Søk
Lukk denne søkeboksen.

BREV ANG. VAKSINEPRIORITERING

covid 19 vaksine, løvemammaene

Løvemammaene har sendt følgende brev ang. prioritering av Covid 19-vaksine til FHI v/Camilla Stoltenberg, Hdir v/Bjørn Guldvog og Espen Rostrup Nakstad, samt HOD v/Bent Høie.

Nedenfor kan dere lese brevet i sin helhet:

GJELDER VAKSINE PRIORITERING COVID 19-VAKSINE

Organisasjonen Løvemammaene ber innstendig om at prioriteringslisten for Covid 19-vaksine utvides til å omfatte: 

  • Foreldre/omsorgspersoner til syke og funksjonshemmede barn.
  • Personell som jobber med barna i deres hjem: BPA, assistenter, helsepersonell, avlaster, støttekontakter etc. 
  • Søsken i tilrådelig alder for å motta vaksine.

Organisasjonen Løvemammaene har blitt kontaktet av flere foreldre som svært lenge har bekymret seg for hva som skjer dersom de skulle bli syke av Covid 19, foreldre som til daglig, eller faktisk døgnkontinuerlig, står i store omsorgs og pleieoppgaver for sine barn.  

De har over lang tid gjort alt de kan for å hindre smitte, både til seg og barna. De har til nå forsaket svært mye, dette gjelder også søsken til disse barna. Disse familiene har allerede i lang tid vært kjempeisolerte og måttet avstå fra alle mulig aktiviteter (kino, teater, shopping, venner og noen også skole/barnehage over lang tid. 

Disse samme familiene har spesielt sett frem til at vaksinen skulle komme. Det framstår som at disse svært sårbare familiene har blitt litt glemt i prioriteringsvurderingene som er gjort. Disse familiene må da fortsette sin isolasjonstilværelse i lang tid framover når resten av samfunnet kommer til å åpnes mer og mer. 

Det er virkelig ingen som kan overta mange av pleieoppgavene disse foreldrene står i til daglig. Det kreves ofte lang opplæring både i medisinsk utstyr og man må kjenne barnet det gjelder for å kunne tolke rett og gjøre rette vurderinger. 

Flere av disse barna har sykehusbehandling i hjemmet og noen har også personell ansatt rundt seg i tillegg til at foreldrene er de som har den totale oversikten og kjennskapet til alt rundt barnet.  

Foreldre med store og omfattende pleie og omsorgsoppgaver til syke og/eller funksjonshemmede barn er alvorlig bekymret for hva som skjer med omsorgssituasjonen til barna dersom de selv skulle få Covid 19. Dette er foreldre som sitter med spesialkompetanse på sine barn. Det er foreldre som ikke kan erstattes verken med andre foreldre eller personell fra kommunen. Dette er hjem hvor ingen kan gå inn å overta omsorgen for barna i en periode hvor foreldrene er syke, uten vesentlig og langvarig opplæring. 

Det samme gjelder evt. personale rundt disse barna. Dersom noen i personale får Covid 19 er det både en enorm smittefare for barnet som ikke kan få noen vaksine, men også umulig å erstatte personale i karantene av samme grunn, nemlig at det trengs lang og grundig opplæring og kjennskap til barnet for at barnet skal bli forsvarlig ivaretatt. 

Organisasjonen Løvemammaene etterlyser hvor i vaksine prioriteringslista omsorgspersoner og personell til barn med store pleie og omsorgsbehov befinner seg?

 Disse foreldrene og personellet utfører ofte store og omfattende helseoppgaver ofte også gjennom natta. Det er et behov for at myndighetene definerer både foreldrene og ev.t personell rundt barnet som helsepersonell og at de også kommer tydelig med på prioriteringslista. 

Med dagens vaksine prioritering uteblir beskyttelsen for barn i risiko for alvorlig forløp ved Covid 19. 

Det er gjort klart at vaksinen ikke vil bli godkjent for barn med det første. Det vil si at barn i risiko er de eneste i risiko som ikke vil bli beskyttet. Det er barn som kan bli svært alvorlig syke av en Covid 19 infeksjon og disse barna kan også dø av dette skumle viruset. Derfor er det da ekstra viktig at deres omsorgspersoner og også evt. personalet som jobber med disse barna i deres hjem mottar vaksinen prioritert for å ikke dra smitte inn i hjemmet. 

Prioriteringslista må inneholde beskyttelse for disse barna. Slik den framstår nå så mangler dette totalt. Disse barna har ingen annen beskyttelse enn isolasjon. Voksne i risiko kan ta vaksine. 

Vi ønsker en snarlig tilbakemelding på vår henvendelse. 

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Søk