Søk
Lukk denne søkeboksen.

UTVID EGENANDELSFRITAKET TIL 18 ÅR!

Løvemammaene har levert høringsinnspill om å utvide fritak for egenandel i helsetjenesten fra 16 år til 18 år. Svært få ungdommer forsørger seg selv før fylte 18 år, så det skulle bare mangle at fritaket gjelder helt til man er myndig.

Dere kan lese høringsinnspillet vårt i sin helhet under her.

Løvemammaene

Høringsinnspill til Representantforslag 267 S (2021-2022); Representantforslag om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket. 

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom eller funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling for hele familien. Organisasjonen er voksende og nærmer seg 5 000 medlemmer.

Løvemammaene ønsker å gi innspill til stortingsrepresentant Seher Aydar sitt representantforslag, hvor det foreslås å utvide egenandelsfritaket hos barn fra 16 år, som er gjeldene i dag, til 18 år. 

Representantforslaget inneholder gode argumenter for å utvide barns unntak fra egenandel i helsetjenesten. Det legges i forslaget stor vekt på barns rett til den beste tilgjengelige behandlingen (FNs barnekonvensjon artikkel 24), samt at barn er helserettslig myndige fra de 16 år, og skal kunne oppsøke helsetjenester uten å involvere sine foreldre eller andre foresatte. Videre er det poengtert i forslaget at barn er fritatt fra egenandel på en rekke områder innen helse, og at svært få barn forsørger seg selv før fylte 18 år. Løvemammaene er enig i de begrunnelser som legges til grunn i forslaget. 

Løvemammaene vil i tillegg presisere at for mange av våre medlemsfamilier, så er det foreldrene som både forsørger, bistår og koordinerer helse- og medisinsk hjelp til sine barn, gjerne langt utover fylte 16 år. Med dagens ordning påføres flere familier en økonomisk belastning. Med kostnadene i dagens samfunn, bidrar dagens ordning til ytterlige sosiale ulikheter for familier som allerede har krevende hverdager. I verste fall blir familier tvunget til å prioritere også når det gjelder helse- og medisinsk hjelp for sine barn. Dette er ikke i tråd med Barnekonvensjonens artikkel 24, som blant annet skal sikre at det ytes nødvendig legehjelp og helseomsorg til alle barn. 

Løvemammaene støtter i sin helhet forslaget som fremmes, og mener at Stortinget må be regjeringen sørge for at barns unntak fra egenandel i helsetjenesten utvides til å omfatte aldersgruppen 16 til 18 år. 

Med hilsen
Løvemammaene

Søk