Søk
Lukk denne søkeboksen.

Logoped og audiopedagog

En logoped både utreder og jobber med barn og unge som har ulike former for kommunikasjonsvansker. Det kan være barn som helt eller delvis mangler talespråk, generelle språk- og talevansker, stemmevansker, taleflytvansker (stamming eller «løpsk tale»), språklydvansker, spesifikke språkvansker, spisevansker og dysfagi (svelgevansker).

Det er mange årsaker til at noen kan ha problemer med å kommunisere. Det kan skyldes en medfødt sykdom eller tilstand, som f.eks. en genmutasjon, autisme eller leppe-kjeve-ganespalte. Hos noen kan det skyldes sykdom eller skader senere i livet, som f.eks. hjernehinnebetennelse eller hjerneskade etter en ulykke. 

Logopeder finner man i barnehager, skoler, PPT, kompetansesentre, rehabiliteringssentre, spiseteam og sykehus, og andre tjenester.

Språk er makt! Kommunikasjon er viktig for sosial utvikling og deltagelse, selvstendiggjøring, inkludering, læring og utdanning, og videre ut i voksenlivet.

Dersom du er bekymret for ditt barns språklige utvikling bør du være raskt ute med å be om en vurdering hos logoped.

Hvordan få hjelp?

Du kan snakke med barnehage- eller skolepersonell om bekymringene dine. Barnehagen eller skolen kan henvise barnet til PPT og/eller logoped. Du som forelder kan også henvise barnet ditt direkte til PPT på egenhånd, f.eks. dersom du ikke møter forståelse fra barnehagen/skolen. Helsestasjon, fastlege eller annet helsepersonell kan også hjelpe med henvisning til PPT. Les mer om PPT her.

En logoped kan blant annet hjelpe med

 • Språktrening
 • Begrepsforståelse
 • Trening av lyder, ordsammensetning ved uttalevansker
 • Hvordan håndtere og trene taleflytvansker
 • Munnmotoriske øvelser
 • Spisetrening
 • Bruk av konkreter og symbolspråk

Det finnes også andre instanser enn kommunen som tilbyr logopedtjenester.

Habilitering for barn og unge (HAB/HABU)

En sykehuslege kan også henvise til HABU, dersom barnet ditt har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsvariasjon. HABU er en tverrfaglig instans innen spesialisthelsetjenesten som utreder, diagnostiserer, behandler, veileder og tilrettelegger, herunder språkvansker, spisevansker og ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon).

Her kan du lese mer om ASK, og her kan dere lese om HABU.

Privatpraktiserende logoped

Gjennom Helfo kan man søke om stønad til logopedisk behandling hos privatpraktiserende logopeder dersom kommunen ikke har et godt tilbud eller god nok kompetanse på ditt barns behov.

Et eksempel på dette er Barnas språksenter, et kompetansesenter for barn med store språkutfordringer og gjerne store sammensatte vansker. Barnas språksenter tilbyr utredning, trening, veiledning og bistand til å finne riktige hjelpemidler for språk- og munnmotorisk trening. De holder til på Østlandet.
Her kan dere kikke på hjemmesiden til Barnas språksenter.

Les mer om stønad til logoped fra HELFO her.

Hva er en audiopedagog?

En audiopedagog har ofte en bachelorgrad innen pedagogikk eller spesialpedagogikk, denne bygges på med en toårig master med fordypning i audiopedagogikk. Audiopedagogen jobber med barn og voksne som opplever utfordringer knyttet til ulike former for hørselstap/vansker og kommunikasjon og kan også være en støttespiller for foreldre til barn med hørselstap. 

Barn og unge som er født med eller utvikler hørselstap/vansker senere i livet og mottar hjelpemidler som høreapparat eller cochleaimplantat kan ha utfordringer med å oppfatte og tolke lydsignaler og vil trenge hjelp og veiledning til å trene opp både hørsel og språkoppfattelse for å kunne utnytte disse. Det kan kreve både krefter, tid og tålmodighet å vende seg til det nye lydbildet hjelpemiddelet gir. Dette kan være en tung og krevende prosess for både barn og foreldre. Mange sitter med håpet og troen om at et høreapparat, BAHA (benforankret høreapparat) eller cochleaimplantat vil kurere hørselshemningen og at barnet vil fungere som normalt hørende så fort hjelpemiddelet er på plass, det kan være et ganske stort sjokk om og når dette ikke skjer. En audiopedagog kan støtte og veilede både barnet, foreldrene og barnehagen/skolen i denne prosessen.

En audiopedagog kan blant annet

 • Delta i utredning av hørselsfunksjon
 • Veilede barnehageansatte og lærere om hva det vil si å ha et hørselshemmet barn på avdelingen eller i klassen
 • Informere og veilede barnehage og skole om både tekniske hjelpemidler samt pedagogiske og estetiske tiltak for å optimalisere lytte og lydforhold
 • Planlegge, utføre og komponere lyttetrening 
 • Planlegge, utføre og komponere øvelser og programmer med fokus på tegnspråklig opplæring eller AVT (auditiv verbal terapi) sammen med familier med hørselshemmede barn
 • Veilede barn med hørselsproblematikk og foreldre til barn med hørselsproblematikk 
 • Kartlegge barnets utvikling iht oppfattelse, lytteutvikling, språkutvikling og generelle ferdigheter innenfor kommunikasjon. 
 • Behandling av tinnitus (øresus) og hyperakusis (lydoverfølsomhet)

Hvor jobber en audiopedagog?

Audiopedagoger jobber blant annet på hørselssentraler, i CI-team, Statped (avd. hørsel) kompetansesentere (signo) hjelpemiddelsentraler og PPT. De kan også jobbe i barnehager og skoler, både i ordinære og i barnehager og skoler for hørselshemmede. Noen audiopedagoger jobber som privatpraktiserende eller i utadrettet tjeneste i for eksempel skoler og barnehage.

Hvordan komme i kontakt med en audiopedagog?

Det er ofte en audiopedagog linket til landets ulike hørselssentraler slik at man har muligheten til å få direkte kontakt med en når hørselshemmingen fastslås. Statped har i tillegg et STRAKS-team bestående av en familieterapeut, logoped og audiopedagog. Sykehuset er pliktige til å kontakte Statped om foreldrene ønsker det. Mange privatpraktiserende audiopedagoger jobber med Helfo-avtale. Finnes det ikke en offentlig audiopedagog i din kommune som kan bistå deg kan fastlegen skrive en henvisning, du vil da få dekt behandling hos en privat aktør knyttet til en slik avtale. For generelle spørsmål eller oversikt over audiopedagoger i nærheten av deg er det mulig å kontakte audiopedagogenes fagforbund (Norsk audiopedagogisk forening).

Søk