ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

ኣባል ኩን።

ኣባል ትካልና ብምዃንካ፡ መሰላት ሕሙማትን ሓገዝ ዘድልዮምን ህጻናትን መንእሰያትን ንምምሕያሽ ዕላማ ዝገበረን ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰን ስራሕና ትድግፍ።

ኣባል ኩን።

ንኹሎም ህጻናት ኢና ንሰርሕ፣ መርመራ (ወይ ስእነት መርመራ) ብዘየገድስ፣ ከምኡ’ውን ዓይነት ሕማምን ደረጃ ኣድላይነት ሓገዝን ብዘየገድስ። ኣብ ትካልና ኩሉ ሰብ ድሉው እዩ!

ሕማም ዘለዎ ቆልዓ ምውላድ ወይ ኣባል ንምዃን ሓገዝ ኣየድልየካን እዩ። ንኹሉ ናይ ደገፍ ኣባልነት፡ ክልቴና ካልኦት ኣዝማድ ብመልክዕ ኣያታትን ኣኮታትን ኣኮታትን፡ ግን ከኣ እቶም ንስራሕና ክትድግፉ እትደልዩ እውን ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ምኽንያቱ እቲ መልእኽትን ዕላማናን ስለ ዘዋፈረኩም። እንቋዕ ናብ ኩልኹም ብደሓን መጻእኩም!

ብኽልቲኡ ውልቃዊ ኣባልነትን ቀንዲ ኣባልነትን፡ ትረክብ፤

  • ናብ ዕጹው ኢንትራኔትና ምእታው
  • ናይ ኣባል ኣፕና "ግኒስት"
  • ንኣባላት ጥራይ ዝኸውን ዕጹው ናይ ፌስቡክ ጉጅለታትና ምእታው
  • ኣብ ዲጂታላዊ ቴማ ዘለዎም ምሸታትን ካልእ ዕጹው ናይ ኣባላት ኣኼባታትን ይሳተፉ
  • ኣብ ኣኼባታት ወለድን ስድራቤታዊ ፍጻሜታትን ምስ ካልኦት ኣብ ሓንቲ ጃልባ ክራኸብ
  • ወርሓዊ ዲጂታላዊ መጽሔት ኣባልነት

ምስ ቀንዲ ኣባልነት፡ ከምኡ’ውን ትረክብ፤

  • ካብ ኣገልግሎት ሓገዝ ሎቨማማነስ ሓገዝ ናይ ምርካብ ተኽእሎ
  • ናይ ገዛእ ርእሶም ተመኩሮ ዘለዎም ክኢላታት ሰብ ሞያ ክእለት ምርካብ ሀ ዝተፈላለየ ቆልዓ
  • ምክትታልን ደገፍን ካብ ፕሮጀክት ምሕዋይ ህጻናትና ዝመጽእ እዩ። ብሓባር ተሰከምዎ።

እቲ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ንኻልኦት ነገራት ንስራሕቲ ናይቲ ትካል ንምሽፋን ዝውዕል ኮይኑ፡ ከም... ንኣገልግሎት ሓገዝና ዝኸውን ወጻኢታት ንምሽፋን፡ ንኣባላት ምክትታል፡ ናብ ዝምልከቶም ኣኼባታትን ሰማዒታትን ኣብ ስቶርቲንግ ዝግበር ምጉዓዝ፡ ክፍሊት፡ ስርሓት መርበብ ሓበሬታን ካልእ ምስ ትካል ዝተኣሳሰር ወጻኢታት ክንሽፍኖ እንኽእል። 

ኣየናይ ኣባልነት እዩ ንዓኻ ዝምጥን?
ኣብ መንጎ ውልቃዊ ኣባልነትን ቀንዲ ኣባልነትን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፣ ባዕልኻ ሓገዝ ዘድልዮም ቆልዑ ኣለውዎም ኣይሃልዉኻ ብዘየገድስ።

ውልቃዊ ኣባልነት
ዋጋ 200 ክሮነር እዩ። ኣብ ዓመት፡ ኣብታ ገዛ ሓያሎ ካባኻትኩም እንተሃልዩኩም ግን ቀንዲ ኣባልነት ንመክር። ብተወሳኺ ኣብቲ ገዛ ሓደ ጥራይ እንተኾንካ ብዝለዓለ ክፍሊት ኣባልነት ክትድግፈና ቀንዲ ኣባልነት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ፕራይም ኣባልነት
ዋጋ 400 ክሮነር እዩ። ኣብ ዓመት ኮይኑ ንኹሉ ኣብቲ ገዛ ዝነብር ሰብ (ወለዲ፡ ኣሕዋትን ሓገዝ ዘድልዮ ቆልዓን) ኣባልነት ዘጠቓልል እዩ።

ናይ ክፍሊት ኣማራጺታት
ብቐሊሉ ብካርድ ወይ ብቪፕስ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። ብገንዘባዊ ምኽንያት ፋክቱር ወይ ናይ ክፍሊት መፍትሒ/ዝነከየ ኮታ እንተድኣ ደሊኹም፡ ናብ kasserer@lovemammaene.no ኢመይል ስደዱልና፡ ኣብኡ ድማ ክንሕግዘኩም ኢና። 

ከም ወለንታዊ ትካል መጠን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ልዕሌኹምን ኣብ ድንቁራት ኣባላትናን ደገፍትናን ኢና ጽግዕተኛታት ኢና። ብዘይ ብኣኻትኩም ስራሕና ፈጺሙ ኣይምተኻእለን ነይሩ፡ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍኩም ዓቢ ምስጋና ይብጻሕኩም! 

ምድላይ