Boligstøtte Stønad Søknad tilskudd Vedtak

BOLIG

Husbanken tilbyr hjelp i din boligsituasjon, f.eks. tilrettelegging pga. funksjonsnedsettelse, hvis du oppnår kriteriene. Husbanken kan hjelpe hvis du trenger ny bolig eller for å kunne beholde boligen din. De kan hjelpe med å finne den rette låne- eller støtteordningen ut fra din situasjon. 

Bostøtte:

Det er en statlig støtteordning og blir beregnet hver måned på grunnlag av inntekten og boutgiftene dine. Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter selv hvor høye boutgiftene er. 

Du kan motta bostøtte hvis:

 • Du er over 18 år og ikke i førstegangstjenesten.
 • Du er under 18 år og har barn.
 • Har mindre enn øvre inntektsgrense pr. måned (brutto)

Finn din inntektsgrense
(Under fliken «Finn din inntektsgrense»)

I tillegg må boligen din ha:

 • Egen inngang.
 • Eget bad og toalett.
 • Kjøkkenløsning.
 • Mulighet for hvile.

Hvis du bor i kollektiv kan du lese mer om hva som gjelder for din situasjon på linken:
Bor du i bokollektiv?

Her kan du finne ut av hvor mye bostøtte du kan få:
Bostøttekalkulator

Søknad og saksgang:

Hvis du har søkt elektronisk får kommunen din tilgang til søknaden gjennom Husbanken.no.
Hvis du søker på papir er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden i systemet. 

Husbanken innhenter opplysninger om deg fra offentlige register før det fattes vedtak.
Eksempel for hvor man innhenter opplysninger: NAV, Folkeregisteret, Skatteetaten og Lånekassen.

Får du vedtak om innvilget bostøtte trenger du ikke å søke på nytt. Husbanken viderefører automatisk søknader som får positivt vedtak. Har du variabel inntekt vil bostøtten også variere.

Du har plikt å melde ifra om endringer som kan ha betydning for beregning av bostøtte.
Det blir også gjort et «etteroppgjør» hvert år der husbanken går gjennom skatteoppgjøret. Husbanken utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte og krever tilbakebetaling dersom du har fått for mye bostøtte. 

Søk bostøtte
(Under fliken «Hvordan søker jeg». Der finner du også informasjon om du kan søke elektronisk eller på papir).

Vanlige årsaker til å få avslag for bostøtte:

 • Du har for høy inntekt.
 • Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret.
 • Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger.
 • Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget.
 • Boligen din tilfredsstiller ikke kravene

Startlån og tilskudd fra kommunen:

Startlån er til for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet bolig. 

Hvis du kan få banklån til bolig får du ikke startlån, heller ikke hvis du kan spare til egenkapital. Man kan få unntak om kravet til å spare hvis det er en barnefamilie som trenger en stabil bolig raskt.

Ved å få startlån kreves ingen egenkapital, men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet (månedsbeløpet) og andre nødvendige utgifter.

Startlån kan brukes til f.eks. å kjøpe bolig, kjøpe ut ektefelle eller tilpasse/utbedre bolig.
I noen tilfeller kan kommunen gi tilskudd til tilpasning eller etablering. Hvis du gjør det kan du søke om det på Husbanken.

Du må fylle en av disse kriteriene for å kunne søke startlån:

 • Du er i en familie med barn og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg pga. boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Søknadsprosess:

Du kan søke elektronisk på Husbankens nettside og trenger da BankID. Mange opplysninger blir automatisk innhentet. Hvis du har dokumenter på papir kan du ta bilde av det og laste det inn som vedlegg i saken.

Hvis du ikke har BankID eller er verge, så får du hjelp av kommunen om hvordan du går frem.

Det er enten kommunen eller NAV-kontoret som behandler søknaden din. Hvordan søknaden behandles kan varierer fra kommune til kommune.

