Sykt Barn Pleie Søknad

PLEIEPENGER

Pleiepenger er inntektserstatning du kan få dersom barnet ditt blir innlagt på sykehus eller er så sykt at du må være borte fra jobb for å pleie og passe på barnet ditt hjemme, eller som barnet må ha utsatt barnehagestart, dere må være i beredskap eller er nattevakt for eget barn. Dette gjelder også dersom barnet har et stort tilsynsbehov som ikke nødvendigvis dreier seg om alvorlig somatisk (fysisk) sykdom.

Hvem kan få pleiepenger?

 • Du har omsorgen for barnet i perioden du søker for (med dette menes det at du har den daglige omsorgen for barnet)
 • Barnet ditt har vært til behandling eller utredning på sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste
  eller
 • Du er sammen med barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger pleie deler av eller hele tiden
 • Barnet er ikke i en tilsynsordning
  eller
 • Barnet er i en tilsynsordning 30 timer eller mindre per uke
  (du kan likevel ha rett på 100% pleiepenger dersom du må være i beredskap eller har nattevåk)
 • Du har vært i jobb i minst 4 uker før du søker pleiepenger
 • Dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger, opplæringspenger og omsorgsstønad regnes også som inntekt
 • Du må ha minst 20% inntektstap mens du pleier barnet
 • Inntekten din er minst halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr. 111 477,-

Du har rett på pleiepenger når:

 • du må være borte fra jobb fordi du må være med et barn som har blitt sykt
  eller 
 • du må være borte fra jobb fordi du må være med et barn som er under utredning for sykdom
  og
 • som i tillegg trenger din omsorg og pleie deler av eller hele tiden

Både somatisk (fysisk) og psykisk sykdom gir rett til pleiepenger.

Varig sykdom gir også rett til pleiepenger, i motsetning til tidligere, og alvorlighetskravet er ikke like strengt som det var på gammel ordning (før 2017).

Begge foreldre kan ha rett på pleiepenger når barnets pleiebehov tilsier det og dette dokumenteres av lege. Dette gjelder f.eks. også når man har født prematurt og barnet ikke lenger trenger pustestøtte, men fortsatt er innlagt. Eller dersom barnet har så store tilsyn- og pleiebehov i forbindelse med sin sykdom/funksjonsvariasjon at det er behov for to voksne som pleier og overvåker barnet. Dette kan også gjelde dersom barnet hovedsakelig er hjemme.

Ved korte sykdomsperioder på bare noen dager, f.eks. ved luftveisinfeksjon eller oppkast, skal man bruke omsorgsdager (også kalt “sykt barn dager”). Det er mulig å få ekstra omsorgsdager når man har barn med kronisk og/eller langvarig sykdom/funksjonsvariasjon. Les mer om det her.

Barn har en lovfestet rett til å ha minst én forelder hos seg på sykehus, så kortere innleggelser vil også kvalifisere til pleiepenger.

Hvordan søker du om pleiepenger?

De fleste kan søke om pleiepenger digitalt.

Dersom det er første gang du søker må arbeidsgiver sende inn inntektsopplysninger til NAV. Ellers trenger du en legeattest signert av lege som beskriver pleiebehovet og sykdommen til barnet, uavhengig av om det er første gang eller forlengelse. Legeerklæringen trenger ikke å være utfylt i det gamle pleiepengeskjemaet – det holder i massevis med en vanlig legeerklæring i “brevform”. Denne kan du bare ta bilde av og laste opp som vedlegg i den digitale søknaden. I tillegg trenger du barnets fødselsnummer og personalia, tidsrommet det søkes pleiepenger for og bank-ID til å logge på nav.no dersom du søker digitalt. 

Det er kun lege på sykehus/lege i spesialisthelsetjenesten som kan skrive attest og signere søknad om pleiepenger.

Det er NAV som avgjør om du har rett på pleiepenger eller ikke – ikke legen. Det er også NAV som avgjør hvor lenge du får pleiepenger – ikke legen. Legen skal beskrive ditt barns pleie- og tilsynsbehov, omfanget av dette, eventuell tilrådning om å ikke gå i barnehage/skole, om det er behov for en eller to voksne, og eventuelt antatt varighet når dette er mulig å forutse, f.eks. om barnet skal gjennom en stor operasjon med så og så mange uker/måneders tilfriskning og rehabiliteringsbehov. Om pleie- og tilsynsbehovet er varig, trenger ikke legen å oppgi tidsrom.

Du kan også søke på papirskjema, men vi anbefaler å søke digitalt så lenge det er mulig for deg. Som regel tar dette kortere tid.

