Rettigheter

kriseplan

AKUTTPLAN / KRISEPLAN

En akuttplan/kriseplan kan være både nyttig og betryggende for alle familier med alvorlig syke og funksjonshemmede barn.  Kommunen har et ansvar for å hjelpe til

Les mer »
medisiner apotek hjelpemidler

APOTEK

Her kommer litt nyttig informasjon rundt apotektjenester. Når medisin- og utstyrslisten til barnet ditt har begynt å bli lang og gjerne komplisert, har vi noen

Les mer »
ASK hjelpemidler språk

ASK/symbolspråk

Barn og unge som grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse har lite eller manglende tale har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).  Det å kunne kommunisere

Les mer »
Avlastning BPA avlastningsbolig

AVLASTNING

Avlastningstjenester skal gi foreldre som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for barna sine, nødvendig og regelmessig fritid, hvile og mulighet for å delta i “vanlige aktiviteter”

Les mer »
Helsebutikk Resept Hjelpemidler bestilling

BANDAGIST / HELSEBUTIKK

En offentlig godkjent bandagistbutikk (også kalt helsebutikk) utleverer utstyr på blå resept til de som har stomi, kateter til de som må tømme blæren, utstyr

Les mer »
Barn død hjelp sykehus kommune

BARNEPALLIASJON

Har du et barn som har forventet forkortet levetid så anbefaler vi å fremme ønske til den oppfølgende barnelegen om at et barnepalliasjonsteam kobles på.  

Les mer »
Hjelpemiddel Utstyr BHM Sykehus

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Behandlingshjelpemidler er medisinske hjelpemidler og utstyr som man har behov for hjemme etter man er skrevet ut fra sykehuset. Dette får man av Behandlingshjelpemiddelsentralen (også

Les mer »
Reiser Søknad livskvalitet omsorgspenger

BEHANDLINGSREISER

En behandlingsreise innebærer et 3-4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima i utlandet. Både barn, ungdom og voksne kan søke om behandlingsreise. Målsetningen

Les mer »
Boligstøtte Stønad Søknad tilskudd Vedtak

BOLIG

Husbanken tilbyr hjelp i din boligsituasjon, f.eks. tilrettelegging pga. funksjonsnedsettelse, hvis du oppnår kriteriene. Husbanken kan hjelpe hvis du trenger ny bolig eller for å

Les mer »
BPA personlig assistanse Avlastning hjelp bistandsbehov

BPA

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse og er et likestillingsverktøy for personer med funksjonsnedsettelser. BPA er en fantastisk tjeneste for både barn, ungdom og voksne.

Les mer »
Briller Stønad #labarnase

BRILLESTØTTE

Personer med noen øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. I tillegg kan personer som har økt

Les mer »
BUP Psyke Psykiatri Utredning

BUP / BUPA

BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og

Les mer »

CL-TEAM PÅ SYKEHUS

CL står for consultasjon-liaison som betyr «å spørre om råd» og «å binde sammen». Consultation-Liaison-psykiatri er den delen av psykiatrien som arbeider med psykiske lidelser

Les mer »
energiøkonomisering, løvemammaene

ENERGIØKONOMISERING

Energiøkonomisering i seg selv er ikke en egen rettighet, men alle barn og unge med sykdommer/funksjonsnedsettelser har krav på et likestilt og godt liv, der

Les mer »
familievern

FAMILIEVERNKONTORET

Familievernet er en nasjonal tjeneste alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan benytte seg av. Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt

Les mer »
Tilrettelegging Bevegelse Fysio Ergo

FYSIO- OG ERGOTERAPI

Fysio- og ergoterapi er en tjeneste som alle kommuner har, som skal samarbeide og bistå både barnet og familien på flere måter, både med trening

Les mer »
Grunnstønad Søknad NAV Sykdom

GRUNNSTØNAD

Grunnstønad er en ytelse fra NAV som skal dekke opp for ekstra utgifter man har pga. sykdom, skade eller andre funksjonsvariasjon som friske personer ikke

Les mer »
Bil Bevis HC Parkering

HC-BEVIS TIL BIL

Du kan søke parkeringsbevis (HC-bevis) til bil dersom barnet ditt har en forflytningshemming/funksjonshemming. HC-bevis gjelder ikke bare rullestolbrukere! I tillegg til forflytningshemming, så kvalifiserer man

Les mer »
Helfo Penger Refusjon Medisiner

HELFO

Helfo er en statlig etat med ansvar for blant annet blåreseptordningen, fastlegebytte, fritt behandlingsvalg, diverse refusjonsordninger innen helse, pasientformidling ved fristbrudd og helsetjenester i utlandet.

Les mer »
Hjelpemiddel Søknad NAV

HJELPEMIDLER FRA NAV

Dersom barn og unge har en sykdom eller funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp til å bevege seg, sykle, sitte, leke, spare energi, roe

Les mer »
Pleiebehov døgnklokke nav

HJELPESTØNAD

Hjelpestønad er penger man kan få fra NAV når man har kronisk syke/funksjonshemmede barn som trenger mye pleie, omsorg og hjelp. Stønaden skal kompensere for

Les mer »
IP Plan koordinator utvikling

INDIVIDUELL PLAN (IP)

IP står for Individuell Plan og er et felles verktøy på tvers av fagområder og instanser. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse-

Les mer »
IOP IUP Spesialundervisning tilpassing pp-tjenesten Sosialt

IOP OG IUP

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN. En individuell opplæringsplan (IOP) skal sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen

Les mer »
Klage kommune Fylkesmannen Svilombudsmannen

KLAGE PÅ VEDTAK

I dette innlegget finner dere informasjon om klagemuligheter, råd om hvordan å skrive klager til ulike instanser, hva som er viktig å huske på, tips

