Søk
Lukk denne søkeboksen.

SKRIFTLIG INNSPILL ANG. NEDLEGGELSE AV ULLEVÅL SYKEHUS

Regjeringens plan om å legge ned Ullevål sykehus har skapt kraftige reaksjoner hos oss og mange av våre medlemmer. Løvemammaenes sykehusbarnkomité har derfor sendt et skriftlig innspill angående nedleggelse av Ullevål sykehus, og du kan lese innspillet i sin helhet her:

Løvemammaene støtter representant forslaget til Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne og mener at det er viktige argumenter som har blitt tatt opp i forslaget. Vi stiller oss svært kritiske til at sakene ikke er ordentlig utrett og at det ikke foreligger helt konkrete svar på alle risikofaktorer som har kommet frem.

Barnesykehus

Løvemammaene mener sterkt at det er på tide at Norge etablerer et barnesykehus, som naturlig nok bør ligge i Oslo. Ved å beholde Ullevål sykehus og Ullevåltomten gir det mye potensiale til å opprette det. Sverige, Danmark og Finland har barnesykehus og det føles urimelig å skulle prøve å sammenligne Norge med Island, som ikke har et barnesykehus, og med en totalbefolkning som er mindre enn halvparten så stor som Oslos befolkning. I Norge mangler vi også viktige kompetansesenter som f.eks. barnepalliasjon og for barn uten verbaltale med behov for alternative språk. Dette kunne altså enkelt løses på et barnesykehus og få mest mulig på samme sted. Det vi med sikkerhet vet er at det ikke er plass til å bygge et barnesykehus på Gaustad, og det er ikke direkte fornuftige fremtidsutsikter – at Norge aldri skal få et barnesykehus.

Smittevern

Ullevål sykehus er Norges bevis for hvordan man har tenkt seg godt om å skape trygge miljøer for eventuelle pandemier, epidemier og sykehussmitte. Fordelen med flere bygg er at man kan unngå smittespredning ved å prioritere visse bygg med den smitten man står ovenfor og sikre både pasienter og personell. Vi mener at det blir viktig å ta covid-19 situasjonen som rammet Norge og verden i slutten av 2019 til stor betraktning i vurderingene videre i denne saken. Vi vet nå at f.eks. heiser kan være en farlig smittekilde, og med det nye prosjektet blir altså heis helt avgjørende for å kunne ta seg til alle etasjer og avdelinger. 

Kapasitet og organisering

Vi som benytter oss mye av sykehus pga. kronisk syke barn med tett, intensiv og langvarig oppfølging fra helsevesenet sitter på førstehånds erfaring når det kommer til den eksisterende kapasiteten. Vi vet alt om lang ventetid, avlysninger, endringer i planen og utsatte operasjonstider. Vi ser sykepleierne løpe mellom rommene og leger som kommer to timer etter de egentlig har gått av vakt, men som må følge opp det de startet. Vi har mye og lang erfaring med både Ullevål sykehus og Rikshospitalet og mener derfor at vår stemme blir viktig å høre på. 

Allerede som det er pr. i dag opplever mange med kronisk syke barn som bor rundt om i landet at det å komme til Rikshospitalet er veldig delte opplevelser fra gang til gang på hvordan foreldre opplever å bli i varetatt på. De merker stresset fra personalet, gjennomgår den lange ventingen og alle endringer. 
Derfor forstår ikke vi hvordan ting skal løses bedre ved å stappe alt på et sted – voksne og barn. Vi har også den samme lange erfaringen når det gjelder Ullevål og svært mange er veldig fornøyde med opplevelsen på Ullevål – ikke minst de som bor i Oslo og har Ullevål sykehus som sitt andre hjem. 

Vi ønsker å at sykehuspersonell blir anerkjent og lyttet til, vi ønsker å se resultater ift. økt bemanning, høyere lønner og bedre arbeidsvilkår, vi ønsker å være det landet som lar helsepersonellet ta vare på de sårbareste i samfunnet. 
Vi vet også at hele tomtekapasiteten på Gaustad er brukt opp i 2040, og at det ikke er noen muligheter for å bygge ut noe mer, til tross for at vi også vet at befolkingen øker med tiden. Det er heller ingen plass å ha pasientene på Rikshospitalet når det trenger å pusses opp hvis man går for å selge Ullevåltomten noe som er svært problematisk, og uproblematisk ved å beholde Ullevål sykehus. Det bør også påpekes at det ikke må gjøres samme tabbe som på Kalnes. Fagfolk advarte, men likevel ble det bygget for smått og som kjent er kapasiteten i dag sprengt, pasienter ligger på gangene.

Vi vil understreke enda en ting vedr. høyblokk og heis. På den tidligere høringen der Løvemammaene deltok i ble det sagt:
«- Vi vil ikke ha sparkesykler, vi vil ha heis!» Det vil ikke vi! Hvis heisen/heisene står, eller det oppstår en brann så betyr det i sin enkelhet at noen kan få alvorlige konsekvenser. Hvordan løpe ned 7 etasjer med babyer på nyfødt intensiv som er koblet opp til livsavgjørende maskiner hvis det begynner å brenne og heisen står? Til slutt vil vi minne om hvor stor betydning Ullevål sykehus med traumateamet i spissen har vært ved akutte og uforutsigbare hendelser. Det er en grunn til at det teamet er satt på Ullevål og vi ber om at det huskes på i denne saken. 

Reisevei

Løvemammaene har i tidligere høring tatt opp bekymringen for reiseveien i Oslo hvis det gjennomføres sammenslått sykehus på Rikshospitalet/Gaustad. De som bor i Oslo og tilhører Ullevål har flere alternativer å kjøre når de skal på sykehuset. Til Gaustad er det kun en vei å velge, og som allerede er en presset vei i rushtrafikken. I tillegg kan det det få fatale konsekvenser ved akutt situasjoner hvis trafikken står. Det er ikke rom for ekstra lang ventetid for barn som trenger øyeblikkelig hjelp, og der familien bevist har valgt å bo nærme Ullevål for å få minst mulig minutter i vente på ambulanse.

Barn med store og kompliserte tilstander har som kjent mye pakking med seg, selv på dagsopphold og logistikken rundt det er både tidskrevende og massiv så det å måtte legge på masse ekstratid pga. trafikken er svært uheldig for disse familien. Og hva med når det er full stopp i trafikken? Legene og avtalene har ikke tid å vente. Vi anser at dette kommer til å bli en stor belastning for hele Oslo, og ser ikke det som gjennomførbart med mindre man bygger nye veier. Vi bekymrer oss også for hvordan ambulansetransporten skal bli når vi vet at veien til Rikshospitalet allerede er belastet.

Konklusjon

20 mrd. kroner kan spares og heller brukes på å ansette mer personell på OUS og på andre sykehus rundt om i landet som er alt for presset. Vi mener at dette er en ikke-sak etter all fakta som har kommet fra fagfolkene, organisasjonene og politiker ved at det finnes bedre løsninger enn det som opprinnelig var planen. Det er helt OK å svelge stoltheten, være raus og våge å «gjøre om og gjøre rett»

Med vennlig hilsen
organisasjonen Løvemammaene

Bakgrunn for høringen: Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet.

Søk