Du finner digital pleiepengesøknad her.

OBS!

Du må aldri finne på å søke om ulønnet permisjon i forbindelse med søknad om pleiepenger!

Du risikerer å miste inntektsgrunnlag og rettigheter. Pleiepenger er gyldig fravær fra jobb og sidestilt med sykepenger i Folketrygdloven. Arbeidsgiver kan ikke kreve at du søker ulønnet permisjon, går ned i stilling eller sier opp når du mottar pleiepenger.

Les mer om arbeidsgiverforhold og pleiepenger her.

Ta kontakt med tillitsvalgt i din bedrift dersom arbeidsgiver fortsetter å presse deg til å ta ulønnet permisjon, eller søk hjelp hos oss i Løvemammaene.

Definisjoner:

 • Tilsynsordning = barnehage, skole, institusjon/avlastning, eller andre dagtilbud
 • Gradering/graderte pleiepenger = reduserte pleiepenger
 • 1 dag pleiepenger = 7,5 t. = 20 % (NAV tar ikke hensyn til reisevei til og fra jobb)
 • 1 uke pleiepenger = 37,5 t. = 100 %

Graderte pleiepenger

Du kan motta graderte pleiepenger dersom du kan stå noe i jobb mens barnet er i en tilsynsordning deler av, men ikke hele uken. Timeantallet barnet har tilsyn av andre summeres som regel på ukesbasis. F.eks.: Dersom barnet er i barnehage 2 av 5 dager i uken, vil du ha krav på 60% pleiepenger. Men timetallet kan også summeres på månedlig basis, dersom sykdomsbildet/tilsynsbehovet til barnet er veldig varierende. F.eks.: Dersom barnet har en kronisk lungesykdom som gjør at barnet har 1 uke fravær og deretter er 1 uke på skolen, for så å ha 2 uker fravær igjen, før en ny frisk periode, så vil man kunne beregne en gjennomsnittlig fraværsprosent og søke pleiepenger for dette.

Her kan man måtte dokumentere fravær gjennom en attest/fraværsoversikt fra barnehage/skole om NAV krever det.

Unntak i graderingsreglene

Du kan få 100% pleiepenger selv om barnet har tilsyn av andre på dagtid dersom:

 • du er nattevakt for eget barn og trenger den tiden barnet er i en tilsynsordning til å sove/hvile
 • du er i beredskap mens barnet er i en tilsynsordning (f.eks. hvis barnet er i et palliativt forløp (døende), eller kan bli akutt/livstruende sykt på svært kort tid)

Dette må i så fall komme tydelig fram i legeerklæringen.

Pleiepenger etter barnets død

Hvor lenge du får pleiepenger etter barnet ditt dør, avhenger (dessverre) av hvor lenge du har hatt pleiepenger før barnet ditt døde.

 • Du får pleiepenger i 6 uker etter barnets død dersom du har hatt pleiepenger i mindre enn 3 år
 • Du får pleiepenger i 3 måneder etter barnets død dersom du har hatt pleiepenger i 3 år eller mer
 • Om du begynner å jobbe litt, graderes pleiepengene deretter

Pleiepenger når du har foreldrepenger

Når barnet er innlagt på sykehus, kan du få pleiepenger frem til barnet er skrevet ut av sykehuset og foreldrepengene starter. Hvis du allerede har foreldrepenger, blir de som hovedregel utsatt like lenge som barnet er innlagt. Du behøver ikke å søke om å utsette foreldrepengene. De fortsetter automatisk når perioden med pleiepenger er over.

Hvis barnet får behandling og oppfølging i hjemmesykehus, regnes også barnet som innlagt. Her gjelder også hjemmebesøk av Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST).

Dersom behovet for pleiepenger fortsatt er til stede etter utskrivelse fra sykehus/hjemmesykehus/NAST, kan du utsette foreldrepermisjonen tilsvarende. Du trenger ikke å søke om det, og foreldrepengene starter da automatisk når pleiepengeperioden er slutt. Men vær obs på at foreldrepermisjonen må være brukt opp innen barnet er 3 år gammelt.

Det er også viktig å være klar over at det er ulike regler som gjelder ang. utsettelse av foreldrepermisjon, avhengig av om barnet ditt ble født før eller etter ny ordning trådte i kraft.

For barn født 30. september 2021 eller tidligere:
Hvis du velger pleiepenger, får du ikke disse foreldrepengedagene igjen senere.

For barn født 1. oktober 2021 eller senere:
Hvis du velger pleiepenger trenger du ikke å søke utsettelse på foreldrepengene dine. De starter automatisk når pleiepengeperioden er slutt.

