Sykt Barn Pleie Søknad

PLEIEPENGER

Pleiepenger er inntektserstatning du kan få dersom barnet ditt blir innlagt på sykehus eller er så sykt at du må være borte fra jobb for å pleie og passe på barnet ditt hjemme, eller som barnet må ha utsatt barnehagestart, dere må være i beredskap eller er nattevakt for eget barn. Dette gjelder også dersom barnet har et stort tilsynsbehov som ikke nødvendigvis dreier seg om alvorlig somatisk sykdom.

Hvem kan få pleiepenger?

 • Du har omsorgen for barnet i perioden du søker for (med dette menes det at du har den daglige omsorgen for barnet)
 • Barnet ditt har vært til behandling eller utredning på sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste
  eller
 • Du er sammen med barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger pleie deler av eller hele tiden
 • Barnet er ikke i en tilsynsordning
  eller
 • Barnet er i en tilsynsordning 30 timer eller mindre per uke
  (du kan likevel ha rett på 100% pleiepenger dersom du må være i beredskap eller har nattevåk)
 • Du har vært i jobb i minst 4 uker før du søker pleiepenger
 • Dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger, opplæringspenger og omsorgsstønad regnes også som inntekt
 • Du må ha minst 20% inntektstap mens du pleier barnet
 • Inntekten din er minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp (per 1. mai 2019 er dette kr. 99 858,-)

Du har rett på pleiepenger når:

 • du må være borte fra jobb fordi du må være med et barn som har blitt sykt
  eller 
 • du må være borte fra jobb fordi du må være med et barn som er under utredning for sykdom
  og
 • som i tillegg trenger din omsorg og pleie deler av eller hele tiden

Både fysisk og psykisk sykdom gir rett til pleiepenger.

Varig sykdom gir også rett til pleiepenger, i motsetning til tidligere, og alvorlighetskravet er ikke like strengt lenger.

Begge foreldre kan ha rett på pleiepenger når barnets pleiebehov tilsier det og dette dokumenteres av lege. Dette gjelder f.eks. også når man har født prematurt og barnet ikke lenger trenger pustestøtte, men fortsatt er innlagt.

Ved korte sykdomsperioder på bare noen dager, f.eks. ved luftveisinfeksjon eller oppkast, skal man bruke omsorgsdager (også kalt “sykt barn dager”).

Barn har en lovfestet rett til å ha minst en forelder hos seg på sykehus, så kortere innleggelser vil kvalifisere til pleiepenger.

Hvordan søker du om pleiepenger?

De fleste kan søke om pleiepenger digitalt.

Dersom det er første gang du søker må arbeidsgiver sende inn inntektsopplysninger til NAV. Ellers trenger du en legeattest/pleiepengesøknad signert av lege som beskriver pleiebehovet og sykdommen til barnet, uavhengig av om det er første gang eller forlengelse. Denne kan du bare ta bilde av og laste opp som vedlegg i den digitale søknaden. I tillegg trenger du barnets fødselsnummer og personalia, tidsrommet det søkes pleiepenger for og bank-ID til å logge på nav.no dersom du søker digitalt. 

Det er kun lege på sykehus/lege i spesialisthelsetjenesten som kan skrive attest og signere søknad om pleiepenger.

Du kan også søke på papirskjema.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere (her havner også du med omsorgsstønad) kan ikke søke digitalt enda.

Du finner digital pleiepengesøknad her.
Papirskjema finner du her.

OBS!

Du må aldri finne på å søke om ulønnet permisjon i forbindelse med søknad om pleiepenger! Du risikerer å miste rettigheter. Pleiepenger er gyldig fravær fra jobb og sidestilt med sykepenger i Folketrygdloven. Arbeidsgiver kan ikke kreve at du søker ulønnet permisjon, går ned i stilling eller sier opp når du mottar pleiepenger.

Les mer om arbeidsgiverforhold og pleiepenger her.

Definisjoner:
Tilsynsordning = barnehage, skole, institusjon/avlastning, eller andre dagtilbud
Gradering/graderte pleiepenger = reduserte pleiepenger
1 dag pleiepenger = 7,5 t. (NAV tar ikke hensyn til reisevei til og fra jobb) = 20%
1 uke pleiepenger = 37,5 t. = 100%

Graderte pleiepenger:

Du kan motta graderte pleiepenger dersom du kan stå noe i jobb mens barnet er i en tilsynsordning deler av, men ikke hele uken. Timeantallet barnet har tilsyn av andre summeres som regel på ukesbasis.
F.eks.: Dersom barnet er i barnehage 2 av 5 dager i uken, vil du ha krav på 60% pleiepenger.

Her kan det bli behov for å dokumentere fravær gjennom en attest/fraværsoversikt fra barnehage/skole.

Unntak i graderingsreglene:

Du kan få 100% pleiepenger selv om barnet har tilsyn av andre på dagtid dersom:

 • du er nattevakt for eget barn og trenger den tiden barnet er i en tilsynsordning til å sove/hvile
 • du er i beredskap mens barnet er i en tilsynsordning (f.eks. hvis barnet er palliativt (døende), eller kan bli akutt/livstruende sykt på kort tid)

Dette må da komme tydelig fram i legeerklæringen.

