Søk
Lukk denne søkeboksen.

Råd for personer med funksjonsvariasjon

Råd for personer med funksjonsvariasjon er et rådgivende organ for kommunen eller fylkeskommunen. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsvariasjon, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsvariasjon, og særlig saker med av prinsipell karakterer skal løftes inn i rådet. Rådet jobber tilknyttet CRPD (FN-konvensjonen om mennesker med funksjonsvariasjon). 

Rådene består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner som arbeider for personer med sykdom og/eller funksjonsvariasjon, men også utvalgte medlemmer fra kommunestyret/bydelsutvalget. 

Alle kommuner og fylkeskommuner plikter å ha råd for personer med funksjonsvariasjon. Dette følger av kommuneloven § 5-2.

Rådet jobber som nevnt med saker som er særlig viktige for mennesker med funksjonsvariasjon. Rådet uttaler seg om store saker som økonomiplan- og årsbudsjett, areal- og planprogrammer, trafikk, oppvekst (barnehage, skole, fritid, kultur og idrett), samt helse- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og administrasjonen i kommunen/bydelen.

I Bufdirs veileder til råd for personer med funksjonsvariasjoner står følgende:

“Realisering av rettane i CRPD blir bestemte i stor grad av kommunar og fylkeskommunar. Rådene har ei viktig oppgåve i å sørge for at rettane blir oppfylte.

Ved oppstart av ny rådsperiode, bør rådene gjere seg kjend med artiklane i konvensjonen og diskutere korleis dei på best mogeleg måte kan hjelpe til å realisere avgjerdene i eigen kommune/fylkeskommune. FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne, bør vere ein overbygning/rammeverk for arbeidet i råda.”

Kunne du tenke deg å sitte i råd for personer med funksjonsvariasjoner i din kommune?

Da bør du henvende deg til en interesseorganisasjon du er medlem av (f.eks. Løvemammaene) og melde interesse. Interesseorganisasjoner som representerer personer med funksjonsvariasjoner har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet, og pleier å melde inn sine kandidater ved kommunevalg hvert fjerde år.

Lovverk / nyttige linker

Kommuneloven § 5-12.

”Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.”

Bufdirs veileder til råd for personer med funksjonsvariasjoner

Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030

Søk