Søk
Lukk denne søkeboksen.

SKRIFTLIG INNSPILL ANG. FRITT BRUKERVALG

Klage kommune Fylkesmannen Svilombudsmannen

I forbindelse med forslag om oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m. har Løvemammaene levert et skriftlig innspill til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Formålet med paragrafen, som ble lagt inn i loven september 2021, var å gjøre det enklere for kommunen å innføre fritt brukervalg. Det er flere utfordringer med paragrafen i praksis, herunder at kommunene ikke har mulighet til å sette tak på antall leverandører (eks. ved bruk av BPA). Modellen vil også kunne ha negativ innvirkning på barn og familiers mulighet til å motta stabile og forutsigbare tjenester. Dere kan lese innspillet vårt nedenfor.

Løvemammaene

Høringsinnspill gjeldende Prop. 63 L (2021-2022): Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.)

Løvemammaene har valgt å gi innspill til følgende kapitler i proposisjonen: 

Kap 2 – Oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

Departementet foreslår å oppheve helse- og omsorgstjenesteloven § 3-11 om godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Løvemammaene deler departementets bekymring som danner grunnlag for forslag om opphevelse av gjeldende lovparagraf. Løvemammaene støtter Departementets forslag om å oppheve helse- og omsorgstjenesteloven § 3-11. Løvemammaene er opptatt av at kommunene må sikre gode tjenester, og samtidig gis nødvendig handlingsrom for å tilby tjenester tilpasset barn og familienes sine behov. 

Løvemammaene mener også at Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 gir kommunene nødvendig handlingsrom når det gjelder organisering, samarbeid og bruk av private tjenestetilbydere, men mener at det må sikres gode rutiner og rutiner for anbud og konsesjonsrunder, hvor barn og familienes behov og faglig kvalitet er styrende for både prosesser og beslutninger som tas. 

Vi ønsker å trekke frem tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å vise behovet for fritt brukervalg, samtidig som en sikrer gode anbud- og konsesjonsprosesser. Løvemammaene mener det er viktig at antall leverandører begrenses i kommunen, blant annet å redusere tidsbruken til arbeidsleder i vurdering om hvilken BPA- leverandør som passer barn og familiene best. Vi mener at det likevel må være et minimum antall leverandører i alle kommuner. Vi mener at et minimum antall BPA- leverandører i mindre kommuner bør være mellom 4-8 leverandører, og i større kommuner bør taket være mellom 8-15 leverandører. Løvemammaene mener at det må sikres gode føringer og rutiner i hver kommune ved anbudsrunder, hvor en gjennom bruk av faggrupper sikrer både konkurransegrunnlag og kvalitet både ved prosess og ved beslutning. Løvemammaene mener at alle kommuner må ha tilbud om å gå inn i avtale med BPA-leverandører som oppfyller kommunens krav, selv om de ikke «ligger på listen over BPA-leverandører». På den måten begrenser man tidsbruken for arbeidsleder i valg av leverandør, men sikrer samtidig fritt brukervalg og brukermedvirkning.

Løvemammaene mener at departementet må fortsatt ha fokus på, og arbeide fremover for å sikre fritt brukervalg, med det resultat at de enkeltes barna og familienes behov ivaretas. Når det gjelder BPA, så er tjenesten et godt eksempel som leveres med større kvalitet gjennom private leverandører, enn hva kommunen selv er rustet til å håndtere per i dag. Dette handler om erfaring og spesialisering innen tjenesten, som private leverandører arbeider etter, hvor de innehar stor kompetanse og verktøy som bedre tilpasses barna og familienes behov og premisser. 

Konklusjon: 

  • Løvemammaene mener at departementet må foreslå videre prosess for utarbeidelse av gode rutiner og føringer hos kommunene når det gjelder bruk av private og ideelle aktører. Dette for å sikre at faglig kvalitet og at barna og familienes behov er styrende for de tjenester som tilbys etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Søk