ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

ቃልሲ መሰል ህጻናት

Løvemammaene ካብ መርመራ ነጻ ዝኾነ ትካል ኮይኑ፡ ብዛዕባ መሰላት ናይቶም ሕማምን ናይ ተግባር ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ንምሕባርን ንምምሕያሽን ዝሰርሕ እዩ። ንሕና ንመላእ ስድራቤት ደገፍን ናጽነትን ማዕርነትን ኒሕ ኣለና።

መሰል

ንሕማምን/ወይ ናይ ተግባር ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ክትትል፡ ኣለይቲ ሕሙማትን ክንክንን ዝተፈላለየ ኣበልን ናይ ሓገዝ መደባትን ክትረክብ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ።

እቲ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት

ኣብ መስርሕ መመልከቲን ይግባይን በይንኻ ደው ምባል ከቢድ እዩ።ምስ ስርዓት ኣብ ምግጣምን ጽቡቕ መመልከቲ ከመይ ጌርካ ከም እትጽሕፍን ክንመርሕን ክንሕግዝን ንኽእል ኢና።

ኣስተምህሮ

ውልቃዊ ኣስተምህሮታት፡ ተሳትፎ ኣብ ቴማ ምሸታት፡ ዓበይቲ ሞያዊ መዓልታትን ዋዕላታትን ነቕርብ። ሓያሎ ምኩራት ተዛረብቲ ኣለዉና ኣዝዩ ጽቡቕ ርእይቶ ድማ ንረክብ።

ስራሕና

ብዛዕባ ስራሕና ንሕማምን ተግባራዊ ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን፡ ከምኡ’ውን ንስድራቤቶም ዝያዳ ኣንብብ። ብውዳበ፡ ብፖለቲካን ንኣባላት ብቐጥታ ሓገዝን ደገፍን ንሰርሕ።

ደግፉና

Løvemammaene ብዛዕባ መሰላት ሕማምን ተግባራዊ ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ንምሕባርን ንምምሕያሽን ዝሰርሕ ወለንታዊ፡ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ ፖለቲካዊ ትካል እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ኖርወይ ንህይወቶም ዝድርት ወይ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሕማም ዘለዎም ኣስታት 8000 ህጻናት ከምዘለዉ ይግመት።

ናይ ኣባላት ጥቕሚ

ሓቢርና ንሓያል ኢና።

ኣባል ናይ ብሓቂ ፍሉይ ማሕበረሰብ ኩን።

ናይ ኣባላት ጥቕሚ

ሓቢርና ንሓያል ኢና።

ከም ኣባል ትካል Løvemammaene ኣብ ፍጹም ፍሉይ ማሕበረሰብ ተጸንበሩ።

እዋናዊ ኩነታት

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ዛንታታት ካብ ኣባላት, ምስ ዝሓመመ ቆልዓ ህይወት, ኣንበሳ ኣደ ምኽርታት, ሚድያ, ፖድካስት, ዛንታታትና, ስራሕና

ኣዴታት ኣንበሳ ኣብ ፖድካስት

12 ሓምለ 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, ናይ ህጻናት ምሕዋይ, ኣባል ሎቨማማነ, ስራሕና

ልቢ ዝትንክፍ ተልእኾ በረ ሳምመን

10 ሓምለ 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ምስኡ ዝኸይድ ምስክር ወረቐት, ዞባዊ ጋንታታት, ስራሕና

ኣብ ኮሙን ኖርድረይሳ ኣብ ናይ ብጻይ ምስክር ወረቐት ዕድመ ገደብ የለን!

3 ሓምለ 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, NAV, እቲ ናይ ክንክን ኣበል ስጉምቲ, ጥቕምን ረብሓን, ስራሕና

ናይ ነርሲንግ ኣበል፣ BUPን ናይ ዶክተር ምስክር ወረቐትን

30 ሰነ 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ብሓባር ተሰከምዎ።, መጽናዕትን መጽናዕትን, ኣንበሳ ኣደ ምኽርታት, ኣሕዋት ከም ቀረባ ዘመድ, ስራሕና

ብዛዕባ ምርዳእ ሓዘን ንኣሽቱ ህጻናት 

18 ሰነ 2024 ዓ.ም

እዋናዊ ኩነታት, ሲኣርፒዲ, ምስማዕ, እታው, ተገዳስነት ፖለቲካዊ ስራሕ, ስራሕና

ናይ ምምኽኻር እታው – ምውህሃድ CRPD ኣብ ሕጊ ኖርወይ 

13 ሰነ 2024 ዓ.ም

ስራሕቲ

- ኣብ ስኬም ኣበል ክንክን ኣንጻር ምቁጽጻር ገንዘብ ከም ናዕቢ እዩ ጀሚሩ። ድሕሪ ናይ ዓመትን ፈረቓን ቃልሲ ኣብ መዛዘሚ መስመር በጺሕና። ለውጢ ዝከኣል እዩ ሓቢርና ደው ኢልና ኣብቲ ንቃለሰሉ ዘለና ክሳብ ዝኣመንና!
- ፍልጠት ሓይሊ ስለ ዝኾነ!

