Kommune Sykt barn Omsorgsstønad

OMSORGSSTØNAD FRA KOMMUNEN

Utfører du tyngende omsorgsoppgaver for ditt barn som er sykt eller har en funksjonsnedsettelse som kommunen ellers hadde måtte gjøre, så kan du søke om omsorgsstønad fra din kommune. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste, uansett alder. 

Kommunen bør sammen med deg finne ut hva de kan tilby deg av nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for. Omsorgsstønad omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker. 

Kriteriene for denne type stønad er:

  • om du arbeider mange timer pr måned med tyngende omsorgsarbeid, for.eks for et sykt/funksjonshemmet barn som trenger ekstra tilsyn, hjelp og pleie.
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn normalt. For.eks om du må bære barnet ditt på 5 år som ikke kan gå. En funksjonsfrisk 5 åring kan gå selv.
  • om omsorgsarbeidet innebærer unormalt mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid.

Hvordan søke om omsorgsstønad

​Hvis du har behov for omsorgsstønad kan du søke kommunen din om det. Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke sin kommune om omsorgsstønad.  Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside (eget skjema) eller ved å henvende deg til kommunen.

Vi anbefaler en detaljert beskrivelse av hjelpebehovet og totalbelastningen det medfører. Det kan være lurt å legge ved et døgnhjul/døgnklokke for å få fram nøyaktig hvor tyngende omsorgsarbeidet er. Nedenfor kan dere laste ned et eksempel på hvordan man kan skrive et slikt døgnhjul. Vi har også lagt ved en tom mal som dere kan bruke til utfylling.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak), enten du får innvilget omsorgsstønad eller ikke. Det er kommunen som vurderer om de anser omsorgsoppgavene som tyngende og om du utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes deretter. 

Klage

​Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på søknad om omsorgsstønad. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende. 

Les mer om hvordan du kan skrive klage her.

I søknaden bør man legge ved en beskrivelse av det omsorgsarbeidet som utføres, som man ikke må utføre for funksjonsfriske barn. Dette kan beskrives i en døgnklokke. Døgnklokke/døgnhjul er en beskrivelse av døgnet minutt for minutt og time for time. Skriv gjerne egen døgnklokke for hverdager, helg og ferier. Dette er for å beskrive når barnet er hjemme fra skole/barnehage eller annen tilsynsordning. Beskriv gjerne også hva du ikke får tid til på grunn av omsorgsarbeidet du må gjøre. Skriv mest mulig detaljert og ta alltid utgangspunkt i den “verste” og mest utfordrende dagen, ikke den beste.

Tips

Omsorgsstønad er en pårørendestøtte hvor kommunen selv bestemmer hvor mange timer du kan få og hva timebetalingen er. Vi vet av erfaring at det er ulik praksis i de forskjellige kommunene rundt om i landet. Får dere avslag på første søknad er det lurt å sende inn klage. Om du bor i en kommune som bruker alder på barnet som argument for avslag, f.eks. at barnet er for lite, så husk at det er funksjonen som skal avgjøre vedtaket – ikke alder. Ingen kommune har lov til å kun bruke alder som argument for avslag. 

Bare les saken om vår nestleder Karoline, som vant gjennom hos Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) og fikk tilbakebetalt en halv million kroner i omsorgsstønad!

Omsorgsstønad gir også rett på sykepenger, pleiepenger, opplæringspenger etc.
Man blir regnet som frilanser av NAV når man mottar omsorgsstønad fra kommunen. Derfor er det lovverket for beregning av sykepenger for frilansere som gjelder. Du har da rett til sykepenger, pleiepenger eller annen ytelse fra folketrygden fra 17. fraværsdag. Det er viktig at den eventuelle søknaden gjelder fra samme dag som omsorgsstønaden opphører, altså uten opphold mellom omsorgsstønad og ytelsen man søker på fra NAV.

Lovverk og retningslinjer:

Info om omsorgsstønad

Utdrag fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:

§ 3-6. Kommunens ansvar overfor pårørende
Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:
1. opplæring og veiledning
2. avlastningstiltak
3. omsorgsstønad

Helsetilsynet