Søk
Lukk denne søkeboksen.

Konflikter mellom hjem og barnehage/skole

God kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og barnehage/skole er viktig for alle familier, og skal sikre at barnet får den oppfølgingen det trenger. Man hva gjør man når kommunikasjonen svikter, og samarbeidet ikke fungerer? Hva gjør man når man som foreldre opplever å ikke bli hørt, eller kanskje krenket og trakassert, av barnehagens eller skolens ansatte? Løvemammaenes barnehage- og skolekomité har tatt kontakt med ulike instanser som kan være til hjelp i slike saker. Vi vil her prøve å gi en oversikt over hvilke muligheter som finnes for å få hjelp/støtte om man havner i en slik konflikt.

Erfaringer fra ulike instanser tilsier at det er viktig å ta tak i saken på et tidlig tidspunkt, slik at konflikten ikke får utvikle seg for langt før man forsøker å finne en løsning. Utdanningsdirektoratet viser til barnehagenes rammeplan som sier at barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene, og at personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert. Samarbeid mellom barnehage og hjem (Udir)

Utdanningsdirektoratet beskriver videre hvordan skolen skal være den profesjonelle part i møtet med foreldrene. Også når foreldre er opprørte eller kritiske til skolen, er det skolens ansvar å legge til rette for et godt foreldresamarbeid. Tiltak for godt samarbeid med hjemmet (Udir)

Her kommer en oversikt over hvem som kan kontaktes ved pågående konflikter mellom hjem og barnehage/skole:

 • Ledelsen i barnehagen/på skolen eller barnehage-/skoleeier: 
  Det er anbefalt å kontakte ledelsen i barnehagen/ på skolen eller barnehage-/skoleeier (ofte kommunen) først.
 • Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen): 
  Hvis barnehagen/ skolen ikke oppfyller sin plikt til å legge til rette for et godt samarbeid med foreldre/ foresatte kan man melde dette til Statsforvalteren. Saken må først være tatt opp med leder/rektor og barnehage-/skoleeier uten at det har blitt bedre. Hvis man er i tvil kan man kontakte Statsforvalteren for råd og veiledning. Statsforvalteren.no
 • Sivilombudsmannen: 
  Hvis man opplever at saken ikke behandles riktig i den offentlige forvaltningen (hos både kommune og Statsforvalteren), kan man klage til sivilombudsmannen. Det er gratis å klage. Sivilombudsmannen.no
 • Mobbeombudet: 
  Mobbeombudet gir råd og veiledning til barn, ungdom, foreldre og barnehager/skoler slik at barnets rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø ivaretas. Dette er et lavterskeltilbud som består av uavhengige ressurspersoner med taushetsplikt. Les mer og finn ditt ombud på elevombudene.no
 • FUB (foreldreutvalget for barnehager): 
  FUB er et nasjonalt og uavhengig organ som blant annet gir råd og veiledning til foreldre med barn i barnehage. Les mer og finn kontaktinformasjon på fubhg.no
 • FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen): 
  FUG er et nasjonalt og uavhengig organ som blant annet gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen. Les mer og finn kontaktinformasjon på fug.no
 • Konfliktrådet: 
  Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet. Les mer på konfliktraadet.no
 • Politiet: 
  I grove saker, med alvorlig trakassering/krenkelser av foreldre, kan man vurdere å politianmelde saken.
 • Læringsmiljøsenteret: 
  Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger er nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. De har mye nyttig informasjon, også om samarbeid mellom hjem og skole. Informasjonen er i utgangspunktet rettet mot ansatte i barnehager og skoler, men også foreldre kan finne nyttige ressurser her, blant annet filmer som gir gode eksempler på samarbeid mellom hjem og skole, og filmer som viser samarbeid som ikke fungerer. Dette anbefaler vi på det sterkeste at skolepersonell bruker aktivt i møte med foreldre og barna deres. Læringsmiljosenteret.uis.no
 • To videoklipp vi særlig vil trekke frem i denne anledningen er:
  Kommunikasjon mellom lærer og mor – Dårlig samarbeid
  Den viser en ubehagelig situasjon der det ikke er noe fokus på å finne en løsning.
 • Møte med mor – Bra samarbeid
  Den viser en situasjon der skolen velger å lytte og ha stort fokus på å finne en løsning.

Vi i Løvemammaenes Barnehage- og skolekomité måtte bruke mye tid på å finne ut av dette, og mange vi møtte på veien ante ikke hvordan man går frem hvis man som forelder opplever krenking/trakassering fra barnehage- og skolepersonell. Vi håper at dette skrivet kan hjelpe dere som opplever motstand fra de som skal ta vare på barna deres i lang tid framover. Vi kommer til å fortsette å jobbe med dette for å få på plass bedre rettigheter, og slik at man enklere kan finne ut av hvor man skal henvende seg når man havner i noen av situasjonene vi har beskrevet i dette skrivet.

Søk