Søk
Lukk denne søkeboksen.

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, også kalt PPT, skal hjelpe barnehager og skoler i en kommune med å tilrettelegge for barn og ungdom. Formålet er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. For videregående skole er det fylkeskommunal PPT og Oppfølgingstjeneste.

PPT samarbeider med barnehager og skoler både på systemnivå (generelt, hele trinn og klasser) om tidlig innsats, forebygging og tilrettelegging, og på individnivå (rundt ett barn). Det er elevens hjelpebehov (funksjonsnivå og individuelle forutsetninger), og ikke diagnose, som er avgjørende for vurderingen.

Eksempler på hjelpebehov kan være

 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale- og emosjonelle vansker
 • utfordrende atferd
 • syn- og hørselsvansker
 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • alvorlig skolefravær
 • sensoriske vansker

PPT samarbeider ofte tverrfaglig på lokalt nivå, f.eks. ved å delta i ansvarsgruppemøter, med helsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med f.eks. ved veiledning fra Statped eller i samarbeid med psykiatriske tjenester som BUP.

Hvordan få hjelp

Det er skolen eller barnehagen, i samråd med foreldrene, som vanligvis henviser barnet til PPT.

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler vi å snakke med barnehagen/skolen om dette. Som foreldre kan dere kreve at skolen undersøker om barnet trenger spesialundervisning, og at barnehagen undersøker om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging knyttet til funksjonsvariasjon. 

Det er lurt å være ute i god tid før barnehage og- skolestart, før overganger mellom barneskole til ungdomsskole samt over til videregående opplæring. 

Hva kan PPT hjelpe med?

PPT kan utrede barn og unge, og observere i skole eller barnehage, slik at de kan danne seg et bilde av og vurdere behovene for tilrettelegging. En slik vurdering utarbeides til et dokument som kalles sakkyndig vurdering. En sakkyndig vurdering avklarer behov og gir en anbefaling om tilrettelegging og ressurser i barnehagen/skolen ved rett til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. 

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Det betyr at barn og unge som har behov for støtte og tilrettelegging for å kunne ha utbytte av barnehage og skole, har rett på det.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere:

 • tidlig eller utsatt skolestart
 • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten (dette er en paragraf som kun kan benyttes etter samtykke fra foresatte og/eller elever over 15 år, og skal kun brukes når det er til elevens beste). 
 • behov for tegnspråkopplæring
 • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • sakkyndig vurdering ved søknad om inntak på utdanningsprogram i videregående skole på særskilt grunnlag

Utredning

Hvordan utredningen foregår varierer ut fra hvilke utfordringer og behov barnet har. Det vil ofte innebære observasjoner i barnehage/skole, ulike tester for å vurdere evner og språk, samtaler med barnet og foreldre, og evt. instanser som er involvert. En rådgiver fra PPT utfører utredningen og skriver sakkyndig vurdering. Rådgiveren kan også benytte seg av annen kompetanse som f.eks. logoped, for å få et best mulig grunnlag i den sakkyndige vurderingen.

Dere har krav på en sakkyndig vurdering som er utarbeidet av fagfolk med tilstrekkelig kompetanse. Den skal også inneha et klart og forståelig språk, og være ferdig innen rimelig tid. PPT er en selvstendig og uavhengig tjeneste, og deres anbefalinger skal ikke være preget av økonomiske hensyn. 

Sakkyndig vurdering i barnehagen

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til:

 • om det foreligger forsinket utvikling eller lærevansker hos barnet
 • realistiske mål for barnets utvikling og læring
 • om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet
 • hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring
 • hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som er nødvendig, og hvilken kompetanse de som gir hjelpen bør ha

Sakkyndig vurdering i skolen

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til:

 • eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen
 • realistiske opplæringsmål for eleven
 • om en kan gi støtte for de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet
 • hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud

Vedtak

Kommunen eller fylkeskommunen fatter det som kalles enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage, og for spesialundervisning i skole. Den sakkyndige vurderingen er rådgivende for kommunen. Den brukes og som grunnlag for et enkeltvedtak. Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal dette begrunnes i vedtaket.

