Søk
Lukk denne søkeboksen.

Overganger fra barn til voksen – en veileder

Å ha barn med sykdom og/ eller funksjonsvariasjon kan resultere i utallige timer med leting etter tjenester og rettigheter som du ikke engang visste fantes.

Løvemammaene erfarer at utfordrende situasjoner oppstår enda oftere når en kommer i overgangene fra barn til ungdom, og fra ungdom til voksen. Brått så har du ikke de samme tilgangene i systemene.

Rettigheter og tjenestetilbudene endres, og hvorvidt en får nødvendig informasjon i forkant svinger mellom begge ytterkanter.

Utfordringer er noe Løvemammaene vet at familiene har nok av, og vi har derfor forsøkt å samle overganger og informasjon, som en veileder for hele familien.

Aktivitetssenter

Aktivitetssenter/dagsenter/dagtilbud er et tilrettelagt tilbud til personer over 18 år med funksjonsvariasjoner, som innebærer et bistandsbehov som gjør at de faller utenfor andre typer arbeidstiltak. Aktivitetssenter tilbyr vanligvis et strukturert heldagstilbud for målgruppen, og har som mål å gi en meningsfull hverdag tilpasset den enkelte. 

Tilbudet er ingen lovfestet rett, og selv om de fleste kommuner har et tilbud, så varierer innhold og tilbud og det er viktig å undersøke hva som finnes i din kommune.  

Nyttig å vite

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP skal sikre personer inntekt i perioder hvor en har behov for hjelp fra NAV, enten på grunn av sykdom eller skade. Målet med AAP er at personen, sammen med NAV, skal avklare mulighetene for å beholde eller komme ut i arbeid. En prøver for eksempel ut ulike behandlinger, ulike jobbsituasjoner, eller tilegner seg ny kompetanse. 

For å få AAP må det være en mulighet for at arbeidsevnen blir bedret gjennom medisinsk behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV.

Nyttig å vite

Barnekoordinator/ koordinator og IP

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan ha rett på koordinator. Retten til barnekoordinator gjelder frem til barnet er 18 år, men kommunen kan velge å tilby barnekoordinator frem til ungdommen fyller 25 år. Kommunen har ingen plikt til dette. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for alminnelig koordinator.

Når det gjelder individuell plan så er denne sentral i å strukturering av arbeidet og overgangen fra barn til ungdom. Planen skal følge barnet gjennom overgangene og sikre kontinuitet i tjenestetilbudet. Individuell plan har ingen aldersgrense, og kan både søkes om og opprettholdes etter fylte 18 år.

Nyttig å vite

Linker

Bolig

Når ungdom over 18 år med sykdom og/eller funksjonsvariasjoner, skal flytte for seg selv så finnes det flere ordninger og tilbud, både kommunalt og hos Husbanken. Personen kan selv kjøpe eller leie bolig på det ordinære markedet, og søke om bistand som skal bidra til å utvikle og styrke mulighetene til å mestre hverdagen og boforholdet. Bistand kan være både praktisk rettet og helsehjelp.  Dette kan være f.eks hjemmebaserte tjenester eller BPA. Bistanden skal være individuelt tilpasset, og fremgå av enkeltvedtak, med klagerett til statsforvalteren. 

I strategien for sosial boligpolitikk (2021 – 2024): “Alle trenger et trygt hjem” er personer med funksjonsvariasjoner en prioritert målgruppe. Strategien slår fast at målgruppen skal kunne velge hvor og hvordan de bor, på lik linje med andre. Dette fremgår også i artikkel 19 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Den viser til en plikt å sikre at «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de vil bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform».

Personer med funksjonsvariasjoner har ikke nødvendigvis krav på egen bolig, men kommunen er pålagt å finne et passende botilbud til deg hvis du trenger det. For personer som har stort behov for helse- og omsorgstjenester skal kommunen ha ulike boformer som er særlig tilrettelagt for dette. Kommunen skal også bistå til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet blant annet grunnet funksjonsvariasjon. 

Omsorgsboliger er tilrettelagte boliger, som regel leiligheter, for personer med omfattende pleie- og omsorgsbehov. Omsorgsboliger kan være eid av kommunen, organisert som borettslag, organisert som sameie med beboerne selv som eiere eller på andre måter. Tilretteleggingen kan for eksempel være at boligen er tilknyttet fellesarealer eller er tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Ulike botilbud og hjelp og bistand skal være tilpasset personens unike behov. I en  omsorgsboliger vil personen kunne forvente både praktisk bistand og helsehjelp. Ved behov for hjemmetjenester i omsorgsbolig, må personen sende egen søknad til kommunen om dette.

