HAB HABU Rehabilitering

HABILITERING OG REHABILITERING

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i det enkelte barn og familiens livssituasjon og mål. Formålet er at barnet som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne for å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter, f.eks. dersom barnet havner i en ulykke og pådrar seg hjerneskade eller trenger opptrening etter operasjon.

Habilitering handler om å lære seg ferdigheter man ikke har hatt tidligere, f.eks. dersom man blir født med cerebral parese eller en genfeil som påvirker den psykomotoriske utviklingen.

Habilitering og rehabilitering av barn er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom barnet, foreldrene og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Samarbeid med kommunen der barnet bor vil være viktig.

Det er flere steder som tilbyr rehabilitering/habilitering av barn og unge. 

Her er informasjon om Habiliteringstjenesten for barn og unge som finnes i alle fylker: 

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU):

Hvor: Alle sykehusene med barneavdelinger skal ha Habiliteringstjeneste for barn og unge med tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne som har en nevrologisk bakgrunn. Dette skal være som et supplement til habilitering som foregår på barnesengepostene ved sykehusene og habilitering som foregår kommunalt. 

Hvordan få tilbud der: Det kreves henvisning fra lege for å få et tilbud på Habiliteringstjenesten. 

Hva tilbys på habiliteringstjenesten: Habiliteringstjenesten for barn og unge tilbyr de fleste steder diagnostisering, kartlegging av funksjoner, bistand i planlegging av tiltak, medisinsk oppfølging ved behov, råd, støtte og informasjon. Tilbudene gis i form av individuell utredning/veiledning og som kurs og gruppevirksomhet.

Dagskurs på en habiliteringstjeneste for barn og unge gir grunnlag for opplæringspenger.

Kompetanse: På habiliteringen er det ansatte med tverrfaglig bakgrunn, både barneleger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, sosionomer, klinisk ernæringsfysiolog og ergoterapeuter jobber vanligvis ved habiliteringstjenesten for barn og unge.

Her er en oversikt over noen andre rehabiliteringssteder/habiliteringssteder for barn og unge:

Nevrohabilitering:

Bruk av kroppen, treningsglede, helsesport:

Astmatikere/ hjertesyke barn:

Opptrening:

Spisevansker (dysfagi):

Rull til toppen