Les mer om foreldrepermisjon her.

Pleiepenger ved fødsel før uke 33

Ved fødsel før svangerskapsuke 33 forlenges foreldrepengeperioden tilsvarende antallet dager fra fødselsdatoen til og med dagen før termindatoen. 

Hvis du har foreldrepenger når barnet blir født prematurt, og du ikke søker pleiepenger får du like lang periode. Men, selv om du har foreldrepenger kan det være viktig å søke pleiepenger fordi:

 • Hvis du har 80 prosent dekningsgrad i foreldrepenger, og du søker om pleiepenger vil du få 100 prosent pleiepenger.
 • Hvis du har foreldrepenger og du søker om pleiepenger kan det føre til at du får mer feriepenger til neste år. Det avhenger av hvor lenge du har pleiepenger. Du kan opptjene feriepenger av opptil 12/15 uker av foreldrepenger (avhengig av dekningsgrad) pluss opptil 12 uker av pleiepenger for hvert kalenderår.

Ettersending av dokumentasjon

Kan gjøres per post eller digitalt. Trykk her for å komme til både digitalt og papirskjema for ettersendelse.

Du kan også bruke meldingsfunksjonen inne på ditt NAV til å kommunisere med NAV om du lurer på noe i forbindelse med ettersending.

Endringer du må gi beskjed til NAV om:

 • barnet blir friskt eller friskt nok til at behovet for pleiepenger opphører
 • barnet begynner eller øker tiden i tilsynsordningen
 • du begynner å jobbe igjen eller øker antall arbeidstimer, eller går opp i lønn
 • omsorgen for barnet blir overført til andre, helt eller delvis
 • du får omsorgsstønad fra kommunen og dette tilsammen med pleiepenger utgjør mer enn Folketrygdens 6G, da dette vil utgjøre trekk i pleiepenger for beløpet som overskrider 6G (dersom pleiepenger og omsorgsstønad til sammen ikke overstiger 6G, skal du heller ikke trekkes)
 • du skal ha lovbestemt ferie (det kan være at du ikke må ta ut ferie når du mottar pleiepenger*)
 • du skal til utlandet (gjelder ikke behandlingsreiser). Les mer om pleiepenger i utlandet her.

Du kan enkelt gi beskjed til NAV ved å sende melding inne på ditt NAV.

Ferie og feriepenger:

Feriepengene man får hvert år beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret, altså forrige år. Når man mottar pleiepengene via NAV, får man utbetalt 10,2 % feriepenger av de 12 første ukene i pleiepengeperioden forrige år. Feriepengene fra NAV utbetales til vanlig i midten/slutten av mai. Får du utbetalt lønn direkte fra arbeidsgiver (der arbeidsgiver får pleiepenger refundert fra NAV), er det arbeidsgivers sats for feriepenger som er gjeldende for deg, og arbeidsgiver som utbetaler dem. De fleste av oss får 12 % av lønnen sin fra forrige år.

Du betaler ikke skatt på feriepengene.

Det er to forskjellige lovverk som arbeidsgiver må forholde seg til.
I det ene lovverket, som er ferieloven, står det noe om at arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstaker tar ut minst 25 dager ferie. Denne bestemmelsen er ganske streng og arbeidsgiver kan få problemer om hen ikke følger opp denne plikten, men så er det noen unntak.

Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnstapet under ferien. Dette kan være tilfelle om man ikke har oppspart nok feriedager. Det kan også være tilfelle når man går på pleiepenger fordi man ikke får dekket lønnstapet. Da kan man heller ikke pålegges å ta ut mer ferie enn man har lønnsmessig dekning for. Men det gjelder kun når man har 100 % pleiepenger (ikke lavere prosentsats pleiepenger), at man som arbeidstaker kan søke ferien overført til neste år. Dette må arbeidsgiver forholde seg til.

Det kan dog inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår, ifølge ferieloven. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Utbetaling

Pleiepenger utbetales innen den 25. i måneden.

Arbeidsgiveren din kan utbetale pleiepengene og kreve refusjon fra NAV etterpå. Dette er absolutt mest gunstig for deg som arbeidstaker.

Hvis arbeidsgiveren ikke ønsker å forskuttere, får du utbetalingen direkte fra NAV.

Øvrig informasjon og lovverk:

Lovverk om pleiepenger

Informasjon om pleiepenger på nav.no

Rundskriv om pleiepenger

Arbeidsmiljøloven

Ferieloven

Lovverk om foreldrepenger

Informasjon om foreldrepenger på nav.no

Rull til toppen