ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

ቃልሲ መሰል ህጻናት

Løvemammaene ካብ መርመራ ነጻ ዝኾነ ትካል ኮይኑ፡ ብዛዕባ መሰላት ናይቶም ሕማምን ናይ ተግባር ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ንምሕባርን ንምምሕያሽን ዝሰርሕ እዩ። ንሕና ንመላእ ስድራቤት ደገፍን ናጽነትን ማዕርነትን ኒሕ ኣለና።

መሰል

ንሕማምን/ወይ ናይ ተግባር ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን ክትትል፡ ኣለይቲ ሕሙማትን ክንክንን ዝተፈላለየ ኣበልን ናይ ሓገዝ መደባትን ክትረክብ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ።

እቲ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት

ኣብ መስርሕ መመልከቲን ይግባይን በይንኻ ደው ምባል ከቢድ እዩ።ምስ ስርዓት ኣብ ምግጣምን ጽቡቕ መመልከቲ ከመይ ጌርካ ከም እትጽሕፍን ክንመርሕን ክንሕግዝን ንኽእል ኢና።

ኣስተምህሮ

ውልቃዊ ኣስተምህሮታት፡ ተሳትፎ ኣብ ቴማ ምሸታት፡ ዓበይቲ ሞያዊ መዓልታትን ዋዕላታትን ነቕርብ። ሓያሎ ምኩራት ተዛረብቲ ኣለዉና ኣዝዩ ጽቡቕ ርእይቶ ድማ ንረክብ።

ስራሕና

ብዛዕባ ስራሕና ንሕማምን ተግባራዊ ፍልልይን ዘለዎም ህጻናትን መንእሰያትን፡ ከምኡ’ውን ንስድራቤቶም ዝያዳ ኣንብብ። ብውዳበ፡ ብፖለቲካን ንኣባላት ብቐጥታ ሓገዝን ደገፍን ንሰርሕ።

ናይ ኣባላት ጥቕሚ

ሓቢርና ንሓያል ኢና።

ከም ኣባል ትካል Løvemammaene ኣብ ፍጹም ፍሉይ ማሕበረሰብ ተጸንበሩ።

እዋናዊ ኩነታት

Brev om «en rausere pleiepengeordning»

Løvemammaene har sendt brev til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus for å opplyse om hvorfor representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti om «en rausere pleiepengeordning» er

Høringsinnspill til Polyfons strategi

Løvemammaene har sendt inn høringsinnspill til Polyfons strategi. Les hele høringsinnspillet under. INNSPILL TIL POLYFONS STRATEGI 2024-2030 Hvem er vi: Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse

Høringsinnspill – Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Løvemammaene har sendt inn innspill til Helse- og omsorgsdepartementet på høring om anbud på folketrygdfinansierte legemidler. Les hele innspillet under. Høringsinnspill – Anbud på folketrygdfinansierte legemidler Løvemammaene er en diagnoseuavhengig

ኣስተምህሮ ንተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኖርድ

ኣብዚ ሰሙን ሎቨማማነ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኖርድ ኣብ ለቫንገርን ቦዶን ዝተኣሳሰሩ ተማሃሮ ማሕበራዊ ስራሕ ኣስተምህሮ ክህቡ ተዓዲሞም። ቀዳመይቲ ኣውት ሌቫንገር ሓሙስ እያ ነይራ፡ ድሕሪኡ ድማ ከይዳ

ብድምር 2.4 ሚልዮን ክሮነር ንበረ ሳመን!

ሑረይ!!! ብሓጎስ ዝመልኦ ሓጐስ፡ ከምኡ’ውን መመሊሱ ዓቢ ኣድናቖት፡ ሎሚ ሓሙስ ካብ ዳይረክቶሬት ጥዕና ኖርወይ፡ ንሎቨማማነ ዝኸውን ፕሮጀክት ምሕዋይ ህጻናት ዝኾነ Bære Sammen 2.4 ሚልዮን ሓገዝ ይረክብ ከምዘሎ ዜና በጺሑና።

Foredrag for studenter

Varamedlem i sentralstyret, Nina Herigstad, har holdt to foredrag for studenter på vegne av Løvemammaene. Det første var et fysisk foredrag for sykepleierstudenter ved UIS, og det andre et digitalt

- ኣብ ስኬም ኣበል ክንክን ኣንጻር ምቁጽጻር ገንዘብ ከም ናዕቢ እዩ ጀሚሩ። ድሕሪ ናይ ዓመትን ፈረቓን ቃልሲ ኣብ መዛዘሚ መስመር በጺሕና። ለውጢ ዝከኣል እዩ ሓቢርና ደው ኢልና ኣብቲ ንቃለሰሉ ዘለና ክሳብ ዝኣመንና!

