தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.

SV

மருத்துவச் சான்றிதழை வழங்குவதற்கான மருத்துவர்களின் பொறுப்பை Kjerkol தெளிவுபடுத்துகிறார்

Leger kan ikke nekte å skrive legeerklæring. Det slår helseminister Ingvild Kjerkol fast. Løvemammaene har tidligere i vår sendt brev til alle partier på Stortinget ang. leger i BUP og habiliteringstjenesten som nekter å skrive legeerklæring. I den anledning har flere politikere engasjert seg og vært i dialog med oss ifm. denne saken, der en […]

மருத்துவச் சான்றிதழை வழங்குவதற்கான மருத்துவர்களின் பொறுப்பை Kjerkol தெளிவுபடுத்துகிறார் மேலும் படிக்க »

ஸ்டோர்டிங்கில் எஸ்வி உடனான உள்ளீடு சந்திப்பு

I dag deltok Løvemammaene i innspillsmøte for interesseorganisasjoner av og for personer med funksjonsvariasjon og deres pårørende på Stortinget. Dette var et møte initiert av SV som ønsker å være oppdatert på det som rører seg i våre organisasjoner. SV vil, sammen med eget funkisnettverk, lage et dokument (på en måte en egen handlingsplan) som

ஸ்டோர்டிங்கில் எஸ்வி உடனான உள்ளீடு சந்திப்பு மேலும் படிக்க »

தேடு