Husbanken har ulike ordninger med bostøtte, startlån, tilskudd og lån fra Husbanken. Disse kan være gjeldende både ved kjøp av bolig, oppgradering og renovering av bolig og ved støtte og finansiering til å bli boende i eksisterende bolig. Om Husbanken og mulighetene som finnes, kan du lese mer om her.

Nyttig å vite

Linker

Egenandeler

De fleste må betale egenandel når de mottar helsetjenester. Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt og fysioterapeut, samt for enkelte medisiner og medisinsk utstyr på blå resept. Ved fylte 16 år, så betaler ungdommen egenandel ved både lege og fysioterapi, samt for dekning av reiseutgifter til pasientreiser. Egenandel ved psykolog inntrer ved fylte 18 år. 

Når det gjelder tannlege så er tannbehandling for barn gratis til og med det året de fyller 18 år. Unge voksne i alderen 19-24 år har rett til redusert egenandel, forutsatt at en henvender seg til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling. Egenandelen er 25 % av kostnader, og regnes ut etter egne takster. Den offentlige tannhelsetjenesten der personen bor, skal kunne gi informasjon om ordningen. 

Som hovedregel må voksne over 25 år  betale utgiftene til tannbehandling selv. Imidlertid finnes det noen tilstander/tilfeller der folketrygden, via Helfo, dekker deler av utgiftene til behandling. For at en skal ha rett til stønad til tannbehandling, må tannlegen ha direkte oppgjør med Helfo. Dette må avklares før undersøkelse og behandling starter. Her er punktene som gir rett til støtte til tannbehandling for voksne: 15 stønadspunkter.

Nyttig å vite

Linker

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Funksjonsassistanse skal bidra til at personen kan skaffe seg eller beholde ordinært arbeid hvis en har fysiske funksjonsnedsettelser, eller sterkt nedsatt syn. Tiltaket dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen, og fungerer ved at ordninger dekker lønnsutgifter til en assistent som skal bidra med praktisk hjelp slik at personen skal kunne utføre sine ordinære arbeidsoppgaver. Den praktiske hjelpen kan være både arbeidsrelatert og personrelatert. 

Funksjonsassistenten kan være en arbeidskollega som frikjøpes et visst antall timer, en person som ansettes av arbeidsgiver  eller en person innleid fra en ekstern leverandør. NAV refunderer lønnsutgifter til funksjonsassistentens arbeidsgiver. 

NB! Dessverre er ofte potten for funksjonsassistanse tom før året er omme.

Nyttig å vite

Linker

Grunnstønad og hjelpestønad

Både grunnstønad og hjelpestønad er stønader som følger barnet og kan opprettholdes så lenge behovet er der.

Merk at forhøyet hjelpestønad opphører den måneden barnet fyller 18 år, og etter dette er det kun sats 1 som er gjeldende. 

Nyttig å vite

Linker

Hjelpemidler fra NAV

Hjelpemidler som barn, ungdom og familier har mottatt før ungdommen fyller 18 år, beholder en også etterpå. En kan også søke på nye hjelpemidler, men vi får et skille i rettighetene og vilkårene når den unge voksne fyller 26 år. NAV skiller mellom bevegelse-, forflytning- og aktivitetshjelpemidler ved fylte 26 år (ofte kalt AKT- 26). 

Barn og unge voksne under 26 år kan få hjelpemidler til trening og aktivisering for å opprettholde eller bedre motorisk og kognitiv funksjon.  Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer med funksjonsvariasjoner for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet. Etter fylte 26 år påløper det en egenandel for aktivitetshjelpemidler, og tilgangen til aktivitetshjelpemidler styres av et rammetilskudd fra regjeringen. Rammetilskuddet er av en slik størrelse i dag at det har blitt tomt innen noen få måneder inn i nytt år. En risikerer derfor å oppleve at det er tomt for penger til både å få innvilget aktivitetshjelpemidler og til  å få hjelpemidlene reparert når tilskuddet er oppbrukt. 

Nyttig å vite

Linker

Konfirmasjon

Å ha en «vanlig» konfirmasjon er ikke for alle. Noen ungdommer har behov for tilrettelegging i varierende grad for å klare eller få til å gjennomføre en konfirmasjonssermoni. For ungdommer er det mulig å konfirmere seg både kristelig og borgerlig, og begge instanser er opptatt av at konfirmasjonen skal være for alle.

