Søk
Lukk denne søkeboksen.

IOP og IUP

IOP IUP Spesialundervisning tilpassing pp-tjenesten Sosialt

I dette skrivet finner du informasjon om spesialundervisning i barnehage og skole, herunder individuell opplæringsplan (IOP) og individuell utviklingsplan (IUP). 

Individuell opplæringsplan (IOP)

En individuell opplæringsplan (IOP) skal sikre elever med rett til spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Planen kan være for ett eller flere fag, og for noen elever gjelder alle fag og områder i hele opplæringstilbudet. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og enkeltvedtaket om spesialundervisning. IOP er et arbeidsverktøy for skolen og læreren. 

Hvem skal utforme IOP?

 • Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt planarbeid og å sikre at de IOP-ene som utarbeides, er innenfor lovens krav.
 • Det er skolen som har ansvaret for å utarbeide IOP, men det er også mulig at andre aktører og instanser bidrar i prosessen. Det er anbefalt at de som arbeider med eleven, lager IOP sammen. 
 • Det kan også være aktuelt å trekke inn andre miljøer som har utredet eleven, eller har hatt oppfølging av eleven, og har kunnskap som er relevant for opplæringstilbudet.

Hva skal IOP-en inneholde?

En god IOP skal

 • ha en enkel form og være lett å forstå
 • vise mål for opplæringen som skal gi eleven et tilfredsstillende utbytte
 • konkretisere innholdet i opplæringen
 • si hvordan opplæringen ellers skal drives
 • det bør fremkomme hvor mye tid som gis som spesialundervisning, og hvordan denne tiden organiseres (i klasse med ekstra støtte, i mindre grupper, som ene-undervisning)
 • vise konkret til elevens medvirkning 

Innholdet må samordnes med klassens plan for ordinær opplæring, eller tydelig beskrive hva og hvordan en elev har avvik fra trinnets kompetansemål. En IOP kan ikke utarbeides ferdig før et enkeltvedtak om spesialundervisning er fattet. Opplæring skal i prinsippet være inkluderende, og ivareta elevens behov for sosial tilhørighet og stabilitet. Organiseringen skal også ta hensyn til elevens forutsetninger og behov. Skolen skal legge til rette for et miljø som fremmer trygghet, samspill og kommunikasjon. 

Mål for opplæringen

Å utarbeide mål i en IOP krever tett samarbeid med læreren i ordinær opplæring. IOPen bør være ferdig til skolestart, og jevnlig tas frem i skolehverdagen og i samarbeid med hjemmet. IOP er det gjeldende planverket for eleven. 

Innholdet må samsvare med enkeltvedtakets vurdering av elevens behov, evner og forutsetninger, beskrivelse av opplæringsmål, omfang, avvik fra læreplanverket eller opplæringsloven for øvrig. 

Målene må være formet slik at den viser den kompetansen som eleven har mål om å opparbeide seg i fag. 

Endringer i IOP

Skolen kan justere IOP dersom den mener det er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig opplæringstilbud, eller at endringen vil gi eleven et bedre læringsutbytte. Det må i hvert tilfelle vurderes om endringene er innenfor enkeltvedtaket eller om det er nødvendig å fatte et nytt enkeltvedtak. Det kan også innebære at det er nødvendig å gjøre endringer i sakkyndig vurdering. 

Gode spørsmål til evaluering av IOP

 • Hva har vært bra og mindre bra i elevens opplæring? 
 • Hvordan har elevens utvikling vært i forhold til målene som ble satt? 
 • Er målene fortsatt relevante eller skal de justeres? 
 • Er det behov for å fortsette med spesialundervisning? 
 • Hvordan bør det videre arbeidet legges opp?

Individuell utviklingsplan (IUP)

En IOP til barnehagebarn kalles en individuell utviklingsplan (IUP). Den skal være en plan for tilrettelagt opplæring for alle barn i barnehage som trenger spesialpedagogisk hjelp. IUP skal dokumentere barnehagebarns situasjon og utvikling sosialt, læringsmessig og faglig. Den skal også sikre et godt utgangspunkt for tilpasset opplæring. 

Hvem har krav på IUP?

Alle barn som har fått innvilget spesialpedagogisk hjelp. Dette gjelder barn i både kommunale og private barnehager. Mal for bruk av IUP kan variere fra kommune til kommune. Søk på kommunens hjemmeside etter mal for IUP eller ta kontakt med barnehagen.

Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn. En gang i året skal det utarbeides en skriftlig oversikt (en IUP) over den spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en vurdering av barnets utvikling. Foreldrene og kommunen skal få denne oversikten og vurderingen.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen kan gis til barnet individuelt eller i gruppe.

Hjelpen kan også omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Lovverk og retningslinjer

Opplæringsloven (Obs! Det kommer ny opplæringslov fra høsten 2024!)

Forskrift til Opplæringsloven

Barnehageloven

Informasjonsskriv om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (oversatt til flere språk)

Informasjonsskriv om spesialundervisning i skolen (oversatt til flere språk)

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

Søk