Søk
Lukk denne søkeboksen.

Statsforvalteren

Fylkesmannen Søknad Klage

Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) er rettssikkerhetsmyndighet og klageinstans for kommunale vedtak og tilsynsmyndighet på sentrale områder som kommunene har ansvar for.

Statsforvalteren er klageinstansen dersom du får avslag på en søknad, ikke får oppfylt rettighetene dine, du har blitt behandlet feil eller noe galt har skjedd under oppfølging av f.eks. spesialisthelsetjenesten. 

Dersom du er pasient, tjenestemottaker eller pårørende kan du klage hvis det ikke gis forsvarlige eller gode nok tjenester innen helse og omsorg, spesialpedagogisk hjelp/opplæring, brudd på lovverk eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig.

Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller feil informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten eller utfører ulovlig bruk av tvang overfor innbyggere/pasienter.

Dersom du ønsker å klage på et vedtak fra kommunen skal du først sende klagen til kommunen. Kommunen skal behandle klagesaken først. Om kommunen ikke omgjør vedtaket skal kommunen sende saken videre til Statsforvalteren for behandling der. Det er alltid lurt å passe på at kommunen faktisk gjør dette. 

Du kan kommentere vedtaket, eller ettersende viktige opplysninger direkte til Statsforvalteren. Det er lurt å sende kopi til kommunen i tillegg. 

Det finnes ulike typer klager som behandles noe forskjellig hos Statsforvalteren

Klager som gjelder dine rettigheter

Når du har fått avslag på eller ikke er tilfreds med en tjeneste/rettighet du har søkt på, kan du klage. Slike klager skal rettes mot den som har fattet vedtaket og sendes derfra til Statsforvalteren som behandler klagen og avgjør saken. Det er vanligvis kommunen, sykehuset eller en annen institusjon som fatter vedtakene det kan klages på i rettighetsklager. 

Slike klager kan f.eks. gjelde

Førsteinstansen (de som fattet vedtaket du vil klage på) har plikt til å bistå deg som klager med å skrive klagen. Samtidig så opplever de fleste at de får bedre veiledning fra andre (organisasjoner, sosionomer på sykehus/habiliteringstjeneste, andre foreldre eller advokater) enn de som har fattet vedtaket det faktisk klages på. Det er kun pasienten selv, pasientens foresatte eller en annen med fullmakt fra pasienten som kan klage på avslag på helsetjenester.

Tilsynssaker 

Gjelder klager hvor Statsforvalteren får en klage fra deg som innbygger/pasient, pårørende eller annen interessent i saker som gjelder kvaliteten på helsehjelpen eller helsepersonells oppførsel. Denne typen klage skal sendes direkte til Statsforvalteren. 

Slike klager kan f.eks. gjelde:

 • faglig uforsvarlig behandling
 • dårlig kommunikasjon
 • blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp
 • saksbehandlingsfeil ved vedtaket
 • andre forhold som er kritikkverdige

Saksbehandlingen skal i tilsynssaker skje etter reglene i bl.a. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 og § 7-4a. Du vil få anledning til å uttale deg underveis og få et avsluttende brev om hva som kom fram og hva Statsforvalteren konkluderer med.

Obs!

Klagefristen etter at du har mottatt vedtak fra kommunen er som regel 3 uker, mens klagefristen jf. Pasient- og brukerrettighetsloven som omfatter en del helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten er på 4 uker.

Statsforvalteren kan dessverre ha lang saksbehandlingstid, men det er viktig å klage dersom du ikke mottar hjelp tilpasset behovet. Omtrent en tredjedel av de som klager på at de ikke har fått nødvendige helse- og omsorgstjenester får medhold hos Statsforvalteren.
Det er viktig å vite at kommunen er pliktig til å gi forsvarlige tjenester, også mens en klagesak pågår! 

Hvordan sende klage

 • Du kan bruke den digitale løsningen melding til Statsforvalteren. Dette elektroniske skjemaet er en sikker løsning, som betyr at du også kan sende inn sensitive opplysninger (f.eks. helseopplysninger). Du kan også bruke skjemaet til å laste opp vedlegg (f.eks. hvis du allerede har skrevet klagen din i et tekstdokument). Du må logge inn via ID-portalen.
 • Du kan sende klage på papir via vanlig brevpost her.
 • Statsforvalteren kan også motta klager via telefon, men de anbefaler å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Her finner du tips til hvordan å klage, og eksempel på klageoppsett.

Tips

 • Det viktig at du beskriver hva du vil klage på. 
 • Forklar hva som har skjedd, ta med viktige datoer og hva som er gjort i saken. 
 • Vær tydelig på hva du ber om. Skriv gjerne om du har egne forslag til hva som bør endres i vedtaket.
 • Husk at du kan ettersende relevant informasjon som måtte dukke opp underveis!
 • Aldri send sensitive opplysninger på e-post.

Lover og retningslinjer

Pasient- og brukerrettighetsloven

Særskilte rettigheter for barn og unge til helsetjenester

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrift om prioritering

Helsetilsynet – rettigheter og klagemuligheter

Forvaltningsloven (lov om behandling av saker/saksbehandlingsregler)

Lov om helsepersonell

Søk