Den norske kirke har tilbud om tilrettelagt konfirmasjon. Ta kontakt med kirken der du bor for å informere om deres behov så tidlig som mulig. Finn kontaktinformasjon til kirken der du bor gjennom søket «finn din menighet» på nettsiden til den norske kirke.

Døvekirken har også et eget konfirmanttilbud. 

For dem som ønsker borgerlig konfirmasjon kan man kontakte Human-Etisk forbund og forhøre seg om muligheter for tilrettelagt konfirmasjon.

Lese- og sekretærhjelp

Lese- og sekretærhjelp kan innvilges til den som er blind eller svaksynt når hjelpen er nødvendig for å kunne utføre arbeidet. En lese- og sekretærhjelp er en person som hjelper med å lese skriftlig materiale som er utilgjengelig og nødvendig skrivearbeid.

Nyttig å vite

Linker

Omsorgspenger/ omsorgsdager

Omsorgspenger omtales ofte som “sykt barn- dager”. Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgspenger. Du kan både få tildelt ekstra dager og bruke omsorgsdager til barnet fyller 18 år, dersom du har et barn som “kronisk sykt, funksjonshemmet eller langvarig sykt” (NAV sine kriterier). 

Nyttig å vite

Linker

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis dersom du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen. Ordningen har som mål å gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste. Det er ingen aldersgrense for hvem som kan motta omsorgsstønad, eller for den du utfører oppgaven for. 

Nyttig å vite

Linker

Opplæringspenger

Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge du kan få opplæringspenger når du er i en situasjon hvor alle vilkårene er oppfylt, du kan altså kvalifisere til opplæringspenger uavhengig av alder på barnet. Opplæringspengene skal dekke inntekten du vanligvis har, opptil 6 ganger grunnbeløpet. 

Nyttig å vite

Linker

Pleiepenger

Det er ingen tidsbegrensning for hvor lenge man kan få pleiepenger når alle vilkårene hos NAV er oppfylt, men vilkårene for å motta pleiepenger begrenses og vilkårene strammes kraftig inn når ungdommen fyller 18 år. For å kunne motta pleiepenger etter fylte 18 år stiller NAV blant annet krav om at “personen er utviklingshemmet og har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade”. 

Nyttig å vite

Linker

Resepter og fullmakt

Foreldre kan hente ut medisiner for sine barn frem til de fyller 16 år. Fra barnet fyller 16 år, så gjelder krav om fullmakt dersom barnet er samtykkekompetent. Den som mottar fullmakten må være over 18 år. 

Nyttig å vite

Linker

Spesialisthelsetjenesten

Ved fylte 18 år så overføres ungdommen fra barneavdelinger til voksenavdelinger på sykehusene. Det er færre ansatte per pasient på voksenavdeling i forhold til barneavdelingene, og det er derfor lett å miste kontinuiteten i behandlingen, relasjonene og rutinene. Voksenavdelingene er også i begrenset grad tilrettelagt for ungdom. 

Det foreligger både nasjonale og internasjonale anbefalinger for å få til en god overgang mellom barne- og voksenhelsetjeneste, og overganger må være både målrettet og planlagt dersom de skal være gode. Denne prosessen handler om mer enn bare selve overgangen. Helsepersonell skal over tid støtte den enkelte ungdom slik at han/ hun blir klar for voksenlivet med sykdom/ funksjonsvariasjon. Denne prosessen bør starte ved 12 års alder og vare inntil den voksne er 24-25 år gammel.

Her er sentrale punkter for helsepersonell i møte med barn/ ungdom: 

Her er sentrale punkter for helsepersonell i møte med barn/ ungdom: 

Målgruppen til HAVO er pasienter over 18 år med medfødte eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert eller sammensatt karakter. Pasientene kan ha flere diagnoser og funksjonsnedsettelser. De fleste har vært fulgt opp av habiliteringstjenesten for barn og unge, og det er viktig å sikre god overlapping i overgangen mellom ansvarsområder. I Samhandlingen med kommunene er svært sentralt og barnehabilitering (HABU / barne- og ungdomspsykiatri (BUP)  bør tidlig ta initiativ til samarbeid når man antar at pasienter har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten etter fylte 18 år. 

Oppgaver for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten omfatter utredning, systematisk observasjon og kartlegging, diagnostikk og medisinsk og psykologisk behandling, funksjonsutredning, funksjonell analyse, igangsetting av miljøbasert behandlingstiltak, oppfølging av disse, samt råd, veiledning og opplæring til pasient, pårørende og andre. Tjenesten kan ytes både poliklinisk og ambulant. Noen behandlingstiltak vil kunne være rettet mot andre enn pasienten selv, for eksempel opplæring av personalgrupper. Spesialisthelsetjenesten løser mange av oppgavene der pasienten bor. Veiledning skal være basert på en konkret henvisning av en pasient, og på den tverrfaglige utredning og kartlegging som spesialisthelsetjenesten gjør. Veiledningen er tidsbegrenset. 

