Fylkesmannen Søknad Klage

STATSFORVALTEREN (TIDL. FYLKESMANNEN)

Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) er rettssikkerhetsmyndighet og klageinstans for kommunale vedtak, og tilsynsmyndighet på sentrale områder som kommunene har ansvar for.

Klage til Statsforvalteren:

Statsforvalteren er klageinstans dersom du får avslag på en søknad, mener du ikke får oppfylt rettighetene dine, opplever at du har blitt behandlet feil eller noe galt har skjedd under oppfølging av f.eks. spesialisthelsetjenesten. 

Dersom du som pasient, tjenestemottaker eller pårørende opplever at det ikke gis forsvarlige eller gode nok tjenester (f.eks. nok timer) innen helse og omsorg, eller spesialpedagogisk hjelp/opplæring, eller dersom det er brudd på lovverk eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.

Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller feil informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten, eller ulovlig bruk av tvang overfor innbyggere/pasienter.

Dersom du ønsker å klage på et vedtak fra kommunen skal du først sende klagen til kommunen. Kommunen skal behandle klagesaken først. Om kommunen ikke omgjør vedtaket skal kommunen sende saken videre til Statsforvalteren for behandling der. Det er alltid lurt å passe på at kommunen faktisk gjør dette. 

Du kan kommentere vedtaket, eller ettersende viktige opplysninger direkte til Statsforvalteren.
Det er lurt å sende kopi til kommunen i tillegg. 

Det finnes ulike typer klager som behandles noe forskjellig hos Statsforvalteren.

Klager som gjelder dine rettigheter

Når du har fått avslag på eller ikke er tilfreds med en tjeneste/rettighet du har søkt på, kan du klage. Slike klager skal rettes mot den som har fattet vedtaket og sendes derfra til Statsforvalteren, som behandler klagen og avgjør saken. Det er vanligvis kommunen, sykehuset eller en annen institusjon som fatter vedtakene det kan klages på i rettighetsklager.

Slike klager kan for eksempel gjelde:

 • BPA
 • Avlastningtjenester
 • Nattevakt
 • Støttekontakt, ledsagerbevis, HC-bevis o.l.
 • Behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten
 • Spesialundervisning og assistanse i barnehage og skole

Førsteinstansen (de som fattet vedtaket du vil klage på) har plikt til å bistå deg som klager med å skrive klagen. Samtidig så opplever nok de fleste foreldre at de får bedre veiledning fra andre (organisasjoner, sosionomer på sykehus/habiliteringstjeneste, andre foreldre eller advokater), enn de som har fattet vedtaket det faktisk klages på. Det er kun pasienten selv, pasientens foresatte eller en annen med fullmakt fra pasienten som kan klage på avslag på helsetjenester.

Mobbesaker

I saker som omhandler mobbing og dårlig skolemiljø kan du ta direkte kontakt med Statsforvalteren for rådgivning og hjelp via telefon eller melding.

For å kunne melde inn en 9A må dere først ha sagt ifra til rektor.
Rektor skal ta deg/barnet på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe barnet og det skal lages en tiltaksplan/aktivitetsplan. Hvis skolen bruker mer enn en uke på dette, kan dere klage direkte til Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis dere føler at skolen ikke tar deg/barnet på alvor. Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin, deretter kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at barnet skal få en trygg og god skolehverdag.

Les mer om dette og hvordan å gå fram i slike saker her.

Tilsynssaker 

Gjelder klager hvor Statsforvalteren får en klage fra deg som pasient, pårørende eller annen interessent i saker som gjelder kvaliteten på helsehjelpen eller helsepersonells oppførsel. Denne typen klage skal sendes direkte til Statsforvalteren.

Slike klager kan for eksempel gjelde:

 • faglig uforsvarlig behandling
 • dårlig kommunikasjon
 • blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp
 • saksbehandlingsfeil ved vedtaket
 • andre forhold som er kritikkverdige

Saksbehandlingen skal i tilsynssaker skje etter reglene i bl.a. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 og § 7-4a. Du vil få anledning til å uttale deg underveis og få et avsluttende brev om hva som kom fram og hva Statsforvalteren konkluderer med.

Obs!

Klagefristen etter at du har mottatt vedtak fra kommunen er som regel 3 uker, mens klagefristen jf. Pasient- og brukerrettighetsloven som omfatter en del helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten er på 4 uker.

Fylkesmannen har dessverre lang saksbehandlingstid, men ikke la være å klage selv om klagetiden er lang.
Det er viktig å klage dersom du ikke mottar hjelp tilpasset behovet. Omtrent en tredjedel av de som klager på at de ikke har fått nødvendige helse- og omsorgstjenester får medhold hos Statsforvalteren.

Det er viktig å vite at kommunen er pliktig til å gi forsvarlige tjenester, også mens en klagesak pågår!

Hvordan sende klage

 • Du kan bruke den digitale løsningen Melding til Statsforvalteren. Dette elektroniske skjemaet er en sikker løsning, som betyr at du også kan sende inn sensitive opplysninger, som f.eks. helseopplysninger, i dette skjemaet. Du kan også bruke skjemaet til å laste opp større vedlegg, f.eks. hvis du allerede har skrevet klagen din i et tekstdokument. Da laster du bare opp dokumentet inne i skjemaet. Du må logge inn via ID-porten.
 • Du kan sende klage på papir via vanlig brevpost.
 • Statsforvalteren kan også motta klager via telefon, men de anbefaler selv sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Her finner du tips til hvordan å klage, og eksempel på klageoppsett.

Tips

 • Det viktig at du beskriver hva du vil klage på.
 • Forklar hva som har skjedd, ta med viktige datoer og hva som er gjort i saken.
 • Vær tydelig på hva du ber om. Kanskje har du ønsker eller forslag til hva som kan endres i vedtaket?
 • Husk at du kan ettersende relevant informasjon som måtte dukke opp underveis!
 • Aldri send sensitive opplysninger på epost.

Dette skrivet ble oppdatert 07.01.2021.

Lover og retningslinjer

Pasient- og brukerrettighetsloven

Særskilte rettigheter for barn og unge til helsetjenester

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrift om prioritering

Helsetilsynet – rettigheter og klagemuligheter

Forvaltningsloven (lov om behandling av saker/saksbehandlingsregler)

Lov om helsepersonell

Rull til toppen