PPT

PP-tjenesten, også kalt PPT, skal tilrettelegge for og hjelpe barn og ungdom med hjelpebehov gjennom barnehagen og skolen. Formålet er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud, samt tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Det er elevens hjelpebehov (funksjonsnivå og individuelle forutsetninger), og ikke en eventuell diagnose, som er avgjørende for vurderingen.

Eksempler på hjelpebehov kan være:

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale- og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker

Alle kommuner plikter å ha tilbud om PPT for elever som går på skole i kommunen. 

PPT samarbeider ofte tverrfaglig på lokalt nivå, f.eks. med helsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med f.eks. Statped eller psykiatriske tjenester som BUP.

Hvordan få hjelp:

Det er skolen eller barnehagen, i samråd med foreldrene, som vanligvis henviser barnet til PPT.

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler vi å ta en prat med barnehagen/skolen om dette. Som foreldre kan dere kreve at skolen undersøker om barnet trenger spesialundervisning.

Du som forelder kan også selv henvise til PPT. Dette kan f.eks. være greit å vite om forholdet med barnehagen/skolen er konfliktfylt eller barnet ikke har begynt enda. Det er lurt å være ute i god tid før barnehage-/skolestart

Hva kan PPT hjelpe med?

PPT kan utrede og observere barnet ditt, slik at de kan danne seg et bilde av og vurdere behovene for tilrettelegging. En slik vurdering kalles sakkyndig vurdering. En sakkyndig vurdering avklarer eventuelle behov og anbefaler ressurser til eleven inn i barnehagen/skolen.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Det betyr at barn og unge som har behov for støtte og tilrettelegging for å kunne fungere/ha utbytte av barnehage og skole, har rett på det.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere:

 • fremskutt eller utsatt skolestart
 • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
 • behov for tegnspråkopplæring
 • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • sakkyndig vurdering ved søknad om inntak på utdanningsprogram i videregående skole på særskilt grunnlag

Utredning

Hvordan utredningen foregår varierer ut fra hvilke utfordringer og behov barnet har. Det vil ofte innebære observasjoner i barnehage/skole, ulike tester for å vurdere evner og språk, samtaler med barnet og foreldre, og evt. instanser som er involvert. En rådgiver fra PPT, leder og utfører utredningen. Rådgiveren kan også benytte seg av annen kompetanse under tester og observasjoner, som f.eks. logoped, for å få et best mulig grunnlag i den sakkyndige vurderingen.

Dere har krav på en sakkyndig vurdering som er utarbeidet av fagfolk med kompetanse, og som ikke blir påvirket av en rektor som vil holde kostnader nede. Den skal også inneha et klart og forståelig språk, og være ferdig innen rimelig tid.

Sakkyndig vurdering i barnehagen

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til:

 • om det foreligger sen utvikling og lærevansker hos barnet
 • realistiske mål for barnets utvikling og læring
 • om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet
 • hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring
 • hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som er nødvendig, og hvilken kompetanse de som gir hjelpen bør ha

Sakkyndig vurdering i skolen

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til:

 • eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen
 • realistiske opplæringsmål for eleven
 • om en kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet
 • hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud

Vedtak

Kommunen eller fylkeskommunen fatter det som kalles enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Den sakkyndige vurderingen er rådgivende for kommunen. Den brukes som grunnlag for et enkeltvedtaket. Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal dette begrunnes i vedtaket.

Et enkeltvedtak skal si noe om:

 • innhold (hva slags opplæringstilbud, avvik fra
  læreplanverket; herunder kompetansemål og timer, hvilke fag avviket skal gjelde for, fritak fra vurdering)
 • omfang (antall årstimer)
 • organisering (i klassen/gruppe, liten gruppe, eneundervisning, alternativ opplæringsarena)
 • kompetanse (lærer, spesialpedagog, logoped, assistent)
 • tilbud om foreldrerådgivning

Enkeltvedtak vil som oftest ha saksbehandlingsfeil dersom:

 • det bare omfatter omfanget av spesialundervisningen
 • ikke vurderer hvilket opplæringstilbud eleven skal ha
 • ikke sier noe om organisering av opplæringen, i hvilke fag eleven har behov for særskilt tilrettelegging eller hvilket innhold det skal være i opplæringstilbudet

Ifølge loven skal tilbudet om spesialpedagogisk hjelp så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

For barn som får spesialundervisning, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan. Planen skal inneholde mål og innhold i opplæringen, samt hvordan den skal drives.

Én gang i året skal det utarbeides en skriftlig rapport over hjelpen barnet har fått og en vurdering av barnets utvikling. En slik rapport skal ta utgangspunkt i overordnede mål og delmål fra den individuelle opplæringsplanen, og konkludere med om målene er nådd helt eller delvis, eller ikke i det hele tatt. Foreldrene skal få kopi av rapporten.

Klagemuligheter:

Dersom du mener PPT har gjort feil eller ikke er tilfreds med den sakkyndige vurderingen, kan du dessverre ikke formelt klage på den.

Det du kan gjøre er å be om et møte med PPT hvor du forklarer hva du ikke er enig i, eller hva du mener mangler, og håpe på å bli hørt. Om kommunen fatter vedtak eller gir avslag på spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av en mangelfull/feilaktig sakkyndig vurdering, har dere klagerett. Klage sendes til kommunen og evt. videre til Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen)

Greit å vite:

 • Du som forelder kan selv henvise til PPT
 • Foreldrene (evt. eleven) skal gi samtykke før det sendes en henvisning til PPT for sakkyndig vurdering
 • Det er ikke avgjørende med diagnose for å få hjelp
 • Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til slik skyss
 • Du har rett til å innhente sakkyndig vurdering fra en uavhengig part dersom du ikke er fornøyd
 • Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk hjelp gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken

Relevant informasjon og lovverk:

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.

Opplæringsloven (for grunnskole og videregående)

Utdrag fra Opplæringsloven:

§ 5-1.Rett til spesialundervisning

“Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.”

§ 5-4.Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

“Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.”

Barnehageloven

Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehagen

Veilederen i spesialundervisning

Veilederen i spesialpedagogisk hjelp

6.7 Foreldrenes adgang til å hente inn alternativ vurdering fra sakkyndig
“Foreldrene eller eleven kan innhente en alternativ vurdering fra en sakkyndig i tillegg til den som utarbeides av PP-tjenesten. Dersom dette blir gjort, skal den alternative vurderingen fra den sakkyndige vurderes når skolen treffer enkeltvedtak om spesialundervisning. Denne vurderingen er en del av sakens dokumenter. Foreldrene må selv betale for denne alternative vurderingen.”

Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning

Elevens stemme i sakkyndig vurdering

Læringsmiljøsenteret

Lesesenteret

Rull til toppen