Nyttig å vite

Noen tips til overgangsprosessen

Linker

Tilganger ved Helsenorge

Foreldre har på vegne av sine barn tilgang til Helsenorge (www.helsenorge.no) frem til barnet er 16 år, dersom du har foreldreansvar for barnet. Men foreldrenes tilgang til helseopplysninger begrenses automatisk når barnet fyller 12 år. Når barnet fyller 16 år oppheves foreldrenes innsynsrett, og barnet er selv helsemessig myndig. 

Dagens ordning gir flere utfordringer for både barn og foreldre. For selv om foreldrenes tilgang begrenses når barnet er 12 år, så gir ikke Helsenorge barnet selv full mulighet til å bruke Helsenorge før han/hun er 16 år. Dette resulterer i at flere digitale tilganger ved Helsenorge i praksis stenges i alderen 12-16 år. 

Nyttig å vite

Linker

Utdanning

Overgang fra grunnskole til videregående skole

Ansvaret for grunnskolen ligger på kommunen, og videregående skole er fylkeskommunen sitt ansvar. Dette gir ulik struktur og ulike regler.  Mens elevene har rett til sin nærskole i grunnskolen, er ingen garantert å komme inn på førstevalget sitt når de søker opptak i videregående skole. Svaret på hvilken skoleplassen har fått kommer gjerne på sommeren, og blir fort knapp tid til å få tilrettelagt skolen.  

Elever med sykdom og/ eller funksjonsvariasjoner kan søke om fortrinnsrett ved videregående skole. Dette kalles særskilt inntak og retten gjelder i utgangspunktet for de som har rett til spesialundervisning, eller dersom en har behov for særskilt tilrettelegging som følge av fysisk funksjonsnedsettelse. God dokumentasjon og dialog med PPOT for videregående opplæring er viktig, (PPOT er som PPT for videregående).

Ved overgang til videregående så er det PPOT på fylkeskommunalt nivå som skal utarbeide en sakkyndig vurdering dersom det er behov for dette. Det er ikke automatikk i at elever som har vært i kontakt med PPT på grunnskolen overføres til fylkeskommunal PPOT, men det er vanlig med et innledende overgangsmøte både i god tid før søknadsfristen, og på nytt når plassen er tildelt dersom behovene er av et visst omfang.  

For elever som har utbytte av opplæringen, og hvor forlengelse av opplæringstiden vil bidra til at eleven hever sin kompetanse, så kan det være aktuelt å søke om ett eller to år ekstra i videregående skole. Dette kan være å ta vg1 over to år, eller som å søke et 4. og 5. år. Dette gjelder elever som har rett til spesialundervisning, og forlengelsene skjer kun etter sakkyndig vurdering. Denne rettigheten er regulert i opplæringsloven § 3-1. 

Obs! Det er varselet at ny opplæringslov som vil gjelde antakelig fra august 2024 vil innebære store endringer i utvidelse av rettigheter til videregående opplæring. 

Nyttig å vite

Linker

Voksenopplæring

Dersom en er over 25 år og ikke har fullført videregående skole, så kan en ha rett til gratis videregående opplæring. Tilbudet er gratis og du kan også få videregående opplæring uten rett, dersom det er ledig plass. Dette gjelder hvis du har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning, eller hvis du allerede har fullført videregående opplæring. Utvidelse av rettigheter til videregående opplæring er ventet med ny opplæringslov i 2024. 

Voksne over 25 år (over opplæringspliktig alder) kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter, dette gjelder selv om de har fullført grunnskolen så lenge de trenger mer grunnskoleopplæring. Kommunen  har ansvaret for grunnskoleopplæringen til voksne. Grunnskoleopplæringen for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov. Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått fullverdig grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb.

Nyttig å vite

Linker

Høyere utdanning

Selv om ingen har krav på høyere utdanning i Norge, så har personer med funksjonsvariasjoner, som medfører funksjonsnedsettelse, rettigheter både før og under utdanningsløpet. Dersom personens faglige kunnskap er bedre enn karakterene viser, så kan en søke særskilt opptak til universitet eller høyskole. Det må da dokumenteres at sykdom og/ eller funksjonsvariasjoner har påvirket resultatet på videregående skole.

