ምድላይ
ነዚ ናይ ምድላይ ሳጹን ዕጸዎ።

ብሓባር ተሰከምዎ።

ፕሮጀክት ምሕዋይ ህጻናት ኣዴታት ኣንበሳ

"ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ህይወት፡ ከምኡ'ውን ጽቡቕ ሞት"

ንሎቨማማነ፡ ምሕዋይ ህጻናትን ብሓባር ምሓዝን፡ ሆስፒታላት፡ ኣካላት ኮሙን፡ ተሓጋገዝቲ፡ ቤት ትምህርቲ፡ ቤት ትምህርቲ መዋእለ ህጻናትን ኩሎም ቀረባኦምን ነቲ ኩነታት ነቶም ዝምልከቶም ስድራቤታት ቁሩብ ንኽጻወርዎ ከመይ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ።

  • ከም ወለዲ ቀጥታዊ መምርሕን ሓገዝን ክትረክብ ምኽኣል እዩ።
  • ኣብ ከባቢ ኣሕዋት ንዝግበር ጽቡቕ ደገፍ ኣበርክቶ ምግባር እዩ።
  • ኣብ ዙርያ እቲ ቆልዓን ስድራቤትን ሓገዝቲ ክኾኑ ዘለዎም ሰባት ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ርድኢት ክህልዎም ዝምልከት እዩ።
  • ብሓቂ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን በይንኻ ዘይምህላው እዩ።

ዕላማና ምስ Bære sammen ኣብ ዙርያ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ተመኩሮን ፍልጠትን ኣብ ምህናጽ ኣበርክቶ ምግባር እዩ፣ እዚ ማለት ድማ ነቲ ዝበለጸ ምሳና ክንወስድ ንኽእል ኢና፣ ካብቲ ሓይልና ዝውድእ፣ ከምኡ’ውን ኩሉ ሰብ ዝያዳ ዝደልዮ ዘይከኣል ዝገብሮ ክንመሃር ንኽእል ኢና: a as good everyday ህይወት ኣብ ስድራቤት ብዝተኻእለ መጠን ድሕሪ ኩሉ።

እቲ ቆልዓ ኣብ ዝሞተሉ እዋን እውን ምድላው የድሊ፣ እዚ ድማ እታ ስድራቤት ክትነብር ክትጻወሮ እትኽእል ሞት ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል። እቲ ቦታ እቲ ንዓኻ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ክትሓስበሉ ተዋሂቡ ኣሎ። ከምኡ’ውን፡ ኣብቲ ድሕሪኡ ዘሎ ግዜ፡ ምስቲ ሓዘን ብዝበለጸ መንገዲ ክትነብር ምእንቲ ክትክእል ምድላዋት ይግበር።

ኢመይል ስደዱ ወይ ድማ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ምክትታል ስድራቤታት Bære Sammen ዘለዎ ናይ Løvemammaenes ሓገዝ ኣገልግሎት ርኸቡ።

ምድላይ