ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

ልዮ ዓርከይ

ንዝያዳ ህጻናትን መንእሰያትን ሕማምን ተግባራዊ ፍልልይን ዘለዎም፡ ከምኡ’ውን ስድራቤቶም ክንሕግዝ ሓግዙና።

ዓርኪ ኣንበሳ ኩን!

ሕጂ ትካልኩም ነቲ ኣገዳሲ ስራሕ Løvemammaeneen ክድግፍ ይኽእል እዩ።

Løvemammaene ብዛዕባ ሕማምን ተግባራዊ ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን መሰላት ንምሕባርን ንምምሕያሽን ዝሰርሕ ወለንታዊ፡ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ ፖለቲካዊ ትካል እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ኖርወይ ንህይወቶም ዝድርት ወይ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሕማም ዘለዎም ኣስታት 8000 ህጻናት ከምዘለዉ ይግመት። ስድራቤታት እዞም ህጻናት ከቢድ መዓልታዊ ህይወት ኣለዎም፣ ምስቲ ናይ ደገፍ ስርዓት ርክብ ምግባር ድማ በዳሂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ኣባላትና ዘድክምዎም ቆልዑ ዘይኮኑስ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ስርዓት እዩ ይብሉ።

ኣዴታት ኣንበሳ ንስድራቤትና ንምቅላስን ንምሕጋዝን ኣበርቲዐን ይሰርሓ፡ ብተመሳሳሊ ድማ ኣገደስቲ ጉዳያት ንስቶርቲንግ የልዕላ። ኣብዚ ስራሕ እዚ ዓሰርተታት ወለንታዊ ሰብ-ዓመታት ኣእቲናሉ።

ካባና ሓገዝ ዘድልዮም ስድራቤታት ኣዝዩ ዓቢ ዋሕዚ የጋጥመና ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ናይ Løvemammaenes ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት ጀሚርና ኣለና።

ብፍላይ እዚ ትካልኩም ኣበርክቶ ክገብረሉ ዝኽእል ቦታ እዩ። 8000 ብኸቢድ ዝሓመሙ ህጻናትን መንእሰያትን እታ ሃገር፡ ትካልኩም ክሕግዞም ዝኽእል ንእሽቶ ግን ከኣ ኣዝዮም ተቓላዕቲ ጉጅለ እዮም።

ሎቨቨን ኩን እሞ ንስራሕና ብኣማራጺ ዓመታዊ ድምር ድጋፍ!

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣገልግሎት ሓገዝና ብኸፊል ብናይ ዕድጊ ገንዘብ ብኸፊል ድማ ብባዕልና ዝኣከብናዮ ገንዘብ ዝምወል እዩ። ዓመታዊ ውሑስ ምወላ የብልናን። ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት ዓቢ ኣድላይነት ከም ዝህሉ ንፈልጥ ኢና፣ ውሑስ ምወላ እንተዘይሃልዩ ግን ርግጸኛ ዘይኮነ መጻኢ ኣለዎ።

ትካልኩም ሎቨቨን ክኸውን እንተመሪጹ ብርግጽ ብግቡእ ክትምስገኑን ከም ደጋፊና ስምን ኣርማን ትካልኩም ኣብ ትሕቲ ሎቨቨን ትብ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኣዩ ኢኹም። ከም ምስጋና ፍሬም ዘለዎ ዲፕሎማ እውን ክትረኽቡ ኢኹም። 

ምናልባት ግን እቲ ኣገዳሲ ነገር፡ ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ዘለዎ ናይ ሰሙን መዓልታት ህይወት ስድራቤታት ቁሩብ ንኽቐልል ክትሕግዙ ኢኹም፡ ምኽንያቱ ንዝያዳ ሰባት ክንሕግዝ ንኽእል ኢና።

ናብታ ጋንታ ክትጽንበሩ ተስፋ ንገብር!

ኣዕሩኽ ኣንበሳና

ሕዱር ሕሙማትን ስንኩላንን ህጻናትን ስድራቤቶምን ክንሕግዝ ሓግዙና።

ምስጋና ንፈተውትና ኣንበሳ

እተን ኩባንያታት ንሎቨማማነ ንምድጋፍ ዝረኸብኦ ዕድል።

ዓርኪ ልዮን ኩን።

ንሓደ ፋይል ናብዚ ከባቢ ጠውቕ ወይ ጎቲትካ ክትሰቕሎ ትኽእል።
ኣካል ናይቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ናይ ሎቨቨን ጋለሪና ንምዃን ኣርማ ትካልኩም ስቐሉ። ኣየድልን እዩ።
ምድላይ