Søk
Lukk denne søkeboksen.

Omsorgsstønad fra kommunen

Kommune Sykt barn Omsorgsstønad

Utfører du særlig tyngende omsorgsoppgaver for ditt barn som er sykt eller har funksjonsvariasjoner som kommunen ellers hadde måtte gjøre, så kan du søke om omsorgsstønad fra din kommune. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste, uansett alder. 

Kommunen bør sammen med deg finne ut hva de kan tilby deg av nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for. Omsorgsstønad omfatter både pårørende uten omsorgsplikt (foreldreansvar) og pårørende foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som pårørende og eventuelt omsorgsmottaker. 

Kriteriene for denne type stønad

  • Om du arbeider mange timer per måned med tyngende omsorgsarbeid, f.eks. for et sykt barn/ barn med funksjonsvariasjoner som trenger ekstra tilsyn, hjelp og pleie.
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn hva som er normalt. F.eks. om du må bære barnet ditt på 5 år som ikke kan gå. En funksjonsfrisk 5 åring kan gå selv.
  • Om omsorgsarbeidet innebærer unormalt mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
  • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid.

Momenter som gjelder ved tildeling av omsorgsstønad

  • Om omsorgsarbeidet er særlig tyngende.
  • Om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver.
  • Om omsorg fra søkeren er det beste for den som trenger hjelp.
  • Kommunen sine ressursar.

For nærmere detaljer om hvert av punktene med liste over hva de ulike innebærer, se rundskrivet fra 1998 som fortsatt er gjeldende. 

Hvordan søke om omsorgsstønad?

​Hvis du har behov for omsorgsstønad kan du søke kommunen din om det. Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke sin kommune om omsorgsstønad.  Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside (eget skjema) eller ved å henvende deg til kommunen.

Vi anbefaler en detaljert beskrivelse av hjelpebehovet og totalbelastningen det medfører. Det kan være lurt å legge ved et døgnhjul/døgnklokke for å få fram nøyaktig hvor tyngende omsorgsarbeidet er. Nedenfor kan dere laste ned et eksempel på hvordan man kan skrive et slikt døgnhjul. Vi har også lagt ved en tom mal som dere kan bruke til utfylling.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak), enten du får innvilget omsorgsstønad eller ikke. Det er kommunen som vurderer om de anser omsorgsoppgavene som tyngende og om du utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes deretter. 

Klage

​Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknad om omsorgsstønad. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende. 

Les mer om hvordan du kan skrive klage her.

I søknaden bør man legge ved en beskrivelse av det omsorgsarbeidet som utføres, som man ikke må utføre for funksjonsfriske barn. Dette kan beskrives i en døgnklokke. Døgnklokke/døgnhjul er en beskrivelse av døgnet minutt for minutt og time for time. Skriv gjerne egen døgnklokke for hverdager, helg og ferier. Dette er for å beskrive når barnet er hjemme fra skole/barnehage eller annen tilsynsordning. Beskriv gjerne også hva du ikke får tid til på grunn av omsorgsarbeidet du må gjøre. Skriv mest mulig detaljert og ta alltid utgangspunkt i den “verste” og mest utfordrende dagen, ikke den beste.

Tips

Omsorgsstønad er en pårørendestøtte hvor kommunen selv bestemmer hvor mange timer du kan få og hva timebetalingen er. Vi vet av erfaring at det er ulik praksis i de forskjellige kommunene rundt om i landet. Får dere avslag på første søknad er det lurt å sende inn klage. Om du bor i en kommune som bruker alder på barnet som argument for avslag, f.eks. at barnet er for lite, så husk at det er funksjonen som skal avgjøre vedtaket – ikke alder. Ingen kommune har lov til å kun bruke alder som argument for avslag. 

Bare les saken om Karoline, som vant gjennom hos Statsforvalteren og fikk tilbakebetalt en halv million kroner i omsorgsstønad!

Omsorgsstønad er ansett som pensjonsgivende inntekt, i den forstand at det gir rett på blant annet sykepenger, pleiepenger og opplæringspenger i Folketrygden.

Man blir regnet som frilanser av NAV når man mottar omsorgsstønad fra kommunen. Derfor er det lovverket for beregning av sykepenger for frilansere som gjelder. Du har da rett til sykepenger, pleiepenger eller annen ytelse fra folketrygden fra 17. fraværsdag. Det er viktig at den eventuelle søknaden gjelder fra samme dag som omsorgsstønaden opphører, altså uten opphold mellom omsorgsstønad og ytelsen man søker på fra NAV.

Barn over 18 år

Man kan få omsorgsstønad for særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn over 18 år. Det er ingen aldersgrense.

Omsorgsstønad i overgangen fra barn til voksen

Husk at kommunen nesten alltid trekker ifra hjelpestønaden når de beregner omfanget av omsorgsstønad. Samtidig er det viktig å være klar over at hjelpestønadssatsen automatisk går ned til sats 1 når barna fyller 18 år. Har man da hatt forhøyet sats (f.eks. sats 3) mens barnet er under 18 år, men omsorgsoppgavene ikke blir mindre eller opphører når barnet blir myndig, så bør dere kreve å få kompensert for det kommunen tidligere trakk ifra av hjelpestønad med økt omsorgsstønad fordi det da vil være en differanse der.

I det barnet blir 18 år så opphører det juridiske foreldreansvaret og det er kommunen som bærer det hele og fulle ansvaret for å gi barnet et tilbud. Men realiteten er likevel slik at mange foreldre likevel fortsetter å ha et stort ansvar og omsorgsarbeid for barna selv etter 18 år, til tross for kommunens lovpålagte ansvar. Og nettopp det er viktig å ta i betraktning ved beregning av omsorgsstønad for barn over 18 år, siden premisset for omsorgsstønad er at det skal være en kompensasjon for omsorgsarbeid som kommunen ellers ville måtte ha gjort.

Pensjon

Hvorvidt man blir innmeldt i en pensjonsordning når mottar omsorgsstønad er det svært variabel praksis på blant kommunene. Noen kommuner er rause og melder foreldrene inn i kommunens pensjonsordning, men de fleste gjør ikke det. Du må ta kontakt med din kommune for å få svar på dette.

Dersom du utfører ulønnet omsorgsarbeid for en person med behov for ekstra omsorg kan du ha rett til omsorgspoeng. Dette kalles omsorgsopptjening. Omsorgsopptjening gir deg ingen penger nå, men kan gi høyere pensjon. Omsorgsstønad fra kommunen regnes ikke som lønn i denne sammenheng og hindrer derfor ikke rett til omsorgsopptjening.

Les mer om pensjon og omsorgsopptjening her.

Lovverk og retningslinjer

Info om omsorgsstønad

Utdrag fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

§ 3-6. Kommunens ansvar overfor pårørende

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

1. opplæring og veiledning

2. avlastningstiltak

3. omsorgsstønad

Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

Helse- og omsorgsdepartementet har utgitt Rundskriv I-42/98 Retningslinjer for omsorgslønn der det gis ytterligere informasjon om ordningen. Selv om ytelsen har endret navn til omsorgsstønad, er rundskrivet fortsatt relevant. 

Søk