingsadgang i tilfeller dette er aktuelt.

Med vennlig hilsen

Løvemammaene v/ Marianne Lium

Søk