IOP IUP Spesialundervisning tilpassing pp-tjenesten Sosialt

IOP OG IUP

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN.

En individuell opplæringsplan (IOP) skal sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.

Den individuelle opplæringsplanen gir muligheter for:

 • Systematisk refleksjon over opplæringen for elever med behov for spesialundervisning
 • Å sette eleven i sentrum ved at opplæring bevisst tar sitt utgangspunkt i kjennskap til elevens evner og forutsetninger
 • Et helhetlig perspektiv på læring og utvikling der oppmerksomheten vendes mot både individet og systemet
 • Samordning med klassens plan og dermed samordning mellom spesialundervisning og ordinær opplæring
 • Samarbeid mellom lærere, og mellom lærere og andre hjelpeinstanser, og dermed større helhet i elevens opplæringstilbud
 • Dialog og samarbeid mellom skole og hjem
 • Målrettet og samordnet bruk av ressurser (lærere, assistenter, tid, rom, lære- og hjelpemidler m.m.)
 • Kontinuitet i opplæringen og dermed mulighet til å lette overgangen mellom barnehage og skole, mellom trinn i grunnskolen og mellom grunnskole og videregående opplæring for elever med spesialundervisning
 • God sammenheng mellom planlegging, gjennomføring og vurdering
 • Dokumentasjon av elevens opplæringstilbud (omtale av mål, innhold og hvordan opplæringen ellers skal drives, er viktig dokumentasjon dersom det i ettertid er nødvendig å gjøre rede for tiltak som skolen har iverksatt).

Hvem skal utforme IOP?

 • Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt planarbeid og å sikre at de IOP-ene som utarbeides, er innenfor lovens krav.
 • De som arbeider med eleven, lager IOP sammen. Det er skolen som har ansvaret for å utarbeide IOP, men det er også mulig at andre aktører og instanser bidrar i prosessen.
 • Det kan også være aktuelt å trekke inn andre miljøer som har utredet eleven, eller har hatt oppfølging av eleven, og har kunnskap som er relevant for opplæringstilbudet.

Hva skal IOP-en inneholde?

En IOP skal vise:

 • mål for opplæringen
 • innholdet i opplæringen
 • hvordan opplæringen ellers skal drives

Innholdet må samordnes med klassens plan for ordinær opplæring.

Mål for opplæringen

Å utarbeide mål i en IOP krever tett samarbeid med læreren i ordinær opplæring. Innholdet må samsvare med enkeltvedtakets vurdering av elevens behov, evner og forutsetninger, beskrivelse av opplæringsmål, omfang, avvik fra læreplanverket eller opplæringsloven for øvrig.


IUP

En individuell utviklingsplan IUP skal dokumentere barnehagebarns og elevers situasjon og utvikling sosialt, læringsmessig og faglig. Den skal også sikre et godt utgangspunkt for tilpasset opplæring. I tillegg skal IUP bidra til å sikre medvirkning for elever og foresatte. IUP skal bidra til å legge grunnlaget for et godt læringsutbytte for den enkelte elev.

En IUP utarbeides i fellesskap mellom elev, foresatte og kontaktlærer. Dette gjøres i forbindelse med de halvårlige utviklingssamtalene (kontaktmøtene). Utviklingssamtalene skal bestå av at elev, foresatte og kontaktlærer blir enige om konkrete mål og tiltak som er viktige for elevens videre utvikling. Målene og tiltakene i IUP vil bli fulgt opp gjennom samtaler mellom elev og kontaktlærer og ved muntlig og skriftlig dialog mellom hjem og skole. Målene vil også bli evaluert ved neste utviklingssamtale. IUP skal underskrives av elev, foresatte og kontaktlærer.

IUP skal følge eleven slik at eleven sikres en god oppfølging og utvikling også ved skifte av kontaktlærer i løpet av skoletida. Den enkelte elevs IUP vil bli lagret i skolens sakssystem.

Hvem har krav på IUP?

Alle barn som har fått innvilget spesialpedagogisk hjelp. Dette gjelder barn i både kommunale og private barnehager og skoler. Kopi av IUP skal sendes til foreldre og til PPT for de barna som er henvist dit. For barn hvor barnehagen har fått tildelt ekstra ressurser uten at barnet er henvist PPT, skal IUP oppbevares i barnets mappe i barnehagen eller på skolen. 

Bruk av IUP i barnehage og skole kan variere fra kommune til kommune, så vi anbefaler å ta kontakt med din kommune/barnehage/skole for mer informasjon om IUP for ditt barn.

Lovverk:

Opplæringsloven

Forskrift til Opplæringsloven

Barnehageloven

Scroll to Top