ምስጋና ንፈተውትና ኣንበሳ

እተን ኩባንያታት ንሎቨማማነ ንምድጋፍ ዝረኸብኦ ዕድል።

ምስጋና ደገፍትና!

እተን ኣዴታት ኣንበሳ ካብ ክልቲኡ ዳይሬክቶሬት፡ ፋውንዴሽን፡ ገንዘብን ትካላት ጥዕናን ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ደገፍ ይረኽባ።

ዳይሬክቶሬት ጥዕና...

ብመንገዲ እቲ ናይ ድጋፍ መደብ "ፍልጠትን ሓበሬታን ብዛዕባ መሕወዪ ሕክምናን ክንክንን ኣብ መወዳእታ ዕድመ ህጻናትን መንእሰያትን"፡ ዳይረክቶሬት ጥዕና ኖርወይ ካብ 2021 ጀሚሩ ንቤረ ሳመን ብ3.4 ሚልዮን ክሮነር መዊልዎ ኣሎ።ቤረ ሳመን ናይ ሎቨማማነ ፕሮጀክት ምሕዋይ ህጻናት እዩ። ምኽንያቱ ዝኾነ ሰብ ብኸቢድ ዝሓመመ ውላዱ በይኑ ክስከሞ የብሉን። 

ግድብ መሰረት

ፋውንዴሽን ግድብ ኣብ 2022-2024 ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ንኣገልግሎት ሓገዝ ሎቨማማነስ ዳርጋ ብ2 ሚልዮን ክሮነር ደጊፉ እዩ፣ በዚ ድማ ቀጻሊ ስርሓት ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፕሮጀክትታትና ንኣባላትና ዝዓለመ ንምርግጋጽ ሓጊዙና።

ቡፍዲር

ካብ 2023 ጀሚሩ፡ ሎቨማማነ ካብ ዳይረክቶሬት ህጻናት፡ መንእሰያትን ስድራቤታትን (ቡፍዲር) ብመንገዲ መደብ ድጎማ "ድጎማ ንስንኩላን" ናይ ስራሕ ድጎማ ይረክብ።

ጥዕና ምዕራብ

ሄልስ ቬስት ካብ 2021 ጀሚሩ ንስራሕ ሓበሬታን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ሎቨማማነ ደጊፉ እዩ።

ጥዕና ደቡባዊ ምብራቕ

ሄልስ ሶር-ኢስት ካብ 2021 ጀሚሩ ንስራሕ ሓበሬታን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ሎቨማማነ ደጊፋቶ እያ።

ጥዕና ማእከላይ ኖርወይ

ሄልስ ሚድ-ኖርጅ ካብ 2022 ጀሚሩ ንስራሕ ሓበሬታን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ሎቨማማነ ደጊፉ እዩ።

ጥዕና ሰሜን

ሄልስ ኖርድ ካብ 2022 ጀሚሩ ንስራሕ ሓበሬታን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ሎቨማማነ ደጊፉ እዩ።

ፋውንዴሽን ዕቋር ባንክ ዲኤንቢ

DNB Sparebankstiftelsen ኣብ 2023-2024 ኣብ ሪክሾስፒታል ንዝካየድ ፓርክ ኣንበሳ ብፍርቂ ሚልዮን ክሮነር ደጊፉና ኣሎ።

እቲ ካቭሊ ፈንድ

ካቭሊ ንኣገልግሎት ሓገዝ ኣዴታት ኣንበሳ ኣብ 2022 ብ500 ሽሕ ክሮነር፡ ኣብ 2023 ድማ ብ400 ሽሕ ክሮነር ደጊፋቶ።ካቭሊ ኣብ ምዕራፍ ምጅማር ኣገዳሲ ኣበርክቶ ዝገበረ ኮይኑ፡ ንኣባላትና ዝዓለመ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፕሮጀክትታትና ንምርግጋጽ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ።

ዝኽሪ ሶፊ

ፋውንዴሽን ሶፊስ ሚንደ ምስ ምጅማር እቲ ፕሮጀክት ብዝተኣሳሰር ኣብ 2022 ንኣገልግሎት ሓገዝ ሎቨማማነ ብ100 ሽሕ ክሮነር ደጊፉ።

ምድላይ