Søk startlån og tilskudd

Vanlige årsaker til avslag:

 • Du regnes ikke som økonomisk vanskeligstilt.
 • Du har for usikker/lav inntekt til å betjene et lån.
 • Det er stor risiko for at du ikke vil kunne betjene utgifter på lånet gjennom hele låneperioden.
 • Kommunen har ikke mer startlånsmidler i år. Da kan du søke igjen neste år.

Har du eller noen i familien din har behov for startlån eller tilskudd pga. sykdom og/eller funksjonshemming? Her kommer noen tips:

 • Snakk med ergoterapaut/fysioterapeut i din kommune. Be om en befaring i hjemmet ditt for å lage en plan på hva som trengs og tilrettelegges, eller for å finne argumenter for at man ikke kan bo i nåværende bosted.
 • Snakk med sykehuset som følger deg/barnet. F.eks. habiliteringen, pasientansvarliglege, ergoterapaut/fysioterapeut, sosionom osv.
 • Skaff inn mye dokumentasjon for behovet som gjelder deg/barnet. Jo mer dokumentasjon Boligkontoret i din kommune får jo lettere blir det for de å forstå situasjonen.
 • Be om møte med din saksbehandler på Boligkontoret. Gjerne i hjemmet så de selv kan se utfordringene. 
 • Hvis du har en ansvarsgruppe i kommunen så er bolig et fint punkt å ha med der. Der kan også Boligkontoret delta så man kan finne løsninger sammen med andre personer i ansvarsgruppemøte.
 • Det er viktig å sende inn en søknad for det dere trenger hjelp med, både for å få fortgang i prosessen og slik at kommunikasjon med kommunen/boligkontoret (som uansett kan tas mens en søknad behandles) ikke tar unødvendig lang tid.
 • Hvis man får avslag på søknaden, kan man klage på avslaget og saken tas opp i ny vurdering av Husbankens klagenemnd.

Klage på vedtak:

Hvis du ikke får medhold i søknad om bostøtte, startlån eller tilskudd så kan du klage til klagenemnda for Husbanken. Klagenemnda behandler klager på vedtak som er fattet av Husbanken. Nemnda er uavhengig, og ligger inn under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Mer informasjon og hvor klagen skal sendes finner du her: Klagenemnda for Husbanken

Tilskudd til prosjektering:

Det kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand (f.eks. snekker, entreprenør, arkitekt) til prosjektering av både nye og eksisterende boliger. 

Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig.

Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?

Tilskuddet gis til personer som har nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen der du bor.

Det er per 01.01.2020 hver enkel kommune som fatter vedtak på tilskuddet om prosjektering. Maks beløp er 40000 kr. Ta kontakt med boligkontoret i din kommune for hjelp og råd ang. søknad. 


Vi i Løvemammaene kommer i løpet av 2021 til å stifte en Boligkomité. Vi har lenge merket oss hvor tøffe kampene rundt dette med tilrettelegging av bolig er for mange med syke og/eller funksjonshemmede barn. Dette er noe vi mener må endres på!
Et av problemene er at dette opereres ulikt fra kommune til kommune, og at det er mye som er opp til hver enkel kommune å bestemme. Dette gjør at vi risikerer å få “velferdsflyktninger” i Norge. Man skal ikke trenge å flytte til en annen kommune/bydel for å få den hjelpen man trenger. Man skal heller ikke straffes for kommunens dårlige økonomi.
Det står også ekstremt lite om HC-tilpasninger på nett og de som har behov for dette blir tvunget til å finne ut av hvordan man kan få hjelp på egen hånd. Nettopp ulikhetene mellom kommunene og “jungelen” av rettigheter gjør det derfor vanskelig å få riktig informasjon og hjelp. Her mener vi i Løvemammaene at vi må få på plass gode statlige føringer, evt. ordninger, og at det legges mer økonomiske midler i potten. Familier som lever med sykdom og/eller funksjonshemming skal ikke bli straffet økonomisk for å kunne bo. Det må også tas hensyn til familiemedlemmer og evt. assistansetjenester av ulikt omfang.

Rull til toppen
menu not selected