Søk
Lukk denne søkeboksen.

Ressurspersoner

Ressurspersonene i Løvemammaene har kunnskap, erfaring og kompetanse innenfor ulike områder som angår vårt arbeid, samt tematikk som berører våre medlemmer. De bidrar i interne arbeidsgrupper, regionale og nasjonale utvalg, politiske høringer og med foredrag.

Våre ressurspersoner

Anne Kristine Risvand Myrseth
Camilla
Kristine

Familie/bakgrunn:

Derfor er jeg medlem i Løvemammaene

Familie/bakgrunn:
Styreleder i Løvemammaene, med ansvar for denne komitéen. Bor i Stavanger-området.
Gift med Robin og sammen har vi 3 barn født i 2011, 2012 og 2013. Samfunnsengasjert og brenner for å hjelpe familier som min!

Derfor er jeg med i Løvemammaene:
Vi har et alvorlig samfunnsproblem når kun 1/3 av norske skoler er universelt utformet, samtidig som antall barn med hjelpebehov øker. Alle barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon har rett til å delta på lik linje som andre barn. Psykisk helse, retten til spesialundervisning, urettmessige bekymringsmeldinger til barnevernet ved ufrivillig skolefravær og tidlig innsats er viktige saker for meg. 

Familie/bakgrunn:
Gift. Utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver, og arbeider nå i PPT. Har arbeidet over 20 år i spesialisthelsetjenesten med sorgstøttearbeid, både som klinisk praksis og gjennom forskning og undervisning. Mor til to gutter, yngste barnet hadde et sjeldent syndrom og en progredierende variant av sykdommen CIPO. Han døde 10 år gammel i 2017, etter å ha vært alvorlig syk hele livet.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaene:
Jeg brenner for ivaretakelse av pårørende og etterlatte. Særlig forståelse av små barns sorg og oppfølging i barnehagen, og ungdommers sorg og oppfølging innen skolesystemet.

Jeg ønsker reelle valgmuligheter for alle familier med alvorlig syke barn, som kan muliggjøre et så godt liv som overhode mulig mens barnet lever og oppfølging etterpå, uavhengig av geografisk tilhørighet. Å kunne få leve hjemme med barn som har sammensatte medisinske behov, i et så tilnærmet normalt familieliv som overhode mulig. Vi ønsker å belyse det mangfoldet av behov, ønsker, mangler, bærekraftige løsninger, unike og spesielle situasjoner samt felles utfordringer og muligheter som ligger i barnepalliasjonsfeltet. Løvemammaene representerer inkluderende bredde og mangfold som er nødvendig for å fremme barnepalliasjonsutviklingen enda flere skritt fremover i en god retning. I dag er det for tilfeldig og usystematisk hvilken hjelp og muligheter familier får, og forskjellene mellom og innad i kommuner for store. Vi trenger rettigheter og retningslinjer som sikrer en barnesentrert, likeverdig og rettferdig ramme for oppfølging. 

Anne Kristine Risvand Myrseth

Familie/bakgrunn:
Gift, utdannet revisor og jobber som spesialrevisor i skatteetaten. Mamma til 3 barn. Mellomste var alvorlig syk gjennom hele livet og døde 12, 5 år gammel. Da han var 1,5 år gammel ble han diagnostisert med et kromosomavvik som tidligere ikke er beskrevet. Han hadde et alvorlig sykdomsbilde som krevde døgnkontinuerlig avansert medisinsk behandling.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaene:
Brenner for bedre støtte og avlastningsordninger for familier som lever med alvorlig syke og døende barn. Viktigheten av gode kommunale avlastningstilbud til svært medisinsk syke barn, og god oppføling tror jeg er avgjørende for at familiene som lever med alvorlig sykdom klarer å leve i en slik “krise” år etter år. Jeg kjenner selv på kroppen hva et liv med mange år i akuttberedskap og døgnkontinuerlig medisinsk pleie medfører.
Jeg ønsker å oppnå etablering av døgnbemannede tverrfaglige barnepalliative team utfra hver helseregion. Kompetansen må komme fra spesialisthelsetjenesten som kjenner barnet og familien. Tilbudet må inkludere støtte og veiledning ut til kommunen slik at det etableres gode avlastningstilbud der hvor barna og familiene lever sine liv.

Familie/bakgrunn:
Jeg har tre barn i alderen 5 år til 15 år. Jeg er løvemamma til ei herlig jente på 14 år, som har en sjelden genfeil KCNQ-3. Genfeilen innebærer diagnoser som epilepsi, autisme, utviklingshemming og progredierende dystoni. Jeg er utdannet sosionom og har mange års erfaring innen barnevern.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Ung voksen-komité:
I tillegg til å være styremedlem i sentralstyret til Løvemammaene, så er jeg med i Ung voksen- komiteen, for å få til bedre og lettere overganger på veien inn i voksenlivet for våre barn. Etterhvert som våre barn vokser til, blir avstanden og forskjellene mellom tjenester og hjelpeapparatet bare større og mer komplisert. Jeg er heldig som får være med å påvirke, og brenner ekstra sterkt for at alle barn og unge skal ha de samme rettighetene og likeverd, uavhengig av hvor de bor eller ressurser og overskudd hos foreldre. 

Familie/bakgrunn:
Gift. Mor til to fantastisk flotte barn, hvor yngste barnet var alvorlig syk hele sitt liv, og døde i 2020.

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes barnepalliasjonskomité:
Jeg er med i Løvemammaenes Barnepalliasjonskomité fordi jeg brenner for at barn og unge som skal dø får en verdig oppfølging og behandling hele sitt liv. Jeg er opptatt av at pårørende og barnet har reelle muligheter til å leve slik de selv ønsker. Jeg mener det er avgjørende å etablere lokale barnepalliative team, og at disse får tildelt den kompetansen og ressurser som trengs for å driftes. Det skal ikke være tilfeldig hvem som har en hånd å holde i når døden nærmer seg.

Nøkkelord for meg: Verdighet, kommunikasjon, helhet.

Familie/bakgrunn:
Jeg er ung voksen med en sjelden medfødt diagnose som medfører skjelvinger/rykninger i hender og dårlig balanse. Diagnosen gjør at jeg sliter med anspenthet og har mye smerter i muskulaturen. Jeg holder for øyeblikket på å utdanne meg til vernepleier, samtidig som jeg jobber i miljøterapeutiske tjenester. 

Derfor er jeg medlem i Løvemammaenes Ung voksen-komité:
Jeg er med i Løvemammaenes Ung voksen-komité fordi jeg brenner for at alle skal få en god overgang fra barn til voksen med riktig og god oppfølging. Jeg mener det er avgjørende med en god overgang for å kunne nå dit man vil i voksenlivet. Jeg er spesielt opptatt av at det tidlig må være en tverrfaglig oppfølging i forhold til tilrettelegging og planlegging mot arbeidslivet, som ung voksen med utfordringer må man få god veiledning på hvilke muligheter og rettigheter man har knyttet til arbeidslivet.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk