FUNKSJONSHEMMEDES RÅD I KOMMUNENE

Funksjonshemmedes råd er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle saker som gjelder funksjonshemmedes levekår. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Alle kommuner og fylkeskommuner må ha råd for funksjonshemmede.

Rådene består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for kronisk syke og funksjonshemmede mennesker, men også utvalgte medlemmer fra kommunestyret/bydelsutvalget.

Rådet behandler som nevnt saker som er særlig viktige for funksjonshemmede, det vil si egentlig si alle kommunens saker da all politikk faktisk angår funksjonshemmede, men så langt har vi ikke kommet i Norge enda. Saker rådet kan få til behandling kan f.eks. være om tilgjengelighet og universell utforming, diverse tjenester og arbeid mot diskriminering. Rådet uttaler seg også store saker som økonomiplan- og årsbudsjett, areal- og planprogrammer, trafikk, oppvekst (barnehage, skole, kultur, idrett), samt helse- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og administrasjonen i kommunen/bydelen.

I Bufdirs veileder om funksjonshemmedes råd står følgende:

“Realisering av rettighetene i CRPD bestemmes i stor grad av kommuner og fylkeskommuner. Rådene har en viktig oppgave i å sørge for at rettighetene oppfylles. Ved oppstart av ny rådsperiode, bør rådene gjøre seg kjent med artiklene i konvensjonen og diskutere hvordan de på best mulig måte kan bidra til å realisere bestemmelsene i egen kommune/fylkeskommune. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, bør være en overbygning/rammeverk for arbeidet i rådene.”

Kunne du tenke deg å sitte i funksjonshemmedes råd i din kommune?

Da bør du henvende deg til en interesseorganisasjon du er medlem av (f.eks. Løvemammaene) og melde interesse. Interesseorganisasjoner som representerer personer med funksjonshemming har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet, og pleier å melde inn sine kandidater ved hvert kommunevalg hvert fjerde år.

Lovverk

Kommuneloven § 5-12.

”Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.”

Bufdir veileder

Rull til toppen