Søk
Lukk denne søkeboksen.

Bolig / Husbanken

Boligstøtte Stønad Søknad tilskudd Vedtak

Husbanken tilbyr hjelp i din boligsituasjon, f.eks. tilrettelegging pga. funksjonsvariasjon, hvis du oppnår kriteriene. Husbanken kan hjelpe hvis du trenger ny bolig eller for å kunne beholde boligen din. De kan hjelpe med å finne den rette låne- eller støtteordningen ut fra din situasjon. 

Bostøtte

Det er en statlig støtteordning og blir beregnet hver måned på grunnlag av inntekten og boutgiftene dine. Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter selv hvor høye boutgiftene er. 

Du kan motta bostøtte hvis

 • du er over 18 år og ikke i førstegangstjenesten
 • du er under 18 år og har barn
 • har mindre enn øvre inntektsgrense pr. måned (brutto)

Finn din inntektsgrense
(Under fliken «Hvor mye bostøtte kan du få?»)

I tillegg må boligen din ha

 • egen inngang
 • eget bad og toalett
 • kjøkkenløsning
 • mulighet for hvile

Hvis du bor i kollektiv kan du lese mer om hva som gjelder for din situasjon på linken:
Bor du i et bokollektiv?

Her kan du finne ut av hvor mye bostøtte du kan få:
Bostøttekalkulator

Søknad og saksgang

Hvis du har søkt elektronisk får kommunen din tilgang til søknaden gjennom husbanken.no.
Hvis du søker på papir er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden i systemet. 

Husbanken innhenter opplysninger om deg fra offentlige register før det fattes vedtak, eksempelvis for hvor man innhenter opplysninger: NAV, Folkeregisteret, Skatteetaten og Lånekassen.

Får du vedtak om innvilget bostøtte trenger du ikke å søke på nytt. Husbanken viderefører automatisk søknader som får positivt vedtak. Har du variabel inntekt vil bostøtten også variere.

Du har plikt å melde ifra om endringer som kan ha betydning for beregning av bostøtte.
Det blir også gjort et «etteroppgjør» hvert år der husbanken går gjennom skatteoppgjøret. Husbanken utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte og krever tilbakebetaling dersom du har fått for mye bostøtte. 

Søk bostøtte (Under fliken «Slik søker du».)

Vanlige årsaker til å få avslag for bostøtte

 • Du har for høy inntekt.
 • Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret.
 • Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger.
 • Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget.
 • Boligen din tilfredsstiller ikke kravene

Startlån og tilskudd fra kommunen

Startlån er til for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet bolig. 

Hvis du kan få banklån til bolig får du ikke startlån, heller ikke hvis du kan spare til egenkapital. Man kan få unntak om kravet til å spare hvis det er en barnefamilie som trenger en stabil bolig raskt.

Ved å få startlån kreves ingen egenkapital, men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet (månedsbeløpet) og andre nødvendige utgifter.

Startlån kan f.eks. brukes til å:

 • kjøpe bolig
 • refinansiere lån med pant i egen bolig
 • kjøpe ut ektefelle
 • tilpasse eller utbedre bolig

I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med kommunale tilskudd til tilpasning eller etablering. Sjekk med din kommune om de tilbyr tilskudd.

Du må fylle en eller flere av disse kriteriene for å kunne søke startlån

 • Du er i en familie med barn og har behov for en stabil og trygg bolig
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare til egenkapital
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg pga. boliggjeld
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer
 • Du har en funksjonsvariasjon og må tilpasse boligen din

Søknadsprosess

Du kan søke elektronisk på Husbankens nettside og trenger da BankID. Mange opplysninger blir automatisk innhentet. Hvis du har dokumenter på papir kan du ta bilde av det og laste det inn som vedlegg i saken.

Hvis du ikke har BankID eller er verge, så får du hjelp av kommunen om hvordan du går frem.

Det er enten kommunen eller NAV-kontoret som behandler søknaden din. Hvordan søknaden behandles kan varierer fra kommune til kommune.

Søk startlån og tilskudd
(Under fliken «Hvordan søker jeg?»)

Vanlige årsaker til avslag

 • Du regnes ikke som økonomisk vanskeligstilt
 • Du har for usikker/lav inntekt til å betjene et lån
 • Det er stor risiko for at du ikke vil kunne betjene utgifter på lånet gjennom hele låneperioden
 • Kommunen har ikke mer startlånsmidler i år. Da kan du søke igjen neste år

Har du eller noen i familien din har behov for startlån eller tilskudd pga. sykdom og/eller funksjonsvariasjon? 

Her kommer noen tips:

 • Snakk med ergoterapeut/fysioterapeut i din kommune. Be om en befaring i hjemmet ditt for å lage en plan på hva som trengs og tilrettelegges, eller for å finne argumenter for at man ikke kan bo i nåværende bosted.
 • Snakk med sykehuset som følger deg/barnet, f.eks. habiliteringen, pasientansvarlig lege, ergoterapeut/fysioterapeut, sosionom osv.
 • Skaff inn mye dokumentasjon for behovet som gjelder deg/barnet. Jo mer dokumentasjon Boligkontoret i din kommune får, jo lettere blir det for dem å forstå situasjonen.
 • Be om møte med din saksbehandler på Boligkontoret. Gjerne i hjemmet så de selv kan se utfordringene. 
 • Hvis du har en ansvarsgruppe i kommunen så er bolig et fint punkt å ha med der. Der kan også Boligkontoret delta, så man kan finne løsninger sammen med andre personer i ansvarsgruppemøtet.
 • Det er viktig å sende inn en søknad for det dere trenger hjelp med, både for å få fortgang i prosessen og slik at kommunikasjon med kommunen/boligkontoret (som uansett kan tas mens en søknad behandles) ikke tar unødvendig lang tid.
 • Hvis man får avslag på søknaden, kan man klage på avslaget og saken tas opp i en ny vurdering av Husbankens klagenemnd.

Klage på vedtak

Hvis du ikke får medhold i søknad om bostøtte, startlån eller tilskudd så kan du klage til Husbanken. Dersom Husbanken ikke gir deg medhold i klagen kan du be klagenemnda behandle den klagen din.

Klagenemnda behandler klager på vedtak som er fattet av Husbanken. Nemnda er uavhengig, og ligger inn under Kommunal- og distriktsdepartementet.

Mer informasjon og hvor klagen skal sendes finner du her: Klagenemnda for Husbanken

Tilskudd til prosjektering

Det kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand (f.eks. snekker, entreprenør, arkitekt) til prosjektering av både nye og eksisterende boliger. 

Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig.

Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?

Tilskuddet gis til personer med funksjonsvariasjoner og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og ev. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen der du bor.

Det er per 01.01.2022 hver enkelt kommune som fatter vedtak på tilskuddet om prosjektering. Maks beløp er 40 000 kr. Ta kontakt med boligkontoret i din kommune for hjelp og råd ang. søknad.

Søk