Pleiepenger etter barnets død:

Hvor lenge du får pleiepenger etter barnet ditt dør, avhenger (dessverre) av hvor lenge du har hatt pleiepenger før barnet ditt døde.

 • Du får pleiepenger i 6 uker etter barnets død dersom du har hatt pleiepenger i mindre enn 3 år.
 • Du får pleiepenger i 3 måneder etter barnets død dersom du har hatt pleiepenger i 3 år eller mer.

Pleiepenger når du har foreldrepenger:

Når barnet er innlagt på sykehus, kan du få pleiepenger frem til barnet er skrevet ut av sykehuset og foreldrepengene starter. Hvis du allerede har foreldrepenger, blir de som hovedregel utsatt like lenge som barnet er innlagt. Du behøver ikke å søke om å utsette foreldrepengene. De fortsetter når perioden med pleiepenger er over.

Hvis barnet får behandling og oppfølging i hjemmesykehus, regnes også barnet som innlagt. Her gjelder også hjemmebesøk av Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST).

Pleiepenger ved fødsel før uke 33:

Ved fødsel før svangerskapsuke 33 forlenges foreldrepengeperioden tilsvarende antallet dager fra fødselsdatoen til og med dagen før termindatoen. 

Hvis du har foreldrepenger når barnet blir født prematurt, og du ikke søker pleiepenger får du like lang periode. Men, selv om du har foreldrepenger kan det være viktig å søke pleiepenger fordi:

 • Hvis du har 80 prosent dekningsgrad i foreldrepenger, og du søker om pleiepenger vil du få 100 prosent pleiepenger.
 • Hvis du har foreldrepenger og du søker om pleiepenger kan det føre til at du får mer feriepenger til neste år. Det avhenger av hvor lenge du har pleiepenger. Du kan opptjene feriepenger av opptil 12/15 uker av foreldrepenger (avhengig av dekningsgrad) pluss opptil 12 uker av pleiepenger for hvert kalenderår.

Ettersending av dokumentasjon:

Per i dag må dette skje per post. Informasjon om dette finner du her.

Endringer du må gi beskjed til NAV om:

 • barnet blir friskt eller friskt nok til at behovet for pleiepenger opphører
 • barnet begynner eller øker tiden i tilsynsordningen
 • du begynner å jobbe igjen eller øker antall arbeidstimer
 • omsorgen for barnet blir overført til andre, helt eller delvis
 • du får omsorgsstønad fra kommunen og dette tilsammen med pleiepenger utgjør mer enn Folketrygdens 6G, da dette vil utgjøre trekk i pleiepenger for beløpet som overskrider 6G (dersom pleiepenger og omsorgsstønad til sammen ikke overstiger 6G skal du heller ikke trekkes)
 • du skal ha lovbestemt ferie (du må ikke alltid ta ut ferie når du mottar pleiepenger*)
 • du skal til utlandet (gjelder ikke behandlingsreiser). Les mer om pleiepenger i utlandet her.

Du kan enkelt gi beskjed til NAV ved å sende melding inne på ditt NAV.

Ferie og feriepenger:

Feriepengene man får hvert år beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret, altså forrige år. Når man mottar pleiepengene via NAV, får man utbetalt 10,2 % feriepenger av de 12 første ukene i pleiepengeperioden forrige år. Feriepengene fra NAV utbetales til vanlig i midten/slutten av mai. Får du utbetalt lønn direkte fra arbeidsgiver (pleiepenger refundert fra NAV), er det arbeidsgivers sats for feriepenger som er gjeldende for deg – de fleste av oss får 12 % av lønnen sin forrige år. Du betaler ikke skatt på feriepengene.

Det er to forskjellige lovverk som arbeidsgiver må forholde seg til.
I det ene lovverket som er ferieloven står noe om at arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstaker tar ut minst 25 dager ferie. Denne bestemmelsen er ganske absolutt og arbeidsgiver kan få problemer om han ikke følger opp denne plikten, men så er det noen unntak.

Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnstapet under ferien. Dette kan være tilfelle om man ikke har oppspart nok feriedager. Det kan også være tilfelle når man går på pleiepenger fordi man ikke får dekt lønnstapet. Da kan man heller ikke pålegges å ta ut mer ferie enn man har lønnsmessig dekning for. Det gjelder kun når man har 100 % pleiepenger (ikke lavere dekningsgrad) at man som arbeidstaker kan søke ferien overført til neste år. Dette må arbeidsgiver forholde seg til.

Det kan dog inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår, ifølge ferieloven. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Øvrig informasjon og lovverk:

Pleiepenger utbetales innen den 25. i måneden.

Arbeidsgiveren din kan utbetale pleiepengene og kreve refusjon fra NAV etterpå. Hvis arbeidsgiveren ikke ønsker å gjøre dette, får du utbetalingen direkte fra NAV.

Du finner lovverket rundt pleiepenger her, og rundskrivet om pleiepenger her.

Rull til toppen