Les mer »
Kommune tjenester innbyggere sykt barn

KOMMUNALE TJENESTER

I dette innlegget finner dere en oversikt over tjenester for barn med sykdom/funksjonsnedsettelser, foreldre og pårørende, som kommunen har ansvar for, og som kommunen skal

Les mer »
Kompetansessenter

KOMPETANSESENTRE

I Norge har vi ulike kompetansesenter som har spesialisert seg på ulike sykdommer og/eller syndromer. De forskjellige sentrene er listet nedenfor. Barnas språksenter: Senteret har

Les mer »
Koordinator veiledning kommune hjelp

KOORDINATOR

Når barn og unge har behov for langvarige og sammensatte tjenester innen helse og omsorg, har de rett på koordinator. En koordinator har ansvar for

Les mer »
Ledsager assistanse

LEDSAGERBEVIS

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager (assistent) for å delta i samfunnet, og fungerer

Les mer »
Hørsel Hørselshemmede høreapparat ci audiolog

LOGOPED OG AUDIOPEDAGOG

En logoped både utreder og jobber med barn og unge som har ulike former for kommunikasjonsvansker. Det kan være barn som helt eller delvis mangler

Les mer »
Ortoser Proteser ortopedisk verksted

ORTOPEDITEKNIKK

Ortopediteknikk er et tverrprofesjonelt fagområde som omfatter alt som inngår i utvikling, tjeneste og leveranse av ortopediske hjelpemidler. Ortopediske hjelpemidler er definert i to hovedgrupper:

Les mer »

OVERGANGSSTØNAD

Er du enslig mor eller far og har barn under 8 år, vil overgangsstønaden vanligvis kun sikre deg inntekt i inntil 3 år. Når du

Les mer »

PARFORHOLD

Først av alt, til dere som er helt ferske løveforeldre: Ikke gå fra hverandre det første året eller to! Det er blytungt, og dere kommer til

Les mer »
Reiser Behandling Dekning

PASIENTREISER

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med

Les mer »
Sykt Barn Pleie Søknad

PLEIEPENGER

Pleiepenger er inntektserstatning du kan få dersom barnet ditt blir innlagt på sykehus eller er så sykt at du må være borte fra jobb for

Les mer »

PPT

PP-tjenesten, også kalt PPT, skal tilrettelegge for og hjelpe barn og ungdom med hjelpebehov gjennom barnehagen og skolen. Formålet er at de får et inkluderende,

Les mer »

PREMATUR

Prematur brukes som benevning på barn født før 37. graviditetsukes utgang. Barn født mellom uke 33 og uke 36 betegnes som for tidlig født, fødsel

Les mer »

SIVILOMBUDSMANNEN

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være

Les mer »

SKOLEMILJØ: KAPITTEL 9A

Dette kapittelet gjelder barn i grunnskole, videregående skole og elever som deltar i skolefritidsordninger og leksehjelpsordninger. Hva gjør man om barnet ikke har det trygt

Les mer »
spesialisthelsetjenesten, barn på sykehus, pårørende, sykehusbarn, rettigheter på sykehus, sykehus

SPESIALISTHELSETJENESTEN

I Norge har vi fire regionale helseforetak som har ansvaret for å sikre befolkningen tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester. De fire helseforetakene er:  Helse Sør-Øst RHF:

Les mer »
statped, non-verbal, språkvansker, kurs, opplæring, tegnspråk, blind, hørelshemmet,

STATPED

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en instans som gir spesialpedagogiske tjenester på landsbasis, til både kommuner (barnehage,

Les mer »
Fylkesmannen Søknad Klage

STATSFORVALTEREN (TIDL. FYLKESMANNEN)

Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) er rettssikkerhetsmyndighet og klageinstans for kommunale vedtak, og tilsynsmyndighet på sentrale områder som kommunene har ansvar for. Klage til Statsforvalteren: Statsforvalteren

Les mer »

STØTTEKONTAKT

Har barnet ditt behov for en som kan hjelpe han/henne eller være med for å ha en aktiv og meningsfull fritid så kan støttekontakt være

Les mer »
tegnspråk, Signo, hørselshemmet, døv, tegn til tale

TEGNSPRÅK

Har du et barn som er hørselshemmet og har behov for tegnspråk så kan du få gode tips her. Alle barn har rett til å

Les mer »
tilrettelagt fritid, funksjonshemmede, idrett, paraidrett, trening, terapi

TILRETTELAGT FRITID

Ifølge FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å delta i lek, fritidsaktiviteter, kunst- og kulturliv, samt selvstendig og aktiv deltagelse i samfunnet uavhengig av

Les mer »
tolk, løvemammaene, minoriteter

TOLK

Det er mange grunner til å bruke tolk i møte med det offentlige. Har du vansker med å forstå og gjøre deg forstått på norsk, har du

Les mer »
tt-kort, transport, funksjonshemmet, taxi

TT-KORT

TT-kort (tilrettelagt transport) er et tilbud til personer med sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte seg av vanlig kollektivtransport. Det betyr at med

Les mer »
universell utforming, tilgjengelighet, funksjonshemming, rampe, rullestol, samfunnshindringer

UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming betyr at flest mulig skal ha tilgang til hele samfunnet. Dette innebærer at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne komme seg enkelt inn i

Les mer »

UTSATT SKOLESTART

Barn begynner vanligvis på skolen om høsten det året de fyller seks år, men unntak kan gjøres for noen barn i enkelte tilfeller. Det er

Les mer »
Scroll to Top