Et enkeltvedtak skal si noe om:

 • innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra
  læreplanverket; herunder kompetansemål og timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering med karakter og anvendelse av helt eller delvis fritak fra opplæringsplikt)
 • omfang (antall årstimer oppgitt i ulike fag eller områder som sosial kompetanse, ADL-trening eller arbeidsprosess)
 • organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, som eneundervisning, eller alternativ opplæringsarena utenfor skolen)
 • kompetanse hos personalet (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent/miljøarbeider)
 • tilbud om foreldreveiledning i barnehage

Enkeltvedtak vil som oftest ha saksbehandlingsfeil dersom:

 • det bare omfatter omfanget av spesialundervisningen
 • ikke vurderer hvilket opplæringstilbud eleven skal ha
 • ikke sier noe om organisering av opplæringen, i hvilke fag eleven har behov for særskilt tilrettelegging eller hvilket innhold det skal være i opplæringstilbudet

Ifølge loven skal tilbudet om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen, så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. Foreldre og elever over 15 år har rett til å takke nei til anbefaling om spesialundervisning. 

For barn som får spesialundervisning, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan av skolen. Planen skal inneholde mål og innhold i opplæringen, samt hvordan den skal drives.

Én gang i året skal det utarbeides en skriftlig evaluering av den spesialpedagogiske undervisningen barnet har fått, med en vurdering av barnets utvikling. Evalueringen skal ta utgangspunkt i overordnede mål og delmål fra den individuelle opplæringsplanen, hvordan det er jobbet med målene, og konkludere med om målene er nådd helt eller delvis, eller ikke i det hele tatt. Foreldrene skal få kopi av rapporten.

Klagemuligheter

Dersom du mener PPT har gjort feil, eller du ikke er tilfreds med den sakkyndige vurderingen, kan du dessverre ikke formelt klage på den. Det er enkeltvedtaket som skolen fatter på bakgrunn av sakkyndig vurdering, som gir deg klagerett. 

Det du kan gjøre er å be om et møte med PPT hvor du forklarer hva du ikke er enig i, eller hva du mener mangler, og håpe på å bli hørt. Før sakkyndig vurdering ferdigstilles skal du som forelder og elever over 15 år ha denne til gjennomlesning. I sakkyndig vurdering skal foresattes opplysninger i saken komme frem, og elevens stemme skal tillegges stor vekt. Klagen sendes til skolen og evt. videre til Statsforvalteren.

Greit å vite

 • Foreldrene (evt. eleven) skal gi samtykke før det sendes en henvisning til PPT for sakkyndig vurdering
 • Det er ikke avgjørende med diagnose for å få hjelp
 • Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til slik skyss
 • Du har rett til å innhente en alternativ sakkyndig vurdering dersom du ikke er fornøyd
 • Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk hjelp gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken
 • Mange kommuner har egne veiledere for oppfølging av alvorlig skolefravær (noen steder omtalt som skolevegring)

Lovverk og retningslinjer

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 31

Opplæringsloven (for grunnskole og videregående)

Utdrag fra Opplæringsloven
§ 5-1.Rett til spesialundervisning

“Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.”

§ 5-4.Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

“Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.”

Barnehageloven

Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehagen

Veilederen i spesialpedagogisk hjelp

Veilederen i spesialundervisning
6.7 Foreldrenes adgang til å hente inn alternativ vurdering fra sakkyndig

“Foreldrene eller eleven kan innhente en alternativ vurdering fra en sakkyndig i tillegg til den som utarbeides av PP-tjenesten. Dersom dette blir gjort, skal den alternative vurderingen fra den sakkyndige vurderes når skolen treffer enkeltvedtak om spesialundervisning. Denne vurderingen er en del av sakens dokumenter. Foreldrene må selv betale for denne alternative vurderingen.”

Overgangen mellom barnehage og skole

Begynne i barnehage og skole

Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

Søk