Opplæring kurs omsorg

OPPLÆRINGSPENGER

Opplæringspenger er en stønad du kan få fra Nav. Denne stønaden kan du ha rett på hvis du er borte fra jobb for å få nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemming eller en langvarig sykdom. Eksempler på dette kan være kurs på Frambu eller behandlingsreiser i utlandet.

Du kan få opplæringspenger hvis:

  • Du er yrkesaktiv og har daglig omsorg for et barn som har en funksjonshemming eller sykdom som vil vare i mer enn ett år
  • Du får opplæring som er nødvendig for at du skal kunne ta vare på barnet ditt
  • Du får opplæring ved en godkjent helseinstitusjon, eller har deltatt på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter
  • Opplæringen må vare i minst 20 % av en uke, for eksempel én hel dag eller to halve. Reisetiden kan medregnes i tiden 

Noen tilleggskrav:

  • Du må ha jobbet i fire uker rett før perioden du får opplæring, eller du må ha mottatt dagpenger, sykepenger, foreldrepenger eller pleiepenger
  • Inntekten din må tilsvare minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp 
  • Du taper arbeidsinntekt ved å delta på nødvendig opplæring for å pleie barnet ditt

Opplæringspenger kan gis selv om barnet har fylt 18 år.

Hvis barnet bor i egen bolig eller i institusjon, vil du som hovedregel ikke ha rett til opplæringspenger.

Flere omsorgspersoner kan få opplæringspenger samtidig, men kravet her er at man må ha fast og regelmessig omsorg for barnet det gjelder.

Hvem kan ikke få opplæringspenger?

Støttekontakter, avlastningshjem eller profesjonelle har ikke rett til opplæringspenger.

Det betyr at det ikke gis opplæringspenger til å lære opp ansatte rundt barnet.

Relevant lovverk:

Rundskriv

Folketrygden

Rull til toppen