Studenter med funksjonsvariasjoner på høyskole og universitet, har rett til egnet tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen. Dette er lovfestet i Universitets- og høyskoleloven § 4-3c. Det anbefales å ta kontakt med skolens tilretteleggingskontor eller en studieveileder. Disse kan hjelpe med å søke på det en har krav på. Eksempler på tilrettelegging som mange universitet tilbyr: 

Nyttig å vite

Linker

Uføretrygd og ung ufør

Uføretrygd skal sikre personer som har inntektsevnen varig redusert på grunn av sykdom eller skade. En kan motta uføretrygd helt eller delvis. For å ha rett til uføretrygd, så må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til nedsatt arbeids- og inntektsevne. Mulighetene for å være arbeid må være avklart før en får innvilget uføretrygd, og personen må ha minst 50% redusert arbeids- og inntektsevne for å kunne motta uføretrygd.

NAV skiller mellom uføretrygd og ung ufør. Det stilles større krav til alvorlighet, enn ved vanlig ufør, og det er det faktiske funksjonsnivå som blir vurdert konkret hos hver enkelt. NAV ser da på hvordan man har fungert i skole og evt arbeidslivet, og i hvilken grad sykdom og/ eller funksjonsvariasjoner har vært til hinder for utvikling. 

For å kvalifisere til ung ufør, gjelder disse vilkårene: 

Minstesatsen ved ung ufør er høyere enn ved uføretrygd. Dette er en form for kompensasjon for personer som mottar uføretrygd tidlig i livet, og dermed ikke har hatt mulighet til å opparbeide seg ytelser basert på tidligere arbeid.

Nyttig å vite

Linker

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

VTA er et tilbud til de som mottar uføretrygd, eller som forventer å få uføretrygd i nær fremtid, og som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Personen kan enten arbeide i tilrettelagt bedrift eller i ordinær bedrift, med arbeidsoppgaver som er tilpasset arbeidstaker.

Når du deltar i et varig tilrettelagt tiltak, beholder du uføretrygden din. Arbeidsgiveren kan betale deg en bonuslønn som du får i tillegg til uføretrygden, men det er ikke et krav. Bonuslønnen kan være inntil 1G (grunnbeløpet i folketrygden).

Nyttig å vite

Linker

Verge

Vergemål er i utgangspunktet et frivillig hjelpetiltak for personer som av skade, sykdom eller funksjonsvariasjon ikke kan ivareta sine egne interesser. Personen vil kunne ta hånd om egne rettigheter så langt han/ hun klarer, og få hjelp fra verge til resten. Noen trenger mye hjelp av vergen, mens andre bare vil trenge hjelp til helt avgrensede oppgaver. Vergemålet skal tilpasses hver enkelt persons behov og ønsker. Dette betyr at vergemålet ikke skal være mer omfattende enn behovet personen har for hjelp og selvbestemmelse står sterkt.

Vergemål er i utgangspunktet frivillig, og personen bestemmer selv om en vil ha verge eller ikke, samt hvem som skal være verge. Et vergemål begrenser ikke personens rett til selv å bestemme over sine midler og sine rettigheter. Slike begrensninger kan bare skje  dersom retten har besluttet å frata personens rettslige handleevne helt eller delvis. Dette er strengt og besluttes i tilfelle av tingretten. Retten kan ikke frata noen den rettslige handleevnen hvis skaden kan hindres på en mindre inngripende måte. Fratakelse av rettslig handleevne kan gjøres selv om personen det gjelder motsetter seg det. Vergemål kan da bli opprettet uten personens samtykke og en snakker da gjerne om tvungent vergemål.

Vurdering av rettslig handleevne og samtykkekompetanse er vanskelig, og manglende forståelse av hva et samtykke til vergemål innebærer kan blant annet gjøre at man ikke trenger skriftlig samtykke fra personen for å kunne opprette vergemål. Dette er konkretisert egen tolkningsuttalelse: 

“..Det fremstår ellers naturlig at vergemålsloven ikke er til hinder for at det uten skriftlig samtykke kan opprettes vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne der personen det gjelder, ikke er i stand til å forstå hva samtykket innebærer. At noen ikke er i stand til å avgi et gyldig samtykke, bør ikke være til hinder for at vedkommende kan motta det støtte- og bistandstiltaket som et vergemål er ment å være. Et slikt utgangspunkt fremstår også som viktig for overholdelsen av Norges forpliktelser etter FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), jf. artikkel 12 nr. 3..” 

Nyttig å vite

Linker

Innholdsfortegnelse

Søk