தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.
Temakveld om hjelpemidler – spørsmål og svar
20:00 செய்ய 21:30 - 5. அக்டோபர் 2022
Digital temakveld om hjelpemidler, tips og råd til søknader, spørsmål og svar.
Onsdag 5. oktober kl. 20:00 på Teams.
Lene i styret til Løvemammaene er både løvemamma selv og ergoterapeut, og sitter derfor på en unik kompetanse til å hjelpe.
For medlemmer i Løvemammaene.
Møtelink sendes ut via medlemsmail.

அமைப்பாளர்

ஏற்றுமதி

இடம்

தேடு