ስራሕቲ

23 ለካቲት 2024 ዓ.ም
11:00
24 ለካቲት 2024 ዓ.ም
12:00
25 ለካቲት 2024 ዓ.ም
16:00
25 ለካቲት 2024 ዓ.ም
16:00

ፍርያት

1TP5እተን ኣንስቲ ኣናብስ

- ፍልጠት ሓይሊ ስለ ዝኾነ!

ምስጋና ንፈተውትና ኣንበሳ

እተን ኩባንያታት ንሎቨማማነ ንምድጋፍ ዝረኸብኦ ዕድል።

ምስጋና ደገፍትና!

እተን ኣዴታት ኣንበሳ ካብ ክልቲኡ መሰረታት፣ ገንዘብን ትካላት ጥዕናን ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ደገፍ ይረኽባ።

ዳይሬክቶሬት ጥዕና...

ዳይረክቶሬት ጥዕና ኖርወይ ንፕሮጀክት ምሕዋይ ህጻናት Bære ሎቨማማነ ካብ 2021 ጀሚሩ ብ3.4 ሚልዮን ኖርወይ ክሮነር ብሓባር መዊሉ ኣሎ።ምኽንያቱ ዝኾነ ሰብ ብኸቢድ ዝሓመመ ውላዱ በይኑ ክስከሞ የብሉን። 

እቲ ካቭሊ ፈንድ

ካቭሊ ንኣገልግሎት ሓገዝ ሎቨማማነስ ኣብ 2022 ብ500 ሽሕ ክሮነር ኣብ 2023 ድማ ብ400 ሽሕ ክሮነር ደጊፉና እዩ፣ በዚ ድማ ሓደ ካብቶም ንኣባላትና ዝዓለመ ኣገደስቲ ፕሮጀክትታትና ቀጻሊ ስርሒት ንኽህልዎ ሓጊዙና እዩ።

ግድብ መሰረት

ግድብ ስቲፍተልሰን ንኣገልግሎት ሓገዝ ሎቨማማነስ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ዳርጋ ብ2 ሚልዮን ክሮነር ይድግፍ፡ በዚ ድማ ሓደ ካብቶም ንኣባላትና ዝዓለሙ ኣገደስቲ ፕሮጀክትታትና ቀጻሊ ስርሓት ንምርግጋጽ ሓጊዙና እዩ።

ጥዕና ምዕራብ

ሄልስ ቬስት ካብ 2021 ጀሚሩ ንስራሕ ሓበሬታን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ሎቨማማነ ደጊፉ እዩ።

ጥዕና ደቡባዊ ምብራቕ

ሄልስ ሶር-ኢስት ካብ 2021 ጀሚሩ ንስራሕ ሓበሬታን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ሎቨማማነ ደጊፋቶ እያ።

ጥዕና ማእከላይ ኖርወይ

ሄልስ ሚድ-ኖርጅ ካብ 2022 ጀሚሩ ንስራሕ ሓበሬታን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ሎቨማማነ ደጊፉ እዩ።

ጥዕና ሰሜን

ሄልስ ኖርድ ካብ 2022 ጀሚሩ ንስራሕ ሓበሬታን ምዝርጋሕ ፍልጠትን ሎቨማማነ ደጊፉ እዩ።

ዝኽሪ ሶፊ

ፋውንዴሽን ሶፊስ ሚንደ ምስ ምጅማር ኣገልግሎት ሓገዝ ሎቨማማነ ብዝተኣሳሰር ኣብ 2022 ነቲ ፕሮጀክት ደጊፉዎ እዩ።

ፋውንዴሽን ዕቋር ባንክ ዲኤንቢ

DNB Sparebankstiftelsen ኣብ 2022-2023 ኣብ ሪክሾስፒታል ንዝካየድ ፓርክ ኣንበሳ ብፍርቂ ሚልዮን ክሮነር ደጊፉና ኣሎ።

tiTigrinya
ናብ ላዕሊ ስክሮል ግበሩ
ምድላይ